secundair logo knw 1

Ontwerp van een voortstuwer. Beeld Zuiderzeeland/Buro Noord

De eerder beloofde voortstuwers ten zuidwesten van Emmeloord komen er definitief niet. Het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland heeft deze week besloten het projectplan in te trekken. De voortstuwers waren bedoeld om wateroverlast voor agrariërs te verminderen.

Het gebied kampt met bodemdaling en dat is volgens het waterschap een structureel probleem. Twee voortstuwers zouden de wateroverlast bij extreme weersituaties tijdelijk wel iets verminderen, maar in de loop van de tijd zou die evengoed toenemen.

Vijf jaar geleden beloofde Zuiderzeeland enkele agrariërs maatregelen om wateroverlast tegen te gaan. Naast de zogeheten voortstuwers, die het water versneld afvoeren, ging het om een pompinstallatie in de Zuider-d-tocht. 

Het waterschap verwachtte voor het maatregelenpakket 2,1 miljoen euro nodig te hebben, maar onder andere door de prijsstijging van grondstoffen en energie sinds de oorlog in Oekraïne pakken de kosten veel hoger uit (circa 5 miljoen euro).

Geen alternatieven
Afgelopen december liet het dagelijks bestuur daarom al weten van de voortstuwers af te willen zien. De kosten wegen niet meer op tegen de baten, luidde het argument. Dat was tegen het zere been van de agrariërs en van de provincie Flevoland, die het gebied heeft aangemerkt als hoogwaardige landbouwgrond.

Zuiderzeeland kondigde daarop aan de berekeningen nog eens tegen het licht te houden, maar dat heeft niet geleid tot andere inzichten. Alternatieven die passen binnen het budget zijn er volgens het waterschap niet.

De beloofde pompinstallatie in de Zuider-d-tocht komt er wel. Die is nodig omdat het watersysteem in het verleden is aangepast, aldus de website. "Daardoor kan het water in natte omstandigheden minder goed weg", verklaart woordvoerder Marjolein Oldenbeuving. "De percelen aan de Zuider-d-tocht hebben daarnaast te maken met relatief sterke bodemdaling. Die combinatie maakt dat hier meer kans op wateroverlast is."

Transitie nodig
De huidige situatie onderstreept volgens Zuiderzeeland het belang van een transitie in het landgebruik. De huidige gewassen kunnen slecht tegen te veel (grond)water. Ook als de voortstuwers wel waren geplaatst, zou dat vanwege verdere bodemdaling nodig zijn geweest. "Die transitie is primair een taak voor de provincie en de gemeente", aldus de woordvoerder. 

Met de provincie is het waterschap in gesprek over het gebied en over aanpassing van de wateroverlastnorm. Voor de tussentijd wordt gevraagd om ontheffing van deze norm. 

"En dat de agrariërs teleurgesteld zijn, begrijpen wij heel goed", zegt Oldenbeuving. "Samen met hen hebben wij daarom nogmaals naar de kosten-batenberekening gekeken. Die gesprekken waren voor beide partijen nuttig. Ze zijn ook bekend met de conclusie van het waterschap dat er geen verdere technische maatregelen mogelijk zijn." 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.