Colors: Blue Color

De algemene waterschapspartij AWP voor water, klimaat en natuur doet deze keer ook mee aan de provinciale verkiezingen. In zes provincies staat de partij op de lijst. Met de verbreding richt AWP zich als eerste politieke partij op het ‘regionale middenbestuur’. "Wij worden in de provincies het geweten van water, klimaat en natuur."

Het Drentse drinkwaterbedrijf WMD roept partners als de provincie, waterschappen, natuurorganisaties, industrie en landbouw op om de waterhuishouding in de provincie verbeteren. Die optimalisering is nodig om de drinkwatervoorziening in de toekomst veilig te stellen. “We zien als drinkwaterbedrijf dat we ons best moeten doen om ook in de toekomst voldoende drinkwater te leveren aan een groeiende bevolking en de vraag vanuit de industrie.”

In Schieland en de Krimpenerwaard vormt de uitstoot van schadelijke stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen en mest een probleem voor de waterkwaliteit in vooral de glastuinbouwgebieden in de gemeenten Lansingerland en Zuidplas. In de Krimpenerwaard heeft de afname van waterplanten een negatief effect op de waterkwaliteit.

Waterschap Aa en Maas heeft de nieuwe PACAS-installatie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Oijen officieel in gebruik genomen. De full scale PACAS-installatie is de tweede in Nederland. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat wees er bij de opening op dat er nog 60 miljoen euro in de pot zit van de bijdrageregeling voor zuivering van medicijnresten. ”Mijn oproep aan de waterschappen is: maak er gebruik van.”

In een gezamenlijke verklaring eisen de regionale overheden in Groningen, waaronder twee waterschappen, dat de provincie na jaren van aardbevingsleed 'recht wordt gedaan'. Ze roepen de Tweede Kamer op de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie over te nemen.

De eerder beloofde voortstuwers ten zuidwesten van Emmeloord komen er definitief niet. Het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland heeft deze week besloten het projectplan in te trekken. De voortstuwers waren bedoeld om wateroverlast voor agrariërs te verminderen.

Waterschap Drents Overijssels Delta gaat de stadsdijken in Zwolle versterken. Het algemeen bestuur stemde unaniem in met het project, ondanks de zorgen die er zijn over de financiële gevolgen van de extreem dure dijkversterking voor het waterschap. De fracties in het bestuur lieten het belang van de veiligheid, een primaire taak, zwaarder wegen dan de financiële risico's voor het waterschap.

Om water en bodem voorop te stellen bij ruimtelijke ontwikkeling, moet je luisteren naar wat water en bodem ons te vertellen hebben. Vanuit deze gedachte is het nieuwe platform onderWATERwereld een campagne gestart die een relatie heeft met de waterschapsverkiezingen. Hierin worden ‘onderbelichte waterverhalen’ verteld.

De waterschapslasten voor huurders zijn jaarlijks met gemiddeld 3,9 procent omhooggegaan tussen 2019 en 2023, terwijl de lasten voor huishoudens met een koopwoning elk jaar toenamen met gemiddeld 4,5 procent. Het beeld wordt sterk beïnvloed door de flinke stijging van de waterschapsheffingen in 2023: 8,2 procent voor huurders en 8,5 procent voor bezitters van een eigen huis.

In de Friese rioolwaterzuiveringen worden nog veel chemische stoffen geloosd, waaronder verboden bestrijdingsmiddelen. Maar ook geneesmiddelen als oxazepam en diclofenac worden in hoge concentraties aangetroffen. Hetzelfde geldt voor de middelen imidacloprid, diazinon en fipronil. Dit stelt Wetterskip Fryslân vast na anderhalf jaar onderzoek naar het effluent van tien rwzi’s.

De droge zomer van 2022 heeft niet geleid tot meer schademeldingen door grondwateronttrekkingen. Wel wordt het steeds lastiger om onderscheid te maken tussen schade als gevolg van de klimaatverandering en schade die is ontstaan door grondwateronttrekking. Dat schrijft de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) in haar jaarverslag over 2022.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat het plan voor de aanvoer van water naar het gebied Vechterweerd Noord uitvoeren. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft hiervoor groen licht gegeven. De werkzaamheden zijn voor de zomer klaar.

Het is voor 63 procent van de Nederlanders onduidelijk wat de voornaamste onderwerpen bij hun eigen waterschap zijn. Als mensen wel goed op de hoogte zijn van de taken, vinden zij bijna allemaal dat het werk van het waterschap belangrijk is.

De watersector staat voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld door klimaatverandering, digitalisering en veranderingen op de arbeidsmarkt. Deze transitie is voor Margot Kwee, initiatiefnemer van de Coalitie Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid (DIG) in de watersector, aanleiding om de watersector op te roepen te versnellen op het gebied van diversiteit en inclusie.

Vorige week werd in Groningen een proefdijk opgeblazen als proef. Doel van de demolitieproef was het testen van een noodmaatregel: via een gecontroleerde ontploffing een bres in de dijk maken en zo het water te kunnen controleren in geval van een dreigende overstroming. De proef is geslaagd.

Dit weekend sloten de Verenigde Naties na jarenlange onderhandelingen een verdrag over de bescherming van de oceanen. Over zeven jaar moet dertig procent van de oceanen beschermd gebied zijn. “Dit is het bewijs dat het besef van de waarde van oceanen en zeeën eindelijk is ingedaald.”

Staatsbosbeheer komt voor het eerst bij de rechtbank in het geweer tegen de uitvoering van een natuurherstelplan voor de Europese Kaderrichtlijn Water. De natuur- en bosbeheerder heeft formeel bezwaar aangetekend tegen de KRW-maatregelen van Rijkswaterstaat in het Zwarte Water tussen Hasselt en Genemuiden.

Het aantal vastgestelde overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen door gewasbeschermingsmiddelen daalt, maar het tempo waarin vlakt al sinds 2018 af. De doelen die zijn opgesteld om de waterkwaliteit op orde te krijgen, zijn dan ook nog lang niet in zicht. Dat blijkt uit een nieuwe publicatie van het Compendium voor de Leefomgeving.

Het knelt in de zoetwatervoorziening in Groningen. De verschillende sectoren, die van water en van elkaar afhankelijk zijn, moeten in gesprek over mogelijke oplossingen. Om dit gesprek op gang te krijgen, ontwikkelden KWR, WLN en NHL Stenden een serious game: Aqua Ludens. 

Amerikaanse onderzoekers hebben in toiletpapier kleine hoeveelheden PFAS aangetroffen. Dat zou een ‘significante’ bijdrage kunnen leveren aan de totale PFAS-vervuiling van rioolwater. De chemische stoffen komen waarschijnlijk in het toiletpapier terecht doordat dit wordt gemaakt van gerecycled papier, stellen zij.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.