Colors: Blue Color

0
0
0
s2sdefault

Nederland zal de komende jaren ingrijpend verbouwd moeten worden om grote opgaven als de energietransitie ruimtelijk een plek te kunnen geven. De huidige aansturing is daarvoor echter ontoereikend, concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een adviesrapport. Meer regie van het Rijk en meer uitvoeringskracht bij provincies, gemeenten en waterschappen zijn nodig.

0
0
0
s2sdefault

De combinatie van poederkool en de Nereda-zuiveringstechnologie lijkt goed te werken om medicijnresten uit afvalwater te verwijderen. In een proef op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Simpelveld wordt nu al bijna een rendement van 70 procent gehaald, zegt Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), dat de eerste resultaten veelbelovend noemt.

0
0
0
s2sdefault

Nederland is volgens de Europese Commissie een van de braafste jongetjes van de klas, als het gaat om de behandeling van stedelijk afvalwater. Ook Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk houden zich voor de volle honderd procent aan de Europese richtlijn. België blijft licht in gebreke.

0
0
0
s2sdefault

Klimaatadaptatie speelt nog een ondergeschikte rol bij de keuze van de gebieden waar veel nieuwe woningen zullen worden gebouwd. Daarom is het belangrijk om waterschappen er eerder bij te betrekken. Dat wordt aanbevolen in een verkenning.

0
0
0
s2sdefault

Een brede combinatie van ingenieursbureaus gaat in Limburg aan de slag om om de hoogwaterveiligheid van de Maas verder te verbeteren. Drie combinaties bestaande uit Arcadis en Witteveen+Bos, WSP en Kragten, Royal HaskoningDHV en Fugro tekenden daarvoor contracten met Waterschap Limburg.

0
0
0
s2sdefault

De komende drieënhalf jaar werken acht Europese landen samen in een groot onderzoek naar vervuilende stoffen. Het uiteindelijke doel is voorkomen dat die een probleem gaan vormen voor het gebruik van water, sediment en bodem. Vanuit Nederland doen onder andere Deltares, het RIVM en het Hoogheemraadschap van Delfland mee.

0
0
0
s2sdefault

De bouw van een duurzame slibgistingsinstallatie op de rioolwaterzuivering in Echten is weer een stap dichterbij gekomen. De aannemerscombinatie Van Hattum en Blankevoort en EQUANS (voorheen ENGIE) heeft de aanbesteding gewonnen en gaat nu samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta aan de slag met het ontwerp.

0
0
0
s2sdefault

Het gaat gemiddeld beter met de waterkwaliteit. Dat schrijft demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Maar er is momenteel nog geen enkel waterlichaam in Nederland dat aan alle parameters voldoet die in de Kaderrichtlijn Water (KRW) worden gehanteerd. Er zijn dan ook ingrijpende keuzes nodig om de water- en de natuurkwaliteit te verbeteren, aldus de minister.

0
0
0
s2sdefault

Het beeld van het integraal waterbeleid tussen 2014 en 2019 en de resultaten daarvan is overwegend positief. Dat laat minister Barbara Visser weten naar aanleiding van onderzoek van TwynstraGudde, Decisio en Sweco. Een kritische noot is dat niet altijd doelen voldoende concreet zijn en een heldere kwantificering daarbij vaak ontbreekt.

0
0
0
s2sdefault

Met allerlei activiteiten zou morgen – precies zeshonderd jaar na het doorbreken van de dijken – en de dagen erna de Sint-Elisabethsvloed worden herdacht. De recent aangescherpte coronamaatregelen hebben roet in het eten gegooid. Een aantal exposities in Zuid-Hollandse en West-Brabantse musea gaat wel door.

0
0
0
s2sdefault

Versnel de aanpak voor het klimaatbestendig inrichten van Nederland en trek daarvoor structureel geld uit. Deze oproep doet de Unie van Waterschappen aan het nieuwe kabinet. Want anders kan de schade door weersextremen mogelijk oplopen tot 174 miljard euro in 2050, is de waarschuwing.

0
0
0
s2sdefault

Minder dan de helft van de inwoners van Gelderland weet of ze wel of niet in een drinkwaterwingebied wonen. Daar wil de provincie iets aan doen. Samen met gemeenten, drinkwaterbedrijf en waterschappen is daarom de bewustwordingscampagne 40 waterwonderen’ van Gelderland opgezet.

0
0
0
s2sdefault

De versterking van de dijken gaat niet zo snel als de bedoeling is. Om de doelstelling van 1.500 kilometer dijkversterking in 2050 te halen, moet er een flinke tand bij worden gezet, zei Deltacommissaris Peter Glas op het Deltacongres. Niet alleen de uitvoering van het dijkversterkingsprogramma vraagt aandacht, de extreme wateroverlast in Limburg afgelopen juli heeft een nieuwe norm gezet voor het klimaatbestendig maken van de ruimtelijke inrichting van Nederland.

0
0
0
s2sdefault

In elf maanden tijd hebben de vangarmen van Catchy 462 kilo zwerfafval uit de Nieuwe Maas gevist. Dat blijkt uit de evaluatie van een pilot van Rijkswaterstaat en het bedrijf Allseas, dat het innovatieve opvangsysteem ontwikkelde. Een klein deel van de buit bestond uit plastic.

0
0
0
s2sdefault

Met de huidige normen voor thermisch gereinigde grond (TGG) kunnen er nog te veel zware metalen en zouten in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen. Ook bevat de grond nog een te hoog gehalte aan schadelijke stoffen, zoals benzeen. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

0
0
0
s2sdefault

In en rond het Lauwersmeer is het mogelijk om twee belangen te verenigen: het herstel van de natuurlijke overgang tussen zoet en zout water in verband met de vismigratie en de permanente beschikbaarheid van zoet water voor de akkerbouw. Dat concludeert een werkgroep in het gebied. Stap één is een uitgebreider meetnet, om zo een beter zicht te krijgen op de effecten van maatregelen voor het zoutgehalte in het meer.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Eens met insteek van Hans Middendorp. Droge voeten is geen vanzelfsprekendheid meer en verhogen van de waterschapslasten ligt voor de hand. Ook al gaat het om wateroverlast op straat; het watersysteem is immers een geheel. Waterschappen moeten m.i. wel veel vroeger betrokken worden bij strategische planvorming rond woningbouw e.d. zodat problemen met wateroverlast (en ook verdroging) vooraf beter voorkomen kunnen worden.
Heel bijzonder dat de Unie van Waterschappen om extra geld vraagt aan het Rijk voor klimaatadaptatie, terwijl de waterschappen juist hun onafhankelijkheid koesteren en ook hun eigen belasting heffen. Klimaatadaptatie is vooral waterbeheer, waarin ook hemelwateroverlast en verdroging structureel een plek moeten krijgen. Financiële dekking voor klimaatadaptieve maatregelen komt dan logischerwijs uit een opslag op de bestaande watersysteemheffing, of uit een nieuwe klimaatheffing door de waterschappen.
Hulde! We zijn op weg naar een waterbewuste samenleving daar ben ik van overtuigd. Het zal op alle schalen en niveaus moeten. Maar ik maak me zorgen, maak me druk maar vegeet niet te spelen. Ook Leonardo da Vinci raakte zo geinteresseerd in water omdat de problemen in zijn tijd met water heel groot waren en economieen (gemeenschappen in vrede) er aan ten over konden gaan. Maar toch speels volhouden. Ik ga sneeuw verzamelen met de kleinkinderen, misschien wel sneeuw maken. De mens moet blijven geloven dat hij inventief is en optimistisch mag zijn.
Er kan toch ook kanalen gegraven worden naar de Dode zee en of Sahara.
Ik zou videocamera's plaatsen in het zicht en verdekt opgesteld.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.