secundair logo knw 1

Foto Jacek Dylag Unsplash

Vewin maakt zich zorgen over het veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening door het nieuwe kabinet. De koepelorganisatie van de drinkwaterbedrijven leest in het hoofdlijnenakkoord weinig ambitie om de kwaliteit van de drinkwaterbronnen te beschermen, een van de knelpunten waar de drinkwaterbedrijven tegenaan lopen.

Het hoofdlijnenakkoord is vandaag gepresenteerd door de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB. Het is de basis voor het komende kabinetsbeleid.

Vewin leest in het hoofdlijnenakkoord dat de vitale infrastructuur, waaronder de watervoorraad, zeker wordt gesteld. Daarbij maakt ze wel de kanttekening dat er, gezien de uitdagingen waar de drinkwatersector voor staat, haast geboden is en dat de ambitie omtrent de watervoorraad snel uitgewerkt moet worden.

Met betrekking tot de drinkwaterbronnen geeft de koepelorganisatie aan dat ze worden vervuild vanuit landbouw (nitraat, bestrijdingsmiddelen), industrie en huishoudens. Juist in deze tijd zijn extra maatregelen nodig om bijvoorbeeld de KRW-doelen bij drinkwaterbronnen te halen, aldus de koepel, die erop wijst dat het huidige beleid en maatregelenpakket onvoldoende zijn om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 te halen. “De herziening van vergunningen voor industriële lozingen, waaronder PFAS, verloopt te traag. Overheden voldoen nauwelijks aan hun wettelijke zorgplicht voor de bescherming van drinkwaterbronnen.”

De koepelorganisatie vraagt het nieuwe kabinet prioriteit te geven aan de tijdige beschikbaarheid van voldoende drinkwater, ook met het oog op de plannen van de coalitiepartijen om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Alle 10 drinkwaterbedrijven hebben vóór 2030 extra productiecapaciteit nodig, in een aantal gevallen al nu of op zeer korte termijn, schrijft Vewin. “Het is helemaal niet zeker dat dit tijdig lukt.”

Een van de knelpunten zijn de juridische en bestuurlijke belemmeringen bij de vergunningverlening. Zonder snelle actie van alle betrokken partijen, in het bijzonder provincies en Rijk, ontstaan in steeds meer regio’s knelpunten bij het verzekeren van de drinkwatervoorziening en kunnen drinkwaterbedrijven niet aan de tot 2030 stijgende vraag naar drinkwater voldoen, aldus de koepelorganisatie.

Ze ziet ook dat het hoofdlijnenakkoord stelt dat toekomstbestendig gebouwd wordt en dat rekening wordt gehouden 'met water, bodem, landschap en stedenbouwkundige kwaliteit'. "Ook wordt aandacht voor zoetwaterbeschikbaarheid gevraagd."


LEES OOK Coalitieakkoord: doelen en afspraken klimaatbeleid blijven overeind


Waterschappen
De waterschappen zijn minder zorgelijk in hun reactie. De Unie van Waterschappen laat weten het goed te vinden dat er in het hoofdlijnenakkoord aandacht is voor veilige dijken en de beschikbaarheid van zoet water. Ook nemen de partijen het belang van water en bodem mee bij het bouwen van nieuwe woningen, stelt ze vast.

“In het hoofdlijnenakkoord staat dat de dijken ook in de toekomst voldoende bescherming moeten blijven bieden. De waterschappen blijven hierin graag samenwerken met het Rijk in het Hoogwaterbeschermingsprogramma.”

De coalitie geeft aan toekomstbestendig te willen bouwen en daarbij rekening te houden met water, bodem, landschap en stedenbouwkundige kwaliteit, aldus de Unie. "Ook is er terecht aandacht voor de beschikbaarheid van zoetwater voor onder meer waterberging, natuur en het voorkomen van schade door droogte."

Natuur & Milieu
Natuur & Milieu is uiterst kritisch over de plannen zoals vastgelegd in het hoofdlijnenakkoord. De nieuwe coalitie zwakt het natuur- en klimaatbeleid af, schrijft de natuurorganisatie. “Jaren van zorgvuldige opbouw van beleid en maatregelen worden tenietgedaan. Juist nu we op stoom beginnen te komen, laat de politiek het afweten. Terwijl de gevaren van klimaatverandering en natuurverlies nog niet zijn geweken. Nederlanders betalen hiervoor straks een hoge prijs”, zegt directeur Marjolein Demmers in een verklaring op de site van de organisatie.

Boeren zijn eveneens de dupe van dit beleid, stelt Natuur & Milieu. Demmers: “De coalitie gaat maar weer eens in Europa vragen naar de bekende weg. Dit is kansloos. Met als gevolg dat boeren aan het lijntje gehouden worden zonder perspectief op echte oplossingen. We gaan weer pappen en nathouden. Dat is onacceptabel, er is juist realistisch perspectief nodig.”

Natuur & Milieu roept de coalitie op om snel werk te maken van daadkrachtig klimaatbeleid, snelle reductie van de stikstofuitstoot en van verduurzaming van de landbouw.


HERSTEL
De kop boven het artikel is aangepast. De zorgen die Vewin heeft over de ambitie in het akkoord betreft specifiek het veiligstellen van de kwaliteit van drinkwaterbronnen. Toegevoegd is de passage over de vitale infrastructuur en watervoorraad.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/