0
0
0
s2sdefault

Na twee mislukte pogingen is vandaag een definitief voorstel voor een aangepast belastingstelsel van de waterschappen gepresenteerd. Daarin wordt een aantal knelpunten opgelost.

Boeren in stedelijk gebied draaien niet langer onevenredig op voor de infrastructuur in hun gebied, het wordt mogelijk om voor woningen en bedrijfspanden een verschillend tarief te hanteren en voor het vaststellen van de zuiverings- en verontreinigingsheffing bij grote bedrijven worden geen milieubelastende stoffen meer gebruikt.

0810 cathelijn petersCathelijn PetersHet voorstel van de Stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel onder leiding van voorzitter Menno Snel ligt nu bij de waterschapsbesturen. In de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 11 december wordt erover gestemd. "Er komt meer ruimte om als waterschap keuzes te maken die passen bij het gebied", zegt directeur Cathelijn Peters van de Unie.

De aanpassing van het belastingstelsel houdt de waterschappen al bezig sinds de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking (OESO) in 2014 een deels kritisch rapport uitbracht. In opdracht van de Unie kwam de Commissie Aanpassing Belangstelsel in 2018 met een voorstel voor een compleet nieuw belastingstelsel, maar dat werd – ook in aangepaste vorm - wegens onvoldoende draagvlak afgeschoten.

Hoge Raad
In januari van dit jaar kreeg de nieuwe stuurgroep, waarin alle waterschappen zitting hadden, de opdracht het huidige stelsel aan te passen. Het ging er nu vooral om de grootste knelpunten op te lossen. Twee daarvan betreffen de watersysteemheffing, een de zuiverings- en verontreinigingsheffing. Daarnaast werden enkele ‘meekoppelkansen’ meegenomen.

Met de watersysteemheffing worden de kosten van waterveiligheid en voldoende en schoon oppervlaktewater gedekt. Bij het huidige belastingmodel worden de kosten voor een belangrijk deel verdeeld op basis van de waarde van bijvoorbeeld grond en gebouwen. Daardoor betalen vooral agrariërs in stedelijke gebieden onevenredig veel voor wegen en spoorwegen in hun nabije omgeving. Deze ‘weeffout’ werd nog eens versterkt door twee arresten van de Hoge Raad.

"Door de aanleg van infrastructuur moeten agrariërs meer betalen, zonder dat ze daar extra profijt van hebben", verklaart Peters. "Dat is onredelijk. In het nieuwe model kan beter rekening worden gehouden met de inrichting van een gebied. Het waterschap heeft meer vrijheid om te bepalen hoe de kosten over de verschillende categorieën verdeeld worden."

WOZ-waarde
Een ander knelpunt is het tarief voor eigenaren van woningen en eigenaren van andere gebouwen, dat nu gelijk is. Doordat de WOZ-waarde van woningen de afgelopen jaren veel harder is gestegen dan die van niet-woningen, brengen particuliere huishoudens een steeds groter deel van de watersysteemheffing op.

Het nieuwe model maakt het voor waterschappen mogelijk om, net als gemeenten bij de onroerendezaakbelasting (ozb), voor beide categorieën verschillende tarieven te hanteren. "Daardoor kan een lastenstijging eerlijker verdeeld worden", aldus Peters.

De directeur benadrukt dat de waterschappen eigen keuzes kunnen maken. "Ze worden niet meer gedwongen door de systematiek. Dat levert onderling verschillen op, maar die zijn er nu ook al."

Vrijwel unaniem
Het derde knelpunt dat de waterschappen met voorrang wilden oplossen, betreft de meetmethode voor de zuiveringsheffing voor grote bedrijven. Hiermee worden de kosten van de rioolwaterzuivering gedekt. Het bepalen van het belastingtarief gebeurt nu met een analysemethode waarvoor mens- en milieubelastende stoffen nodig zijn.

Peters: "Daar willen de waterschappen nu echt van af. En er is gelukkig een alternatief, dat met een correctiefactor ook nagenoeg budgetneutraal uitpakt voor die bedrijven."

Het voorstel wordt door de vertegenwoordigers van de waterschappen in de stuurgroep vrijwel unaniem gesteund. Eén waterschap heeft volgens Peters op onderdelen nog twijfels. Nu gaan de waterschapsbesturen zich beraden. "Maar ik heb goede hoop dat we er als sector straks eensgezind mee naar buiten kunnen."

Als de leden in december instemmen, wordt het voorstel aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dat moet leiden tot een wetswijzigingstraject, waarna de aanpassingen naar verwachting in 2024 ingevoerd kunnen worden.

Vereenvoudigen
Naast de opdracht aan de stuurgroep onderzoekt het bestuur van de Unie de mogelijkheden om belastingwijzigingen in de toekomst te vereenvoudigen. Het doel is om sneller te kunnen aansluiten bij veranderende omstandigheden. Komend voorjaar verwacht Peters hiervan de resultaten.

Ook enkele inhoudelijke onderwerpen die als iets minder urgent zijn beoordeeld worden in dit traject meegenomen. Dan gaat het om bijvoorbeeld het woonruimteforfait, waarbij tweepersoonshuishoudens voor de zuiveringsheffing voor drie vervuilingseenheden worden aangeslagen.

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Unie van Waterschappen + link naar het voorstel
H2O-bericht: Vereniging Eigen Huis over WOZ-waarde woningen en waterschapsheffing
H2O-bericht: Herziening belastingstelsel gaat door ondanks corona
Opinie op H2O: Aanpassing belastingstelsel: pijnpunten van burgers worden doorgeschoven naar de toekomst

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
People in conversation:
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • This commment is unpublished.
  Hans Middendorp · 1 years ago
  Goed nieuws voor huiseigenaren en woningverhuurders! De Stuurgroep Belastingaanpassing van de Unie van Waterschappen heeft alsnog besloten aparte waterschapsbelasting op woningen en bedrijven mogelijk te maken.
  Oorspronkelijk was de Unie niet enthousiast over het voorstel om tariefdifferentiatie tussen huizen en bedrijven mogelijk te maken. Echter, de Algemene Waterschapspartij heeft daar samen met Water Natuurlijk en Vereniging Eigen Huis een jaar lang keihard voor gelobbyd. En op de laatste bijeenkomst is de Stuurgroep toch overstag gegaan voor onze argumenten. Heel veel waardering voor de hoogheemraden in de Stuurgroep die hiervoor hebben gezorgd!
 • This commment is unpublished.
  Sjerp de Jong · 1 years ago
  Bij gemeenten: in Rijswijk bedraagt het eigenarentarief voor niet-woningen 497 procent van dat voor woningen. 4 gemeenten hanteren voor woningen en voor niet-woningen hetzelfde tarief. Ooststellingwerf zit met 77 procent het laagst. Gemiddeld ligt het eigenaren-tarief voor niet-woningen op 255 procent van dat voor woningen. Te verwachten is dat waterschappen na verloop van tijd ook die kant uitgaan. Blijft over welke categorie dan minder gaat betalen, en lopen waterschappen dan toch ( weer) tegen grenzen aan. Nu binnen het combimodel. Vraag is waarom nog een model. Kunnen waterschappen niet vrij de verdeling over de categorieën bepalen?
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.