Colors: Blue Color

Henk Ovink is bezig aan zijn laatste klus als watergezant: de organisatie van de UN 2023 Water Conference in New York met Nederland als co-host. Voor H2O schrijft hij in een drieluik over zijn ervaringen voor, tijdens en na de top. Vandaag deel 2: de conferentie zelf.

Afvalwaterzuivering staat wereldwijd in de top vijf van bronnen van methaanemissies. En hoewel dit in Nederland waarschijnlijk wat minder is, kan ook hier veel klimaatwinst worden behaald met maatregelen bij rioolwaterzuiveringen. Waterschappen hebben er sinds kort meer oog voor en streven naar een reductie met 80 procent van de uitstoot van methaan in de sliblijn.

Nieuwkomer BoerBurgerBeweging (BBB) en de landelijke waterschapspartij WaterNatuurlijk zijn en blijven de grote winnaars van de waterschapsverkiezingen. Dat constateert de Unie van Waterschappen op basis van de definitieve uitslag. Het opkomstpercentage is vastgesteld op 53,1 procent, iets lager dan de 53,7 die vorige week werd genoemd.

Water is het centrale thema van de VN-waterconferentie die gisteren in New York is begonnen. Maar tegelijk gaat die over veel meer dan alleen water, benadrukten zowel VN-secretaris-generaal António Guterres als koning Willem-Alexander in hun toespraak bij de opening.

Jaarlijks moet er 8,56 miljard kubieke meter extra afvalwater worden behandeld om de VN-doelstelling SDG 6.3 te halen. Dat betekent dat er wereldwijd jaarlijks 469 afvalwaterzuiveringsinstallaties bij moeten komen. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van ABB Energy Industries.

Van nieuwe vormen van duinbeheer tot de aanleg van voedselbossen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen om natuur te verbeteren of zelfs voor nieuwe natuur te zorgen. Onderzoekers van de WUR roepen nu de hulp in van het publiek om een landelijk overzicht van zulke maatregelen te creëren.

Op Urk staat een gemaal, gevestigd in een Rijksmonument: gemaal Vissering. En omdat de motoren van dit gemaal aan vervanging toe waren, greep Waterschap Zuiderzeeland de gelegenheid aan om – naast de vervanging van de motoren - een renovatie uit te voeren en een visspassage aan te leggen.

Ongeveer 190 miljoen kinderen in Afrika lopen groot gevaar door een samenloop van drie dreigingen die aan water gerelateerd zijn. Het gaat om onvoldoende water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH), daarmee samenhangende ziekten en klimaatrisico’s. Dit blijkt uit een analyse van Unicef.

De BoerBurgerBeweging (BBB) wordt met 5 zetels de grootste partij in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland. Direct daarna volgen VVD, PvdA en Water Natuurlijk met ieder 4 zetels. Dit blijkt uit de definitieve uitslag van de verkiezingen die Rijnland heeft bekendgemaakt.

In het vandaag gepresenteerde syntheserapport biedt het IPCC een samenvatting van de onderzoeken die afgelopen jaren zijn uitgebracht. “Het is een overlevingsgids voor de mensheid”, zei Antionio Guterres, Secretaris Generaal van de Verenigde Naties. “Maar de tijd dringt.”

Natuurlijke zuiveringssystemen, vooral in combinatie met andere zuiveringstechnieken, vormen een interessante optie om medicijnen en andere organische microverontreinigingen te verwijderen uit rwzi-effluent. Dit blijkt uit een verkenning die is uitgevoerd in opdracht van STOWA.

Klimaatadaptief bouwen, circulaire waterketen en veilig water zijn thema’s die aandacht krijgen op Aqua Nederland, de vakbeurs die op 21, 22 en 23 maart voor de 15e keer wordt gehouden. Thema van deze beurs: De toekomst van watermanagement. Op de beursvloer staan zo’n 300 exposanten en op de bovenverdieping Next Level wordt drie dagen lang een omvangrijk kennisprogramma uitgerold.

Student & Water is er in geslaagd 1 zetel te veroveren in het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest. Daarmee heeft het Groningse waterschap een primeur. Nieuwkomers in het algemeen bestuur zijn ook de BoerBurgerBeweging en Groninger Belang, de regionale vertegenwoordiger van 10 lokale partijen in de provincie Groningen. Water Natuurlijk blijft de grootste met 6 zetels.

De voorlopige opkomst voor de waterschapsverkiezingen is 53,7 procent. Dit is hoger dan de opkomst van 51,3 procent bij de vorige waterschapsverkiezingen. BoerBurgerBeweging (BBB) is in ieder geval in 13 waterschappen de grootste partij. WaterNatuurlijk wint in 5 waterschappen.

In Noord-Holland registreerde het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het hoogste opkomstpercentage ooit in zijn werkgebied: 54,5 procent. BBB is de grote winnaar met 6 zetels. Waterplatform Groen, Water & Land krijgt er 5 en dat zijn er 2 minder dan in 2019.

Waterschappen maken vandaag de voorlopige verkiezingsresultaten bekend en in dit bericht wordt u daarvan op de hoogte gehouden. Het al vroeg gepubliceerde voorlopige resultaat van Wetterskip Fryslân zet meteen de toon: de BoerBurgerBeweging (BBB) wint met een enorme voorsprong op de andere partijen. Ook bij verschillende andere waterschappen gaat BBB met de zege aan de haal. Dat geldt echter niet voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht waar BBB de vijfde partij wordt en de PvdA triomfeert. Bij de Brabantse waterschappen Aa en Maas en De Dommel behoudt Water Natuurlijk de meeste bestuurszetels.

Tot 21.00 uur konden ruim 13 miljoen Nederlanders stemmen voor de Waterschapsverkiezingen. Daarover heeft u hier gedurende de dag meer kunnen lezen. De berichtgeving is nu gesloten; morgen gaat het over de voorlopige resultaten die waterschappen bekendmaken. Het is nog niet bekend hoe groot de landelijke opkomst bij de Waterschapsverkiezingen is, maar het wordt naar alle waarschijnlijkheid meer dan de 51,3 procent van vier jaar geleden. 

Te veel, te weinig of te vies: wereldwijd nemen de problemen met water toe. Lange tijd werd op mondiaal niveau niet gesproken over oplossingen, maar nu gebeurt dat wel. In New York wordt voor het eerst in bijna 50 jaar onder de vlag van de Verenigde Naties een waterconferentie gehouden, met Nederland als co-host. Doel is om de UN 2023 Water Conference af te sluiten met een Water Action Agenda die een vervolg moet krijgen in bestaande procedures van de VN.

Henk Ovink is bezig aan zijn laatste klus als watergezant: de organisatie van de UN 2023 Water Conference in New York met Nederland als co-host. Voor H2O schrijft hij in een drieluik over zijn ervaringen voor, tijdens en na de top. Vandaag deel 1: de aanloop.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!