secundair logo knw 1

Beeld van het zoete Zoommeer in het oosten van Zeeland I Foto: Rijkswaterstaat / Ruben Smit

De provincie Zeeland heeft in samenwerking met andere partijen waaronder Waterschap Scheldestromen een deltaplan voor zoet water opgesteld. Hierin wordt een reeks van mogelijke maatregelen gepresenteerd zoals effectievere irrigatietechnieken, wateropslag in bassins en ontzilting van zout water.

Het doel van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water is dat Zeeland in 2050 weerbaar is tegen zoetwatertekorten. De uitgangssituatie is gecompliceerd, stelt de provincie. Zeeland is slechts beperkt aangesloten op het zoete rivierhoofdsysteem en heeft verder te maken met verzilting van de omliggende zoute wateren en het zoute grondwater. Dat is de reden om een eigen route uit te stippelen.

Maatwerk per gebied nodig
Het deltaplan biedt volgens de provincie een samenhangende aanpak in het licht van de klimaatverandering. Hierin staan mogelijke maatregelen voor de nabije toekomst aan de hand van zeven sporen: basis op orde, zuinig watergebruik, water langer vasthouden, water bergen, hergebruik van water, water aanvoeren, en functiewijziging en accepteren van restrisico’s (zie kader).

Daarbij is oog voor de duurzaamheid op langere termijn. Een aantal maatregelen is gemeengoed en wordt al vaak toegepast. Er zijn echter ook maatregelen opgenomen waarvan de haalbaarheid en toepasbaarheid nog moeten worden onderzocht.

Gezien de uiteenlopende Zeeuwse gebiedskenmerken is een generieke benadering volgens de provincie onrealistisch. Maatregelen vragen om maatwerk, zodat kan worden ingespeeld op variabele lokale omstandigheden. Daarom is gebiedsgericht samenwerken een van de leidende principes in het plan, naast onder meer een gezond ecosysteem als basis, functie volgt water en ruimte voor flexibiliteit en adaptatie.

Simpele ingrepen onvoldoende
Heel wat partijen hebben meegewerkt aan het maken van het Zeeuwse deltaplan: Waterschap Scheldestromen, gemeenten, agrarische organisaties, natuur- en milieuorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen. Gedeputeerde Anita Pijpelink is blij met hun inbreng.

“Alle partijen leverden bouwstenen en beschreven de huidige stand van zaken. Het is duidelijk dat de zoetwaterproblematiek een complex, veelzijdig vraagstuk is. Je kunt het probleem niet oplossen met twee of drie simpele ingrepen. Ik ben er dan ook heel content mee dat het gelukt is om samen met alle belanghebbenden leidende principes te formuleren. Die geven houvast om samen aan de slag te gaan.”


MEERDERE SPOREN BIJ MAATREGELEN

  • Basis op orde. Het gaat om het belang van een sterk ecosysteem en een veerkrachtige bodem. Er is nog veel ruimte voor verbetering van de bodemkwaliteit, onder meer door de bodem zoveel mogelijk bedekt te houden en diepwortelende gewassen en rustgewassen te gebruiken.
  • Zuinig watergebruik. Hierbij wordt onder andere gekeken naar doelmatige irrigatietechnieken in de landbouw en geschikte gewassen en rassen in verband met de veranderende klimatologische omstandigheden.
  • Water langer vasthouden. Het uitgangspunt is waterbeheer van de kavel tot en met de aansturing van het primaire watersysteem. De aanleg van peilgestuurde drainage wordt als een effectieve en relatief eenvoudig te realiseren maatregel gezien.
  • Water bergen. Water kan worden opgeslagen in bovengrondse bassins en in de ondergrond en natuurgebieden. Vooral waterberging in de ondergrond is een kansrijke maatregel.
  • Hergebruik van water. Er zijn maatregelen mogelijk voor water afkomstig uit stedelijke gebieden en uit afvalwaterzuiveringen en voor ontzilting. Hierbij zijn vaak nog flinke stappen te zetten.
  • Water aanvoeren. De externe aanvoer van zoet water naar Schouwen-Duiveland is momenteel economisch niet rendabel voor landbouwers en ook om een andere reden vooralsnog geen optie. Hetzelfde geldt voor de aanvoer van water vanuit het zoete Volkerak-Zoommeer naar elders.
  • Functiewijziging en accepteren van restrisico’s. De situaties die zich zullen voordoen, zijn nu niet bekend. Het uitgangspunt is om op gebiedsniveau met elkaar in gesprek te blijven.

 

MEER INFORMATIE
Bericht van provincie Zeeland
Zeeuws Deltaplan Zoet Water (download)

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!