secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

In de Henriëttewaard, een polder bij Den Bosch, komen natuurontwikkeling, cultureel erfgoed en de hoogwateraanpak samen. De provincie werkt aan een gebiedsaanpak. Kunstloc Brabant heeft een challenge uitgeschreven om creatieve makers aan deze opgave te verbinden. “Dat moet leiden tot een interdisciplinaire aanpak en meer verbeeldingskracht.”

De schaal van menselijke ingrepen langs de kust wordt steeds groter, bijvoorbeeld bij projecten als de Zandmotor en de Hondsbossche duinen. Dat vergroot ook de impact van deze ingrepen op de totale kust- en duinontwikkeling. Een nieuwe combinatie van modellen maakt het nu mogelijk de integrale gevolgen van kustoplossingen beter te voorspellen.

De Vlaamse regering stelt Nederland in gebreke in verband met het lozen van afvalwater op de Maas door Circle Infra Partners. Dit waterzuiveringsbedrijf is gevestigd op het industrieterrein Chemelot in Geleen. Volgens de Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir zouden bij de vergunningverlening internationale milieuregels zijn overtreden, waardoor de impact van de lozingen op het Vlaamse leefmilieu niet goed in kaart is gebracht. Waterschap Limburg begrijpt niet goed waarom de stap nu is gezet.

Waterschap Limburg verwacht dat er aanzienlijk meer mensen nodig zijn door een aantal stevige uitdagingen, onder meer op het gebied van hoogwaterveiligheid en vanwege de gevolgen van de klimaatverandering. Over zo’n tien jaar werken er mogelijk 800 tot 900 medewerkers. Secretaris-directeur Erik Keulers licht toe: “Wij zijn aan het groeien van een relatief klein naar een groter waterschap, passend bij de omvang van ons gebied.”

De gevolgen van de klimaatverandering leiden tot aanzienlijk hogere kosten voor wonen. Daarom is betrouwbare informatie op het niveau van de woning nodig, vinden ABN AMRO, ING en Rabobank. Een verplicht uniform klimaatlabel zorgt ervoor dat klimaatrisico’s beter in de woningwaarde worden weerspiegeld.

De mogelijkheden om uitheemse rivierkreeften te bestrijden worden uitgebreid. Er mag een aantal nieuwe selectieve vangtuigen tegen deze schadelijke exoten worden ingezet, laat demissionair minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof weten in een brief aan de Tweede Kamer. Waterbeheerders kunnen na aanpassing van de regelgeving in 2025 eigen personeel zonder vergunning inzetten.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden richt het natuurgebied Willeskop in de provincie Utrecht in als waterberging. Bij hevige regen kan hier zo’n 200.000 kubieke meter water worden opgevangen. Ook komt er een nieuwe doorvoerroute van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Lek. De werkzaamheden zijn nu gestart.

De Europese Investeringsbank (EIB) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) stellen 400 miljoen euro beschikbaar voor investeringen door de waterschappen. Er is ook nog de optie om dit bedrag te verdubbelen. Het geld is bedoeld voor kleinschalige projecten die gericht zijn op hoogwaterbescherming, afvalwaterzuivering en waterpeilbeheer.

Terwijl de energievraag van de waterschappen groeit, bijvoorbeeld door de inzet van aanvullende zuiveringen, staat de energievoorziening anderzijds onder druk. STOWA onderzocht de impact van ontwikkelingen op energiegebied voor de waterschappen en concludeert dat er behoefte is aan een strategische aanpak, in samenwerking met de energiesector.

In het oppervlaktewater van de Noordwaard zijn milieu-effecten van thermische gereinigde grond zichtbaar. Dat blijkt uit een analyse van Deltares. Het doen van verder onderzoek wordt aangeraden, om kennislacunes te vullen en eventuele verontreiniging van het grondwater in kaart te brengen.

Het leven van algen, vissen en vogels op het wad verandert doordat rivieren als de Eems, de Elbe en de Wezer steeds minder zoetwater naar de Waddenzee afvoeren. Ook de trend dat in droge zomers minder water uit het IJsselmeer wordt gespuid ten behoeve van de landbouw en de drinkwatervoorziening, is een factor. Dat blijkt uit een een nieuw verslag van het Quality Status Report van de Waddenzee.

De rijksoverheid gaf 20 jaar geleden voor 15 plekken in de uiterwaarden toestemming om te experimenteren met buitendijkse woningbouw. Op 8 van die plekken zijn daadwerkelijk plannen ontwikkeld, waaronder de veelbesproken woonwijk Stadsblokken Meinerswijk in Arnhem. 

Het natuurgebied Eerderhooilanden bij Ommen gaat dit jaar op de schop. De provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen en eigenaar Natuurmonumenten slaan de handen ineen om de oorspronkelijke stroomdalgraslanden te herstellen. De Hammerwetering wordt deels gedempt en vervangen door een ondiepe slenk.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is teleurgesteld over het besluit van het Rijk om de Regio Deal Sierteeltregio niet te honoreren. In totaal 384,6 miljoen euro is verdeeld over 22 regio’s, maar daar zat de Bollenstreek niet bij. Midden-Limburg kan wel aan de slag met plannen voor onder andere de waterhuishouding. 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een primeur door een nieuwe ozoninstallatie op rioolwaterzuivering Horstermeer. Voor het eerst wordt in Nederland de combinatie van ozon en actiefkool ingezet als extra zuiveringsstap om medicijnresten uit rioolwater te halen. Hiermee wordt een verwijderingsrendement van 80 procent gehaald.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt rekening met forse financiële tegenvallers bij de dijkversterkingen, de integrale aanpak van rivieren en de verbetering van de waterkwaliteit. Dit blijkt uit een in verband met de kabinetsformatie gemaakt overzicht.

Bij het aanscherpen van het verbod op bouwen in de uiterwaarden, onderzoekt Rijkswaterstaat het intrekken van bestaande vergunningen. Dat raakt met name de eigenaren van oude steenfabrieken en andere leegstaande bouwwerken langs de grote rivieren.

Het grondwater bij de voor Nederland unieke kalktufbronnen in Zuid-Limburg bevat fors te veel meststoffen. Daardoor dreigen minstens drie bijzondere mossoorten te verdwijnen. Dat blijkt uit onderzoek van Royal HaskoningDHV en B-WARE. De Europese nitraatnorm wordt hier soms wel met factor drie tot vier overschreden.

De hoogwaterpiek op de rivieren viel de afgelopen dagen mee, maar door de vele neerslag is de grondwaterstand in een deel van het land weer hoog en de bodem verzadigd. Ook is er lokaal sprake van wateroverlast. De waterschappen zien zich daarom wel genoodzaakt om water af te voeren.

Rijkswaterstaat gaat het onderhoud van het sluizencomplex in IJmuiden opvoeren naar het niveau van een stormvloedkering. Dat is de les die geleerd is van een ernstige storing die zich voordeed in november 2023, waardoor wateroverlast dreigde in de binnenstad van Amsterdam. 

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.