secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Binnen de regiodeal Bodemdaling Groene Hart worden sinds 2019 pogingen ondernomen de kennis over bodemdaling te vergroten. Zowel vakinhoudelijk als bij het grote publiek. Om te ontdekken hoe effectief die pogingen zijn geweest, wordt nu onderzoek gedaan.

Omdat deze zomer bij meerdere metingen de PFAS-stof Trifluoracetaat (TFA) is aangetroffen bij rwzi Dordrecht, doet waterschap Hollandse Delta aangifte tegen Chemours. Het bedrijf ontkent de bron van de vervuiling te zijn. Het RIVM schaart TFA onder de potentieel zeer zorgwekkende stoffen.

Drinkwaterproducent Vitens gaat versneld de infrastructuur van waterwinning en productie aanpassen. Dit is nodig om de drinkwatervoorziening veilig te stellen, aldus het bedrijf. Het aantal productielocaties wordt teruggebracht van ruim 100 naar 30 tot 40, met ook oppervlaktewater als bron voor de drinkwaterproductie. Er komt voorts een ringleidingstructuur zodat drinkwatertransport makkelijker omgeleid kan worden in geval van calamiteiten.

Geen groene daken en groenblauwe schoolpleinen meer, wel klimaatadaptieve binnentuinen en ondergrondse waterbergingen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stopt eind dit jaar met het subsidiëren van kleinschalige initiatieven voor klimaatadaptatie. In plaats daarvan kiest het voor investeren in ‘effectievere’ gebiedsgerichte maatregelen.  

In de aanloop naar de verkiezingen riepen wetenschappers en de watersector het toekomstige kabinet nog op het water- en klimaatbeleid te versnellen. De ‘politieke aardverschuiving’ van gisteren, waarbij de PVV als grote winnaar uit de bus kwam, zet alles weer in een ander licht. “Maar we gaan nu niet speculeren.”

Door de aanhoudende regenval zijn de grondwaterstanden in delen van het land heel hoog, terwijl het nog niet eens winter is. Daardoor komen nieuwe records in zicht. Vooral in de poldergebieden en op de lagere zandgronden is sprake van grondwateroverlast. Dat blijkt uit een inventarisatie van ingenieursbureau Aveco de Bondt.

Het is geen wet van Meden en Perzen meer dat industriële bedrijven een aansluiting op het riool krijgen. Arcadis vindt dat waterschappen daar te gemakkelijk over denken. Voor bedrijven zelf is het aantrekkelijk om de hele watercyclus onder de loep te nemen.

Door het aanhoudende kletsnatte weer zijn de waterstanden in de grote rivieren de afgelopen tijd flink gestegen. Hierdoor zijn uiterwaarden en lage kades  ondergelopen. Rijkswaterstaat verwacht dat vanavond (21 november) in de Rijn een topstand van 13,15 meter boven NAP bij Lobith wordt bereikt.

De oudste gevonden grondwateranalyses dateren uit 1827. Waarom werd deze analyse gemaakt? Uit zorg om de drinkwatervoorziening. Dat is 200 jaar later nog steeds het belangrijkste motief voor onderzoek naar waterkwaliteit. Dit blijkt uit onderzoek van Jasper Griffioen.

De Europese Commissie heeft aangekondigd de toelating van het bestrijdingsmiddel glyfosaat met tien jaar te willen verlengen. Piet Adema, minister van LNV, kondigt een onderzoek aan naar manieren om glyfosaatgebruik te beperken. Dat lijkt overeen te komen met het standpunt van zijn Duitse collega.

In totaal 60 innovaties dingen mee naar de Waterinnovatieprijs. De inschrijving is gesloten en onder de inzendingen zitten bekende maar ook innovaties die ‘nog onder de radar zitten’. Het zijn zeer uiteenlopende projecten: van zandbatterij tot veenmotor en van innovatieve dijkhuizen tot hydrosociale kijk op water en bodem sturend.

De druk op de waterleiding kan aanzienlijk verlaagd worden zonder dat de klanten daar last van hebben. Dat blijkt volgens drinkwaterbedrijf PWN uit een pilot in Den Helder en Julianadorp. De winst zit hem in minder CO2-uitstoot, lagere energiekosten en een langere levensduur van leidingen. 

Na een kletsnatte oktobermaand is ook in november alweer veel regen gevallen en wordt nog meer verwacht. De waterschappen zien zich genoodzaakt om water af te voeren omdat de bodem verzadigd is. “De grondwaterpeilen zijn nu al op het niveau dat normaal is voor januari”, meldt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). 

Gemeenten en inwoners hebben tijdens het Nederlands kampioenschap Tegelwippen meer dan 4,5 miljoen tegels vervangen door groen, aanzienlijk meer dan vorig jaar. Arnhem won de gouden tegel. In Vlaanderen was er voor het eerst een kampioenschap. Dat werd meteen een succes met bijna 3 miljoen verwijderde tegels.

Ruim vijftig institutionele beleggers roepen chemiebedrijven wereldwijd op te stoppen met het produceren van PFAS. Volgens de beleggers zijn poly- en perfluoralkylstoffen ‘het nieuwe asbest’ voor de chemiesector. Ze doen hun oproep vooral uit financiële motieven.

Hoe toekomstbestendig is het beleid voor wateropgaven in de verkiezingsprogramma’s? Dat is door Water Natuurlijk in het WaterRad uitgezocht aan de hand van uitgangspunten over onder meer ‘water en bodem sturend’, waterkwaliteit en natuurherstel. Slechts vijf politieke partijen scoren goed, met D66 voorop. Bij tien partijen is het oordeel matig of onder de maat, met Forum voor Democratie en de PVV als rode lantaarndragers.

Waterschap Aa en Maas is begonnen met een proef om in een zogeheten bioreactor gevuld met houtsnippers drainagewater te zuiveren van stikstof. Bacteriën in de bioreactor zetten stikstof om in het niet schadelijke stikstofgas. Zo bevat het uitspoelende drainagewater minder stikstof en is daardoor minder belastend voor de kwaliteit van het water waarop wordt geloosd.

Vanwege de bodemdaling moeten gemeenten in het westen en noorden van het land jaarlijks meer dan 1,7 miljard euro extra uittrekken voor het onderhoud van wegen en rioleringen. Ook vraagt de aanleg van nieuwe woonwijken op slappe bodems om hogere investeringen vooraf. Die worden later wel terugverdiend.

De tarieven van de waterschapsbelasting gaan volgend jaar flink omhoog, vooral voor gezinnen met een eigen woning. Volgens de Unie van Waterschappen valt aan de verhoging niet te ontkomen, omdat waterschappen fors moeten investeren vanwege steeds grotere uitdagingen. Ook worden ingekochte goederen en diensten aanzienlijk duurder.

De Netherlands Academy of Engineering (NAE) heeft de eerste 62 fellows benoemd. Onder hen een aantal onderzoekers die verbonden zijn met de waterwereld: Cees Buisman (Wageningen University & Wetsus), Piet-Hein Daverveldt (Hoogheemraadschap van Delfland), Suzanne Hulscher (Universiteit Twente), Mark van Loosdrecht (TU Delft) en Jouke Velstra (Acacia Water en Fixeau). 

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.