Colors: Blue Color

Zo’n 42 procent van het Nederlands landbouwareaal is aangewezen als met nutriënten verontreinigd gebied. Dat percentage zal nog toenemen als de gebieden op 1 januari 2024 definitief worden vastgesteld. Dat blijkt uit de brief die landbouwminister Piet Adema naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de derogatieregeling. Aanvullende verontreinigde gebieden bevinden zich in de werkgebieden van de waterschappen Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta.

In Vlaanderen werkt de overheid aan een langetermijnvisie voor de bescherming van de kust tegen overstromingen, stormen en een zeespiegelstijging tot 3 meter. In maart worden de finale onderzoeksresultaten verwacht van het project Kustvisie. “Het onderzoek zal concluderen welke alternatieven kansrijk en redelijk zijn en welke niet”, zegt Lydia Peeters, de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Extreme regenval in heel Zuid-Holland leidt tot ongekende wateroverlast en een miljardenschade, blijkt uit een stresstest door kennisinstituut Deltares en provincie Zuid-Holland. Veel plekken komen onder water te staan. Het positieve nieuws: de kans op dodelijke slachtoffers is erg klein omdat de waterdieptes beperkt zijn.

De meerjarige proef met het wegvangen van uitheemse Amerikaanse rivierkreeften in de Krimpenerwaard lijkt effectief. Na twee jaar gericht en intensief kreeften vangen, groeien er weer onderwaterplanten in het pilotgebied, laat Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard weten.

In de nieuwe podcast ‘De toekomst van ons water’ laat H2O mensen aan het woord die het verschil maken in de waterwereld. In de eerste aflevering praat Wim Eikelboom met milieuwetenschapper en klimaatonderzoeker Marjolijn Haasnoot. Ze roept op tot meer leiderschap.

Een derde van de klanten van drinkwaterbedrijf Vitens gebruikt bij een kleine boodschap niet altijd de kleine spoelknop in het toilet. In een pilot heeft Vitens onderzocht of dit gedrag kan worden beïnvloed door de inzet van een wc-bespaarpakket. De resultaten zijn positief. De deelnemers aan het onderzoek zijn gestimuleerd om de kleine knop te gebruiken en doen ook meer hun best op het gebied van waterbesparing.

Iets meer dan de helft van alle dijktrajecten voldoet momenteel nog niet aan de strengere veiligheidseisen die gelden voor de verwachte situatie in 2050. Dat concluderen de waterschappen en Rijkswaterstaat na afronding van de eerste landelijke beoordelingsronde van de primaire waterkeringen.

Dit weekend leidde regenval tot wateroverlast in een deel van het werkgebied van Waterschap Rivierenland. Plaatselijk liepen straten, percelen, kelders en woningen onder. Met Freek Jochems van Rivierenland kijken we terug en vooruit.

De vergunning voor garnalenvisserij in de Waddenzee liep eind vorig jaar af. Er geldt nu een tijdelijke gedoogbesluit (toestemming zonder vergunning) van negen maanden, in afwachting van een definitieve verlenging. Op verzoek van Rijkswaterstaat nam de Waddenacademie de Passende Beoordeling, een vereiste bij vergunningsverlening, onder de loep en trekt de conclusie dat in de huidige omstandigheden geen nieuwe vergunning mag worden verleend.

Na de overstromingen van vorig jaar in Zuid-Limburg hebben vijf natuurorganisaties de handen ineen geslagen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Via het Fonds Natuurkracht stellen ze geld beschikbaar voor initiatieven die de wateropvangcapaciteit in het gebied vergroten.

De waterpeilen in de Linge staan erg hoog. Dat geldt ook voor de polders in het werkgebied van Waterschap Rivierenland. Het treft volop maatregelen: alle gemalen draaien op volle toeren, extra pompen draaien mee op knelpunten.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft ten onrechte geweigerd om 'Ondernemend Water' op de kieslijst voor de komende waterschapsverkiezingen te plaatsen. Dat heeft de Raad van State bepaald.

Nederland heeft vrijdag met Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een voorstel ingediend om per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) te beperken in het kader van REACH, de chemicaliënverordening van de Europese Unie. Het restrictieverzoek moet de opmaat zijn tot een verbod op gebruik en productie van de stoffen.

Het algemeen bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft ingestemd met de nieuwe opzet van watercyclusbedrijf Waternet. De in de lange aanloop naar de besluitvormingsvergadering ingenomen stellingen werden niet meer verlaten: 10 AB-leden stemden tegen het voorstel van het dagelijks bestuur om de stichting te vernieuwen, 19 leden voor.

Wat is er meer nodig om de Peelvenen te beschermen tegen verdroging? Dat gaan de provincies Noord-Brabant en Limburg, waterschap Aa en Maas en Waterschap Limburg de komende twee jaar onderzoeken. Ook stimuleren ze vrijwillige maatregelen. Zij hebben hiervoor een intentieovereenkomst gesloten.

De verkiezingen op 15 maart zijn voor de waterschappen een mooie aanleiding om bij jongeren onder de aandacht te brengen wat zij doen. De waterschappen zetten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs de democratiegame in, vaak in combinatie met gastlessen. In de game nemen de leerlingen als waterschapbestuurders lastige besluiten in actuele casussen over onder meer droogte en bouwen in erg laaggelegen gebied.

De fracties CDA, De Groenen, ChristenUnie, Bedrijven, de groep Quené en Renske Peters (Water Natuurlijk) in het algemeen bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) verzetten zich tegen het plan om watercyclusbedrijf Waternet voort te zetten als vernieuwde stichting. In de vergadering van het algemeen bestuur op 12 januari willen de partijen middels een motie, een initiatiefvoorstel én een amendement bereiken dat het voorliggende voorstel van het dagelijks bestuur van tafel gaat. 

De Zeeuwse gemeente Hulst is akkoord gegaan met het plan van aanpak van Rijkswaterstaat voor de vervuilde dijk bij Perkpolder. Hierdoor hoeft de thermisch gereinigde grond (TGG) die risicovolle stoffen bevat, niet te worden weggehaald. Boeren in de omgeving zijn er niet gerust op en willen sanering.

Om in 2050 aan de landelijke eisen te voldoen, moet Waterschap Zuiderzeeland circa 140 kilometer dijken versterken. Het Rijk en de gezamenlijke waterschappen dragen het grootste deel van de financiering. Toch heeft Zuiderzeeland besloten geld voor te schieten om te kunnen starten met de werkzaamheden.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!