0
0
0
s2smodern

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) gaat aandacht besteden aan klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie, naast de traditionele onderwerpen van waterkwaliteit en waterveiligheid. Integraliteit en de synergie tussen maatregelen vormen de kern van de nieuwe strategie voor de periode van 2019 tot en met 2023. Drie speerpunten in het onderzoek van STOWA zijn microverontreinigingen in het oppervlaktewater, aquathermie en de gevolgen van klimaatverandering.

Het kenniscentrum STOWA bezint zich om de vijf jaar op de eigen rol bij de opgaven voor waterschappen. Daarvoor was het weer tijd en dat leverde de nieuwe strategienota Energie in Synergie! op. De belangrijkste conclusie is dat de opgaven voor waterbeheerders zich niet meer beperken tot het waterbeheer in engere zin, maar steeds meer bijkomende aspecten omvatten. Vandaar dat STOWA zich tot en met 2023 richt op vijf thema’s: waterkwaliteit, waterveiligheid, klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie.

Joost Buntsma STOWAJoost Buntsma

Nieuwe accenten
Directeur Joost Buntsma van STOWA spreekt over nieuwe accenten. “Ik zie het als een voortschrijdende ontwikkeling. In onze vorige vijfjarenstrategie speelden duurzaamheid en integraliteit al een rol, maar deze aspecten zijn nu concreter geworden. Duurzaamheid heeft de twee namen van energietransitie en circulaire economie gekregen. Wij gaan geen heel nieuwe dingen doen, maar worden gevraagd de randen op te zoeken van voor de waterbeheerders traditionele onderwerpen.”

Er zijn volgens Buntsma twee hoofdingangen in de strategie: de inhoud van het werk van STOWA en de manier waarop dat werk wordt gedaan. “Bij de inhoud van het werk zijn de traditionele taken van waterkwaliteit en waterveiligheid minstens even belangrijk gebleven. Daar komen de maatschappelijke thema’s uit het Interbestuurlijk Programma bij: klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. In dit programma werken het Rijk, de waterschappen en de andere decentrale overheden samen.” De vijf onderwerpen grijpen steeds meer in elkaar, merkt de STOWA-directeur op. “Zij kunnen eigenlijk niet anders dan integraal worden opgepakt. Daarom heeft de nota de titel Energie in synergie! gekregen.”

Bij de maatschappelijke vraagstukken kunnen de waterschappen een belangrijke bijdrage leveren, zegt Buntsma. “Neem de energie- en grondstoffenfabrieken. Zij dragen veel bij aan de circulaire economie.” Tegelijkertijd waarschuwt hij dat er ook beperkingen zijn. “Aquathermie heeft een grote potentie, maar waterschappen moeten wel rekening houden met de eisen die het watersysteem zelf stelt. Je kunt niet ongelimiteerd energie uit water halen.”

Relatie met achterban
Bij de manier waarop STOWA haar werk doet, gaat het vooral om de afstemming met de waterbeheerders. Buntsma vertelt dat het kenniscentrum de relatie wil versterken met de verschillende geledingen binnen de achterban, van medewerker tot bestuurder, “We moeten prioriteiten stellen omdat we een beperkt budget hebben. Dat doen we samen met onze achterban, want STOWA is een vraaggestuurde organisatie.”

Buntsma vindt het belangrijk dat STOWA bij het ontwikkelen van kennis over urgente vraagstukken ervoor zorgt dat waterschappen tegelijkertijd met de implementatie van oplossingen aan de slag kunnen. Ook wordt breed naar allianties gezocht. “Zo hebben wij de afgelopen tijd samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het nodige onderzoek gedaan op het gebied van beekherstel. Dat is geen gebruikelijke partner voor waterbeheerders.”

Veel opgaven tegelijk
Nog nooit zijn de opgaven voor waterbeheerders zo groot en divers geweest als nu, stelt Buntsma. Hij refereert aan zijn eigen ervaring van ruim dertig jaar binnen het waterbeheer. “Ik heb niet eerder meegemaakt dat er zoveel tegelijk te doen is. De waterbeheerders weten erg veel van waterkwaliteit en er zijn ook een heleboel maatregelen genomen. Toch wordt de doelstelling van de Kaderrichtlijn Water nog niet gehaald. Dat betekent dat we nog meer kennis nodig hebben over de meest effectieve maatregelen.”

 'Ik heb niet eerder meegemaakt dat er zoveel tegelijk te doen is'

Voor waterveiligheid geldt volgens Buntsma iets vergelijkbaars. “Het gaat nu vooral om de nieuwe normering voor keringen. Ook dat vraagt om steeds meer kennis. Zo blijken regionale keringen veel sterker te zijn dan we eerder dachten. Tot hoe ver moet je dan met versterkingsmaatregelen gaan? Dat moeten we dus onderzoeken.”

Speerpunten
Buntsma noemt drie speerpunten in het onderzoek van STOWA voor de komende jaren. Allereerst medicijnresten en andere microverontreinigingen in het oppervlaktewater. STOWA en de waterschappen gaan voor het verwijderen van deze stoffen nieuwe technieken verkennen en bestaande technieken optimaliseren. Daarvoor zet het kenniscentrum een omvangrijk onderzoeksprogramma op, met een flinke subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het tweede speerpunt is aquathermie en wat daarvan de consequenties voor het waterbeheer zijn. En ten derde gaat STOWA onderzoeken wat er allemaal door de klimaatverandering op de waterschappen afkomt. “Maatregelen in het kader van klimaatadaptatie zijn vaak specifiek en lokaal bepaald”, zegt Buntsma. “Gaandeweg moeten we zoeken naar maatregelen die de gevolgen van klimaatverandering kunnen beperken en ook nog kosteneffectief zijn.”

 

MEER INFORMATIE
Strategienota STOWA 2019-2023
Interbestuurlijk Programma

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".
Oh, er is 12 miljoen zoek maar "dat heeft geen materiële invloed". Natuurlijk niet. Is dit nou slechte communicatie of gewoon arrogantie? Geen woord van spijt. Of is het ook eigenlijk meer een 'bancair ongelukje', zoals vergeten om de parkeermeter te vullen? De waterschapsbank is geen gewone bank, maar een bank die risicoloos geld uitleent aan overheden. Want de overheid kan niet failliet gaan. En zijn er nog consequenties? Dit jaar geen bonussen en gratificaties voor de directie van de Waterschapsbank? Daar had H2O wel even mogen doorvragen!
De vraag is altijd wat van de opgegeven informatie betrouwbaar is. Nog niet te spreken over de kwaliteit van zuiveren, het toezicht daarop en het toezicht op de "lozers"?
Zo sprak ik vorig jaar overheidsmedewerkers uit Colombia. Zij moesten hun bedrijven zo ver zien te krijgen dat ze aan gingen koppelen op een rwzi. Hoe moeilijk dat wel niet bleek te zijn. Dan moest de overheid in ieder geval al niet moeilijk gaan doen over normeringen in aangeboden afvalwater en dergelijke, want anders gebeurde er gewoon niets.
Ik vrees dat de verkregen informatie erg onbetrouwbaar is.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.