Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

In een nieuw promotieonderzoek is de verdeling tussen zout en zoet grondwater in delta’s wereldwijd onderzocht. Hydroloog Joeri van Engelen laat zien dat wat voor Nederland al bekend was ook in andere delta’s het geval is: de verdeling tussen zoet en zout water is gedurende duizenden jaren opgebouwd.

0
0
0
s2smodern

In aanloop naar het wetgevingsoverleg Water in de Tweede Kamer vraagt Vewin, de brancheorganisatie van de drinkwaterbedrijven, om meer investeringsruimte. De drinkwaterbedrijven verwachten de komende jaren circa vijftig procent meer te moeten investeren, onder andere als gevolg van de energietransitie en om een robuust watersysteem te ontwikkelen.

0
0
0
s2smodern

De hoeveelheid zout in het Amsterdam-Rijnkanaal is met ruim 40 procent afgenomen, zo blijkt uit recente metingen. Volgens Rijkswaterstaat (RWS) is dit te danken aan het bellenscherm dat twee jaar geleden bij de overgang in het Noordzeekanaal is geplaatst.

0
0
0
s2smodern

Om de droogte in de Achterhoek effectief te kunnen bestrijden, gaan de provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, drinkwaterbedrijf Vitens, tien gemeenten en nog een aantal partijen intensief samenwerken. Ze willen hun kennis delen en doorpakken met mogelijk ‘onorthodoxe maatregelen’.

0
0
0
s2smodern

Aquathermie wordt gezien als een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk alternatief voor aardgas. Het is daarbij belangrijk om technisch maatwerk te leveren. Deze en andere lessen uit projecten met aquathermie zijn te vinden in een studie van STOWA.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Vallei en Veluwe heeft een stuw in de Klaarbeek verplaatst, zodat er meer water naar de infiltratievijvers van drinkwaterbedrijf Vitens toe kan stromen. Het waterschap heeft dit project meteen benut om een ecologische verbinding voor vissen tot stand te brengen.

0
0
0
s2smodern

De hoeveelheid nitraat in het uitspoelings- en slootwater op landbouwbedrijven is sinds 2017 gestegen. Dit komt door de toename van het stikstofgebruik en de invloed van de recente droge zomers, blijkt uit de Nitraatrapportage 2020 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

0
0
0
s2smodern

De coronacrisis blijft de watertechnologiesector parten spelen, maar bedrijven ondervonden afgelopen maand minder nadelige gevolgen dan in de maanden daarvoor. Zo daalde het aantal bedrijven dat medewerkers moest ontslaan van 22 procent in september naar 14 procent in oktober.

0
0
0
s2smodern

STOWA, samen met en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, laat de aanwezigheid van PFAS in het afvalwater onderzoeken. Via metingen bij rwzi’s en een slibverwerker moet een landelijk beeld worden geschetst van de concentraties PFAS in zowel het binnenkomende als het gezuiverde afvalwater en het zuiveringsslib.

0
0
0
s2smodern

Golfbrekers die zowel de kust als het leven onder water beschermen. Met dat idee wonnen Mitchell Williams en Frej Gustafsson de afgelopen periode diverse start-up competities, waaronder de publieksprijs van de Impact Challenge die de vier technische universiteiten van Nederland vorige week organiseerden.

0
0
0
s2smodern

Vanaf de Vandenberg Air Force Base in Californië wordt vandaag de Sentinel-6 satelliet Michael Freilich gelanceerd. De kunstmaan is een Europees-Amerikaanse satelliet die gebouwd is om de verandering van het zeeniveau te monitoren. 

0
0
0
s2smodern

Een onderzoek naar slachtofferbepaling bij een overstroming, een studie naar het meest geschikte stuwmiddel voor een nieuwe stuw bij Grave en een bestrijdingsplan voor het ongelijkbladig vederkruid, een invasieve exoot. Deze afstudeeronderzoeken zijn tot beste gekozen tijdens de jaarlijkse verkiezing van de scriptieprijs van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). 

0
0
0
s2smodern

Na de lockdown vanwege corona hebben de meeste recreatiebedrijven hun legionellabeheer voldoende opgepakt. Dat concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van een fysieke ronde langs 130 bungalowparken, hotels, campings en zwembaden.

0
0
0
s2smodern

De voorbereidende onderzoeken voor de versterking van de monumentale Stenendijk in Hasselt gaan volgende maand van start. De kering voor het Zwarte Water is een van de grotere dijken van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) die op termijn niet veilig genoeg zijn.

0
0
0
s2smodern

Menselijke activiteiten en dan vooral de scheepvaart zorgen in delen van de Noordzee voor veel onderwatergeluid. Dat kan oplopen tot 30 decibel extra in het zuidelijke gedeelte, blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat. In vervolgonderzoek wordt bekeken wat de gevolgen voor zeedieren zijn.

0
0
0
s2smodern

Rijnland gaat in totaal 444 miljoen euro investeren in de periode 2021-2024. Volgend jaar gaat het om een investering van 84 miljoen euro in waterbeheer. Daarvan gaat 31 miljoen naar afvalwaterzuivering, 22 miljoen naar voldoende water, 21 miljoen naar waterveiligheid en 7 miljoen naar schoon water. 

0
0
0
s2smodern

Jaarlijks komt een grote hoeveelheid röntgencontrastmiddelen in oppervlaktewater terecht. Dat kan waarschijnlijk voor een belangrijk deel worden voorkomen, als patiënten na een CT- of MRI-scan plaszakken meekrijgen. In zes ziekenhuizen is hiermee een landelijke proef gestart.

0
0
0
s2smodern

Waterschap De Stichtse Rijnlanden gebruikt per 1 januari 2021 bij aanbestedingen de CO2-prestatieladder als criterium bij de gunning. Bedrijven die minder CO2 uitstoten zijn in het voordeel bij de gunning, aldus het waterschap, dat overigens zelf geen certificering voor de CO2-Prestatieladder nastreeft.

0
0
0
s2smodern

Voeg de twee thema’s van besparen en aanpassen toe aan de traditionele beleidslijn van vasthouden, bergen en afvoeren in het waterbeheer. Daarvoor pleit ingenieursbureau TAUW in een whitepaper over een nieuw handelingsperspectief voor droogte.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?
@Ton BresserDank Ton. Belangrijk om na te denken over hoe we de watertransitie op gang krijgen. Ik ben wel bang dat een overstroming eerder aanzet tot actie dan droogte.
Spijker kop weer Jos. Het probleem treffend beschreven. En naam misschien Ministerie WaKeRo (Min. Water, Klimaat en Ruimtelijke ordening?) Is een soort waakfunctie ;-)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.