0
0
0
s2sdefault

De provincie Zeeland heeft in samenwerking met andere partijen waaronder Waterschap Scheldestromen een deltaplan voor zoet water opgesteld. Hierin wordt een reeks van mogelijke maatregelen gepresenteerd zoals effectievere irrigatietechnieken, wateropslag in bassins en ontzilting van zout water.

Het doel van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water is dat Zeeland in 2050 weerbaar is tegen zoetwatertekorten. De uitgangssituatie is gecompliceerd, stelt de provincie. Zeeland is slechts beperkt aangesloten op het zoete rivierhoofdsysteem en heeft verder te maken met verzilting van de omliggende zoute wateren en het zoute grondwater. Dat is de reden om een eigen route uit te stippelen.

Maatwerk per gebied nodig
Het deltaplan biedt volgens de provincie een samenhangende aanpak in het licht van de klimaatverandering. Hierin staan mogelijke maatregelen voor de nabije toekomst aan de hand van zeven sporen: basis op orde, zuinig watergebruik, water langer vasthouden, water bergen, hergebruik van water, water aanvoeren, en functiewijziging en accepteren van restrisico’s (zie kader).

Daarbij is oog voor de duurzaamheid op langere termijn. Een aantal maatregelen is gemeengoed en wordt al vaak toegepast. Er zijn echter ook maatregelen opgenomen waarvan de haalbaarheid en toepasbaarheid nog moeten worden onderzocht.

Gezien de uiteenlopende Zeeuwse gebiedskenmerken is een generieke benadering volgens de provincie onrealistisch. Maatregelen vragen om maatwerk, zodat kan worden ingespeeld op variabele lokale omstandigheden. Daarom is gebiedsgericht samenwerken een van de leidende principes in het plan, naast onder meer een gezond ecosysteem als basis, functie volgt water en ruimte voor flexibiliteit en adaptatie.

Simpele ingrepen onvoldoende
Heel wat partijen hebben meegewerkt aan het maken van het Zeeuwse deltaplan: Waterschap Scheldestromen, gemeenten, agrarische organisaties, natuur- en milieuorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen. Gedeputeerde Anita Pijpelink is blij met hun inbreng.

“Alle partijen leverden bouwstenen en beschreven de huidige stand van zaken. Het is duidelijk dat de zoetwaterproblematiek een complex, veelzijdig vraagstuk is. Je kunt het probleem niet oplossen met twee of drie simpele ingrepen. Ik ben er dan ook heel content mee dat het gelukt is om samen met alle belanghebbenden leidende principes te formuleren. Die geven houvast om samen aan de slag te gaan.”


MEERDERE SPOREN BIJ MAATREGELEN

  • Basis op orde. Het gaat om het belang van een sterk ecosysteem en een veerkrachtige bodem. Er is nog veel ruimte voor verbetering van de bodemkwaliteit, onder meer door de bodem zoveel mogelijk bedekt te houden en diepwortelende gewassen en rustgewassen te gebruiken.
  • Zuinig watergebruik. Hierbij wordt onder andere gekeken naar doelmatige irrigatietechnieken in de landbouw en geschikte gewassen en rassen in verband met de veranderende klimatologische omstandigheden.
  • Water langer vasthouden. Het uitgangspunt is waterbeheer van de kavel tot en met de aansturing van het primaire watersysteem. De aanleg van peilgestuurde drainage wordt als een effectieve en relatief eenvoudig te realiseren maatregel gezien.
  • Water bergen. Water kan worden opgeslagen in bovengrondse bassins en in de ondergrond en natuurgebieden. Vooral waterberging in de ondergrond is een kansrijke maatregel.
  • Hergebruik van water. Er zijn maatregelen mogelijk voor water afkomstig uit stedelijke gebieden en uit afvalwaterzuiveringen en voor ontzilting. Hierbij zijn vaak nog flinke stappen te zetten.
  • Water aanvoeren. De externe aanvoer van zoet water naar Schouwen-Duiveland is momenteel economisch niet rendabel voor landbouwers en ook om een andere reden vooralsnog geen optie. Hetzelfde geldt voor de aanvoer van water vanuit het zoete Volkerak-Zoommeer naar elders.
  • Functiewijziging en accepteren van restrisico’s. De situaties die zich zullen voordoen, zijn nu niet bekend. Het uitgangspunt is om op gebiedsniveau met elkaar in gesprek te blijven.

 

MEER INFORMATIE
Bericht van provincie Zeeland
Zeeuws Deltaplan Zoet Water (download)

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.