Colors: Blue Color

Twee consortia met Nederlandse inbreng gaan in Colombia aan de slag om oplossingen te zoeken voor de problemen waarmee de stad Cartagena kampt, zoals overstromingen en verslechterende waterkwaliteit. De adviesbureaus Witteveen+Bos en Arcadis Nederland leiden elk een team.

Na de watercrisis vorig jaar, stevent Italië opnieuw af op een noodsituatie door de droogte. De belangrijke rivier de Po voert 61 procent minder water af dan normaal in deze tijd van het jaar. Boeren- en milieuorganisaties vrezen nu voor een nieuw watertekort komende zomer. Om erger te voorkomen moeten er een task force en een nationale waterstrategie komen, klinkt het in regeringskringen en daarbuiten.

Er wordt een tandje bijgezet bij de landelijke campagne van de waterschappen voor de verkiezingen van 15 maart. Vanaf 7 maart is een commercial op de nationale televisie te zien en op 9 maart wordt een verkiezingsdebat met Tweede Kamerleden en jonge kandidaat-waterschapsbestuurders gehouden. De filmpjes op de sociale media worden al heel goed bekeken.

De aflevering van de tv-serie Ruimteschip Aarde van 1 maart is geheel gewijd aan het thema water. Met een speciaal voor het programma ontwikkelde postcodetool kan iedereen nagaan wat het waterniveau bij zijn woning is na een extreme regenbui.

De biologische rioolwaterzuivering in Echten van Waterschap Drents Overijsselse Delta functioneert weer naar behoren. De zuiverende bacteriën die door een forse lozing van een chemische stof waren doodgedaan, zijn vervangen door bacteriën uit andere rioolwaterzuiveringen. Naar de veroorzaker wordt onderzoek gedaan.

Morgen wordt in Groningen een dijk opgeblazen. Niet omdat het water al gevaarlijk hoog langs de dijken staat, maar om een noodmaatregel te testen. Bij de proef wordt met explosieven een gat gemaakt in een proefdijk op het oefenterrein van het ministerie van Defensie in Marnewaard, Groningen.

De afgelopen zes jaar onderzochten STOWA en tien waterschappen in het kennisprogramma ‘Bouwen met Natuur in stromende wateren’ of halfnatuurlijke ingrepen in beken een merkbaar positief effect hebben op de waterkwaliteit en de ecologische situatie. "Voor de meeste beken in Nederland blijkt het goed te werken."

Bedrijven in Noord-Holland die lozen op het riool krijgen te maken met aangescherpte controles op de lozing van probleemstoffen. In de opstartfase van het initiatief worden eerst 90 bedrijven gecontroleerd. Later wordt dit aantal uitgebreid. Deze aanpak moet tot meer grip leiden op probleemstoffen die met bedrijfsafvafwater worden geloosd.

Een consortium van circa 600 partijen gaat middels het Groeiplan Watertechnologie 342 miljoen euro investeren in de ontwikkeling, groei en export van de watertechnologiesector. Het initiatief kan worden gerealiseerd nu het kabinet heeft besloten definitief 135 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds uit te trekken voor het project. Ook het kennis- en innovatieprogramma NL2120 voor nature-based toepassingen, krijgt geld uit het Groeifonds, te weten 110 miljoen euro. Daarvan is 40 miljoen euro ‘voorwaardelijk’.

Vissen en kleine waterdieren kunnen op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee ‘inchecken’ in speciale hotels. Waterschap Hollandse Delta (WSHD) en de gemeente openden gisteren twee zogenaamde ‘vishotels’ in de haven van Middelharnis.

De plotselinge dijkafschuiving bij Reeuwijk in de zomer van 2021 is door een combinatie van factoren veroorzaakt. Dat is de eindconclusie van het onderzoek van Deltares dat het Hoogheemraadschap van Rijnland liet uitvoeren. Rijnland wil de dijk nu gaan herstellen.

Nederland heeft ongeveer 17.000 kilometer dijk. In het Klimaatakkoord staat opgenomen dat zonne-energiesystemen zoveel mogelijk geïntegreerd moeten worden in gebouwen of infrastructuur. Tegen die achtergrond onderzocht het project ‘Zon op Dijken’ hoe zonnesystemen op dijken zouden kunnen functioneren. Vooral op verharde dijken ziet het project kansen.

Na een roerige periode met een langslepende bestuurscrisis wil Waterschap Hollandse Delta na de verkiezingen de bladzijde omslaan. Om dat proces te begeleiden heeft de Verenigde Vergadering van het waterschap al voor de verkiezingen twee verkenners aangewezen.

De kosten voor het versterken van de stadsdijken in Zwolle zijn meer dan verdubbeld. Waterschap Drents Overijsselse Delta zegt 300 miljoen euro nodig te hebben voor het versterken van 7,5 kilometer rivierdijk door de provinciehoofdstad van Overijssel.

Drie natuurgebieden ten noorden van de Waddeneilanden krijgen vanaf 8 maart extra bescherming: de Centrale Oestergronden, het Friese Font en de Klaverbank. Bodemberoerende visserij – bijvoorbeeld het gebruik van sleepnetten – is niet meer toegestaan.

Algemene besturen van waterschappen zijn vaak te volgzaam en passief. Dat is één van de conclusies van de politicologen Hans Vollaard en Harmen Binnema nadat ze de 21 waterschappen in ons land langs de democratische meetlat legden.

Onderzoeksfinancier NWO heeft een bedrag van 16 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het project Δ-ENIGMA waarin zeven kennisinstellingen samenwerken. Zij ontwikkelen een geïntegreerde infrastructuur voor biogeomorfologisch onderzoek naar de ontwikkeling van de Nederlandse delta. Het project duurt tien jaar.

De Tweede Kamer schaarde zich vorige week achter het initiatiefwetsvoorstel voor een bindend correctief referendum. Voor waterschappen, provincies en gemeenten geldt een uitzonderingsclausule. Zij mogen, zeer tot de tevredenheid van de Unie van Waterschappen, zelf bepalen of een besluit in aanmerking komt voor een referendum.

Wetterskip Fryslân heeft een speciale reliëfkaart laten ontwikkelen om het geïnteresseerde publiek te tonen hoe de onzichtbare grondwaterstromen verlopen. “Uiteindelijk gaat het erom begrip te kweken voor het watergedrag onder de grond en daarmee ook uit te leggen welke beleidskeuzes er worden gemaakt.”

De provincie Overijssel en drinkwaterbedrijf Vitens sloten een convenant om de drinkwatervoorziening veilig te stellen. Het drinkwaterbedrijf hoopte daarnaast dat de provincie bereid was ontheffingen te verlenen voor zakelijke klanten, die aan de overige eisen van een nieuw toetsingskader voldoen, als een aanvraag door een tekort aan drinkwater niet toegekend kan worden. Deze hoop drukt Overijssel nu de kop in.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.