secundair logo knw 1

Water en bodem worden sturend bij de inrichting van Nederland. Dat maakte het kabinet vorige week bekend in een serie van brieven aan het parlement. De waterschappen en de drinkwaterbedrijven reageren positief, al blijven enkele vragen open.

“De waterschappen zijn positief over de Kamerbrief”, laat Rob Spit weten namens de Unie van Waterschappen. “Met hun projecten werken waterschappen aan waterkwaliteit, natuurherstel en klimaatverandering. De kamerbrief komt tegemoet aan ons pleidooi waterschappen voor integrale landelijke kaders, met voldoende ruimte voor regionale borging. Nederland moet weer een spons worden en daar zijn allerlei grote keuzes, in samenhang, op gericht.”

Positief noemt Spit vooral dat de regering invulling geeft aan een belangrijk principe dat is voor de waterschappen: “waarbij de draagkracht van het water- en bodemsysteem centraal staat bij de inrichting van ons land.”

In een reactie laat Amarins Komduur van Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven, eveneens weten enthousiast te zijn over de door het kabinet geformuleerde uitgangspunten. “Goed is de daadwerkelijke keuze om water en bodem sturend te laten zijn. We zijn blij met de aandacht voor het vasthouden van water en een goede waterkwaliteit.”

Uitwerking en borging
Ondanks het aanvankelijke enthousiasme blijven waterschappen en drinkwaterbedrijven met enkele vragen zitten. Volgens Komduur komt het nu aan op de uitvoering en vertaling naar de praktijk. “Het standpunt in de kabinetsbrief over het veiligstellen van de drinkwatervoorziening moet bijvoorbeeld echt doorgewerkt worden naar de regio. Dat betekent onder andere dat de actieve invulling van de zorgplicht door de overheid ook opgenomen moet worden in de provinciale startpakketten voor de Nationale Omgevingsvisie.”

Verdere uitwerking wordt ook aangestipt door de Unie van Waterschappen. Spit is van mening dat een sterke en snelle borging in wetgeving, afspraken, gebiedsprogramma’s en ruimtelijke plannen van de uitgangspunten over water en bodem sturend belangrijk is. “De brief geeft nog onvoldoende duidelijkheid over de borging in het Landbouwakkoord van het principe dat water en bodem sturend zijn.”

Dit terwijl, zo meent Spit, duidelijkheid over een langjarig perspectief voor agrariërs noodzakelijk is. “Het landbouwakkoord biedt hiervoor het instrument en kan alleen daadwerkelijk een langjarige basis bieden als uitgegaan wordt van perspectief voor de landbouw en tegelijkertijd van de draagkracht van het waterbodemsysteem.”

Kaderrichtlijn Water
Duidelijkheid daarover noemen de waterschappen essentieel. In de brief wordt aangekondigd dat gewerkt wordt aan een nadere invulling en uitwerking van de borging. “Er is ook onvoldoende duidelijkheid over een aantal belangrijke kaders zoals de verdeling van doelen per provincie en grondgebondenheid. Hierdoor mag de voortgang in de uitvoering niet in gevaar komen, ook vanwege het krappe tijdspad voor de Kader Richtlijn Water.”

De kaderrichtlijn water houdt ook Vewin bezig. Komduur mist het benoemen van specifieke doelen voor drinkwaterbronnen in de gebiedsgerichte uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.”

Drinkwater
Vewin staat volgens Komduur achter de ambitie van het kabinet om water te besparen. Daar is volgens de drinkwaterbedrijven een nationale aanpak voor nodig. “Waterbesparing vraagt de gezamenlijke inzet van de drinkwatergebruikers – huishoudens en bedrijven - , overheden, drinkwaterbedrijven en anderen. Van belang is voor ons met name dat het geheel aan plannen bijdraagt aan de toekomst van de drinkwatervoorziening.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!