Waterschap Zuiderzeeland zet een nieuwe stap in het versterkingsproject IJsselmeerdijk: het voorkeursalternatief is ter inzage gelegd voor commentaar. Een flink deel van de dijk wordt volgens het concept Voorkeursbeslissing versterkt met vooroevers ‘waar dat mogelijk is’. Het waterschap zet met een 'circulaire dijk' in op ‘maximale duurzaamheid’, door te streven naar een klimaatneutrale uitvoering en vergroten van de biodiversiteit in onder meer de vooroevers. Voorts kiest het ‘conform de gedachte van de nieuwe Omgevingswet’ voor een uitgebreide participatie.

De IJsselmeerdijk heeft een lengte van 17,6 kilometer en loopt van de Ketelbrug in het noorden tot aan de Houtribdijk in Lelystad. De steenbekleding (stortsteen en zetsteen), het asfalt aan de buitenzijde en de grasbekleding aan buiten- en binnenzijde zijn niet sterk genoeg, zo is vastgesteld. Tijdens zeer zware stormen kan de dijkbekleding instabiel raken, ook is de dijk over flinke delen van het traject niet hoog genoeg.

Investeringskosten
Het waterschap wil de IJsselmeerdijk gaan versterken zodat deze tot 2080 aan de veiligheidsnormen voldoet. De investeringskosten bedragen € 216 miljoen, met een bandbreedte van € 165 miljoen tot € 267 miljoen. De instandhoudingskosten worden geraamd op € 96 miljoen (100 jaar). Ook hier moet gerekend worden met een bandbreedte, omdat de kosten van het onderhoud van de vooroevers (eroderen en suppleren) lastig in te schatten zijn.

In de aanpak wordt de dijk verdeeld in twee delen: de Meerdijk (circa 14 km) en de Baaidijk (circa 3,5 km), die minder hoog is dan de Meerdijk. Voor het deel Meerdijk wordt de kering versterkt met een vooroever ‘waar dit mogelijk is’. Voor de Baaidijk wordt ingezet op versterking van de dijk door met name vervanging van zetsteen, asfalt en verhogen van de buitenberm.

De vooroevers bij de Meerdijk bestaan uit een vooroeverdam met openingen voor waterverversing, met daarachter ondiep water en een erosiebuffer ter compensatie van te verwachten zandverliezen, aldus de notitie Voorkeursbeslissing. De vooroevers variëren in breedte van circa 50-60 meter tot circa 30-60 meter.

Biodiversiteit
Het waterschap wil inzetten op vergroten van de biodiversiteit door een ‘ecologische inrichting’ van de zone teen/plasberm/vooroever. Ook een gevarieerde vegetatie op de grasbekleding moet bijdragen aan meer biodiversiteit. Door alleen materialen te gebruiken die in toekomst volledig herbruikbaar zijn, streeft het waterschap voorts naar ‘een circulaire dijk’. Bij de uitvoering van de versterking wordt emissie van CO2 zoveel mogelijk beperkt, aldus de notitie.

De versterkte dijk is volgens de berekeningen bestand tegen golven van meer dan 3 meter hoog en een waterstand van bijna 2,5 meter hoger dan het gemiddelde waterpeil. In overleg met Deltares en het landelijke Adviesteam Dijkontwerp is een aantal optimalisaties doorgevoerd in de golfbelasting (via probabilistische berekeningen). “Deze optimalisaties hebben geleid tot beperkte wijzigingen in de veiligheidsopgave voor de Meerdijk”, aldus de notitie Voorkeursbeslissing.

Omgevingswet
Deze Voorkeursbeslissing ligt nu tot 13 juni ter inzage voor commentaar. Het concept is tot stand gekomen na ‘een zorgvuldig proces van ruim anderhalf jaar’ met veel participatie. Hiermee gaat het waterschap te werk volgens 'de gedachte van' de nog niet in werking getreden Omgevingswet. Die wet vraagt onder meer, aldus het waterschap, om te motiveren hoe partijen betrokken zijn bij het proces.

Zuiderzeeland heeft participatie tot dusverre ingevuld met 'informatiebijeenkomsten voor bewoners, 1-op-1 gesprekken met belanghebbenden, belevingsonderzoek via enquêtes, meerdere thematafels en ontwerpateliers en verkennende overleggen over maatwerklocaties Flevo Marina, Flevokust en Maxima centrale'.

 

MEER INFORMATIE
Notitie Voorkeursbelissing IJsselmeerdijk

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.
Je sommetje klopt niet, Hans, want de lozing van N was altijd al veel groter dan van P. Stel in 1990 was de lozing van N 5 keer zo groot als P, dus 5:1. N is afgenomen met 64%, er is dus nog over 0,36*5 = 1,8. Van P is 74% verwijderd, dus nog over 0,26*1 = 0,26. De verhouding N:P is dan nu geworden 1,8:0,26 oftewel (afgerond) 7:1. Er is dus nu meer stikstof ten opzichte van fosfor in de lozing, dan het geval was in 1990.
"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.
Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!