secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

De waterschappen willen landelijke wetgeving voor een sturende rol van water en bodem in ruimtelijke plannen. Ook moet er milieubewust stoffenbeleid komen met als uiterste middel een wettelijk verbod op lozing van schadelijke stoffen door de industrie. Dat schrijven ze in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen aan de politieke partijen.

Een Nederlands-Spaans consortium krijgt 3 miljoen euro van de Europese Unie voor een project om hergebruik van regenwater in Europese steden te stimuleren. In Alphen aan de Rijn en Madrid worden twee demonstratielocaties gerealiseerd, waarin opgevangen regenwater wordt gezuiverd en hergebruikt voor onder meer irrigatie van groen in de stad. Daarmee kan het gebruik van circa 10 miljoen liter drinkwater bespaard worden, stelt het consortium.

Handhavers van Waterschap De Dommel hebben tijdens een controle op grondwateronttrekkingen opnieuw veel overtredingen vastgesteld. Ook in juni stelde het waterschap vast dat het oppompen van grondwater vaak niet volgens de regels gebeurt. In de meeste gevallen werd het verbod om grasland overdag te beregenen genegeerd.

De Unie van Waterschappen en STOWA zijn de drijvende krachten achter het leerprogramma Transitiemanagement Circulaire Waterschappen. Dit programma leert waterschapsmedewerkers wat er nodig is om verandering in de waterschappen tot stand te brengen. De trainingen gingen in maart van start en voor oktober is een nieuwe leergang aangekondigd.

Waterschap Hollandse Delta is gestart met een onderzoek naar de biodiversiteit en vegetatie langs dijken en op wegbermen. Gedurende negen jaar zullen 800 kilometer dijken en 3.000 kilometer wegbermen worden onderzocht. ‘Het uiteindelijke doel is het creëren van verbindingszones tussen natuurgebieden.’

De Limburgse gemeente Beekdaelen heeft de waarschuwing om in de hele gemeente geen grondwater te gebruiken, aangepast. De waarschuwing geldt alleen nog voor het gebied langs het buurtschap Heringsbosch en de Neutrale Strasse. In het nieuw begrensde gebied blijft het advies om vooralsnog geen water uit waterputten te gebruiken voor het sproeien van gewassen en tuinen. Het water is mogelijk vervuild met PFAS.

De Nederlandse watersector is erin geslaagd om de export in 2021 weer te laten groeien ten opzichte van 2020. In 2022 heeft deze stijging doorgezet en de verwachting is dat ook dit jaar de export groeit. Door de groei neemt het belang van export voor de bedrijven in de Nederlandse Watersector gestaag toe. Dat valt op te maken uit de Water Export Index (WEX) voor 2021 die vandaag is vrijgegeven.

In de baai van Ambon in Indonesië zijn 3 plasticvangers in gebruik genomen die zijn geplaatst door de Nederlandse initiatiefnemer Clear Rivers. De plasticvangers, gemaakt van gerecycled plastic, maken gebruik van de stroming in het water om het plastic op te vangen. Op deze manier wordt voorkomen dat plastic en ander niet-organisch afval in zee stromen.

Doemt het spook van een grote grondwaterdroogte weer op? Vrijwel overal in het land zijn de grondwaterstanden ten minste 10 centimeter lager dan wat in historisch opzicht als normaal wordt beschouwd, blijkt uit een inventarisatie van ingenieursbureau Aveco de Bondt. Blijven de standen verder dalen, dan gaan ze naar een niveau dat vergelijkbaar is met de voorbije zeer droge jaren.

Waterschap Zuiderzeeland heeft vastgesteld dat de invasieve Amerikaanse rivierkreeft het waterecosysteem zodanig aantast, dat het water gevoelig wordt voor de blauwalg. In twee Drontse wijken past het een nieuwe innovatieve methode toe om de schadelijke rivierkreeft te bestrijden.

Stichting RIONED heeft de inschrijving voor de jaarlijkse RIONEDinnovatieprijs geopend. Tot en met 13 november 2023 kunnen innovaties voor het stedelijk waterbeheer worden ingediend. ‘Het is belangrijk dat deze mooie innovaties een zo groot mogelijk podium krijgen’.

Waterschap Aa en Maas heeft de afgelopen vijf jaar meer dan veertig maatregelen doorgevoerd om het waterpeilbeheer in de Raamvallei te verbeteren. ‘Het gaat om grotere en kleinere maatregelen, maar samen hebben ze een grote impact.’

De huidige beleidsregels van Rijkswaterstaat voor de grote rivieren maken natuurontwikkeling langs de rivieren onmogelijk. Dat stelt het Wereld Natuur Fonds op basis van een rapport met een analyse van de bestaande wettelijke regels in de Waterwet. 

Om de waterkwaliteit in het recreatie- en natuurgebied Het Twiske te verbeteren, experimenteert het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) met ijzerzand. Vooralsnog gaat het om een proef op kleine schaal met twee soorten ijzerzand.

Met praktijkproeven op een overbodig geworden stukje IJsseldijk onderzoeken Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en kennisinstituut Deltares het proces van ‘opbarsten’ bij hoogwater. Daarover is nog weinig bekend.

Het middelste deel van West-Nederland kampt met een toenemende verzilting en daarom wordt er vanaf vandaag extra zoet water aangevoerd. Dit gebeurt door de inzet van de Klimaatbestendige Zoetwateraanvoer en de doorvoer door de Krimpenerwaard.

Bij het vernieuwen en uitbreiden van waterzuivering Haarlem Waarderpolder is een belangrijke stap gezet. Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft het voorkeursalternatief vastgesteld, waardoor nu het ontwerp kan worden gemaakt. De bedoeling is dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2025 van start gaan. Rijnland heeft het over het grootste project in de eigen geschiedenis.

Gaat de Tweede Kamer onderwerpen op waterterrein controversieel verklaren na de val van het kabinet-Rutte IV? Dat wordt in september duidelijk. De Unie van Waterschappen neemt alvast een voorschot in een gezamenlijke brief met de koepelorganisaties van gemeenten en provincies. Zo is het nodig dat het demissionaire kabinet de voorstellen voor een nieuw belastingstelsel bij de waterschappen snel naar de Kamer stuurt. Vewin vindt het van essentieel belang dat met volle kracht wordt doorgewerkt aan drie onderwerpen, waaronder het actieprogramma voor de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen en het impulsprogramma voor de Kaderrichtlijn Water.

‘Cultuurhistorische sporen in de hoogvenen, bijvoorbeeld drainagegreppels of turfputten, kunnen helpen bij natuurherstel’, dat betoogt landschapshistoricus Maurice Paulissen. Hij promoveerde onlangs aan de WUR op een onderzoek naar de lange-termijngeschiedenis van mens en hoogveen.

Vanaf 2025 wil waterschap Brabantse Delta fosfaat en ijzer terugwinnen uit het afvalwater op rioolwaterzuivering Nieuwveer bij Breda. Het is de bedoeling minimaal 60 procent van het fosfaat uit het afvalwater te halen. Het project wordt gefinancierd met Europese middelen.