Colors: Blue Color

De grenzen voor het gebruik van stikstof worden vooral in Noordwest-Europa en delen van China en India fors overschreden. In Afrika en Zuid-Amerika daarentegen is juist ruimte voor meer stikstof. Dat blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research (WUR).

Drinkwater bevat in delen van Nederland vaak hogere concentraties PFAS dan mensen via drinkwater mogen binnenkrijgen. Dat geldt met name voor drinkwater dat wordt gemaakt van rivierwater. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vraagt aan drinkwaterbedrijven welke mogelijkheden zij zien om, waar nodig, de PFAS-concentraties te reduceren. Ook past hij lozingsvergunningen aan.

De Raad van State heeft definitief bepaald dat de ontpoldering van de Zeeuwse Hedwigepolder door mag gaan. De hoogste bestuursrechter heeft de eisen van voormalig eigenaar Gery de Cloedt afgewezen. Hij vroeg om een herziening van de eerdere uitspraak tot ontpoldering, omdat het water van de Westerschelde dat in de polder gaat stromen met PFAS is vervuild.

Waterschap Hollandse Delta wil de belastingtarieven volgend jaar met gemiddeld 9,1 procent verhogen. Eigenlijk is dat nog te weinig, zegt het waterschap, maar dankzij "scherpe keuzes" kan de verhoging beperkt blijven. Zo worden een aantal activiteiten doorgeschoven en teert het waterschap in op de reserves.

Onder de vlag van de VN heeft een internationaal team van wetenschappers voor het eerst een wereldomvattende classificatie ontwikkeld van alle ecosystemen op land, in rivieren en wetlands en in zeeën. Die moet helpen om de biodiversiteit beter te beschermen.

De komende twee weken doet het Hoogheemraadschap van Delfland een beroep op de inwoners en verenigingen in haar beheersgebied. Samen met zoveel mogelijk deelnemers wil het hoogheemraadschap in kaart brengen waar micro- en macroplastics worden gevonden.

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) pleit ervoor de invoering van de Omgevingswet met zes maanden te vertragen. Dit voorstel doet hij na overleg met de gemeenten, provincies en waterschappen. De waterschappen zien in dit uitstel geen voorbode van afstel: “de doelen van de wet staan niet ter discussie.”

De kans wordt steeds groter dat het waterkwaliteitsbeleid inzet wordt van juridische strijd. En de kans dat de rechter daarbij de overheid op de vingers tikt groeit ook, omdat de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet worden gehaald. Deze trend is al eerder gesignaleerd en wordt opnieuw bevestigd in een recente analyse door Witteveen+Bos, TwynstraGudde en FLO Legal. Hoe kijkt Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht aan de Universiteit Utrecht, aan tegen deze ‘juridisering’?

De 21 waterschappen streven naar klimaatneutraliteit in 2035. De visie waarin het streven is geformuleerd, is vandaag vastgesteld in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen. Op weg naar 2035 willen de waterschappen, zoals eerder al vastgesteld, in 2025 energieneutraal zijn.

Een rondje Hollandse Biesbosch, plastic spotten in Delfland of een bezoek aan de grootste robot van de wereld, de Maeslantkering. In de Week van Ons Water, die zaterdag begint en tot en met zondag 30 oktober duurt, wordt voor jong en oud weer een keur aan wateractiviteiten georganiseerd.

Om de drinkwatervoorziening in Overijssel op peil te houden, wil Vitens de grondwaterwinning op de locatie Hammerflier verdrievoudigen. Uit de eerste onderzoeken naar de mogelijke effecten daarvan op de omgeving blijkt dat de grondwaterstand op sommige plekken tot 25 centimeter kan zakken.

Het Openbaar Ministerie gaat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vervolgen voor het injecteren van bij de aardgaswinning vrijgekomen afvalwater in lege gasvelden in de Groningse bodem. Volgens justitie beschikt de NAM niet over de vereiste vergunningen.

Na drie pilots heeft waterschap Aa en Maas de primeur: de sloten in Oost-Brabant worden voortaan beheerd met een ‘digital twin’. Deze virtuele kopie van de sloot is gebaseerd op 3D-gegevens die tijdens het maaien met gps-sensoren worden verzameld.

De natuur rondom de Marker Wadden herstelt en verbetert, schrijft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een evaluatie van de eerste fase van het eilandenproject in het Markermeer. Op de zeven slibeilanden zijn steeds meer dieren en planten te vinden waaronder ook zeldzame soorten zoals de ijseend, de dwergmeeuw en de kwartelkoning. De vraag of er na de eerste fase een vervolgproject komt is nog niet beantwoord. 

Voor de twaalfde editie van Publiek Denken Top 100, de verkiezing van de Ambtenaar van het Jaar, zijn negen mensen uit de publieke waterwereld genomineerd, drie minder dan vorig jaar. Zij verdienen volgens hun collega’s een plek in de Top 100, waaruit het publiek nu twaalf finalisten mag kiezen.

In de Springertduinen op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee heeft waterschap Hollandse Delta in de eerste duinenrij drie zogeheten kerven gemaakt waardoor stuivend zand het duinengebied in waait. Dit moet er in resulteren dat de duinen vanaf de achterkant zowel in de hoogte als de breedte aangroeien. Die versterking is nodig om het gebied te beschermen tegen de zeespiegelstijging.

Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) van Waterschap Scheldestromen in Ritthem staat sinds deze week een container met meet- en zuiveringsapparatuur die het effluent geschikt moet maken voor irrigatie. De proefinstallatie maakt deel uit van een onderzoek onder leiding van Wageningen University & Research (WUR).

De draagkracht van het water- en bodemsysteem moet leidend zijn voor het soort functie dat een gebied aan kan, schrijft Johan Remkes in zijn adviesrapport over de stikstofcrisis. De waterschappen hadden hier in een gesprek met Remkes voor gepleit en zijn dan ook blij met deze stellingname, zeggen ze in een eerste reactie.

De waterschappen hebben in 2021 meer rioolwater gezuiverd dan drie jaar daarvoor. In totaal werd 1,96 miljard kubieke meter aangevoerd om te worden gezuiverd, ongeveer 10 procent meer dan in 2018. De hoeveelheid gezuiverd rioolwater dat wordt ingezet voor het hergebruik van grondstoffen, is in dezelfde periode ruim verdubbeld.

De waterschappen hebben een volledig ‘circulair biertje’ geproduceerd, gemaakt van gezuiverd rioolwater. Behalve het bier zelf zijn ook het brouwproces, het etiket, de inkt op het etiket, het flesje en het bierkratje circulair. Met het bier willen de waterschappen laten zien dat het hele bierproductieproces met grondstoffen uit de drinkwaterproductie en (riool)waterzuivering kan worden gerealiseerd. Tegelijk is de actie een oproep aan de overheid om haast te maken met het opheffen van de afvalstatus van de grondstoffen.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!