secundair logo knw 1

Beeld uit 2015 van de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam, een groot project van Ruimte voor de Rivier I foto: Beeldbank Rijkswaterstaat / Werry Crone

Het beeld van het integraal waterbeleid tussen 2014 en 2019 en de resultaten daarvan is overwegend positief. Dat laat minister Barbara Visser weten naar aanleiding van onderzoek van TwynstraGudde, Decisio en Sweco. Een kritische noot is dat niet altijd doelen voldoende concreet zijn en een heldere kwantificering daarbij vaak ontbreekt.

Het onderzoek van de drie bureaus was bedoeld om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de terreinen van waterveiligheid, waterkwaliteit en zoetwatervoorziening in de periode 2014 tot en met 2019. De uitvoering van dit beleid kostte in totaal 5,3 miljard euro. Verreweg het grootste bedrag ging naar waterveiligheid: 4,75 miljard euro.

Verbetering door Bestuursakkoord Water
Over de uitkomsten van het onderzoek stuurde demissionair minister Barbara Visser vorige week een brief aan de Tweede Kamer. Volgens haar geeft de beleidsdoorlichting een overwegend positief beeld van het beleid en de daarmee behaalde resultaten. De onderzoekers geven in hun rapport bijvoorbeeld aan dat het Bestuursakkoord Water tussen Rijk en decentrale overheden uit 2011 heeft geleid tot een verbetering van de bestuurlijke organisatie en het instrumentarium van het waterbeleid. Ook zijn bij de programma’s HWBP-2, Ruimte voor de Rivier en Maaswerken de doelen in belangrijke mate bereikt.

Visser schrijft hierover het volgende: “De onderzoekers constateren dat binnen Integraal Waterbeleid sprake is van goed geregisseerde en concrete actieplannen die zorgen voor een doeltreffende uitvoering. De instrumenten onder de Deltawet functioneren in samenhang zeer goed, waarmee het waterbeheer een stevige basis kent.”

De onderzoekers van TwynstraGudde, Decisio en Sweco hadden voor ongeveer 10 procent van de uitgaven onvoldoende informatie om uitspraken te doen, omdat beleidsevaluaties of andere relevante documenten ontbreken. Het gaat voornamelijk om uitgaven voor beleidsvoorbereidende onderzoeken voor nieuwe grote programma’s en bijdragen aan derden.

De minister meldt verder in haar brief: “Het beeld van doeltreffendheid en doelmatigheid is overwegend positief, met name op het gebied van waterveiligheid. Weliswaar zijn op basis van de uitgevoerde beleidsevaluaties geen harde conclusie te trekken, maar onderliggende stukken en eindrapportages van enkele grote programma’s zoals Ruimte voor de Rivier en Maaswerken maken deze conclusie aannemelijk.”

Doelen soms weinig kwantitatief
De onderzoekers constateren wel dat diverse aanbevelingen uit eerdere beleidsdoorlichtingen niet zijn opgevolgd. Zo ontbreken op deelterreinen van het waterbeleid concrete indicatoren en zijn doelen daar nog weinig kwantitatief. Volgens de minister is sinds de vorige doorlichting vooral ingezet op een methodiek om de doeltreffendheid en doelmatigheid van waterveiligheidsprojecten te kunnen meten. Hiervan is bij het huidige onderzoek gebruikgemaakt.

Minister Visser besluit haar brief met een verwijzing naar extreme weersgebeurtenissen. “Recente voorbeelden zoals de droogte van de afgelopen jaren, en afgelopen zomer nog de wateroverlast in Limburg met verregaande consequenties voor de betrokken mensen en bedrijven, onderstrepen voor mij het belang van goed en stevig onderbouwd waterbeleid waarvan de doeltreffendheid en doelmatigheid boven elke twijfel verheven is en de omvang van noodzakelijke financiële middelen duidelijk is.” Via de strategische evaluatieagenda wil zij regelmatig met de Tweede Kamer van gedachten wisselen over het nog beter vormgeven van het waterbeleid in de toekomst.

 

MEER INFORMATIE
Kamerbrief van minister Visser
Rapport doorlichting waterbeleid

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!