Er is erg veel te doen want de Nederlandse watersector staat voor een aantal grote opgaven: omgaan met de klimaatverandering, verbeteren van de waterkwaliteit en bijdragen aan ruimtelijke transities. Tegelijkertijd is het afgelopen jaar heel wat bereikt en ook veerkracht getoond. Dat is de rode draad door de Staat van Ons Water 2021.

Hierin wordt een breed overzicht gegeven van de uitvoering van het waterbeleid in het afgelopen jaar. Het is een gezamenlijke rapportage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin), het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De publicatie is gisteren door minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden aan de Tweede Kamer.

Zorgen over praktische uitvoerbaarheid van plannen
Water staat volgens de organisaties hoog op de agenda. Zij wijzen op een aantal belangrijke mijlpalen in 2021. Het Nationaal Water Programma 2022-2027 en de nieuwe stroomgebiedbeheerplannen zijn definitief gemaakt en de overstromingsrisicobeheerplannen zo goed als afgerond. Verder trekt het kabinet veel geld uit voor de toekomstige inrichting van het watersysteem en worden water en bodem sturend in de ruimtelijke ordening.

De waterbeheerders juichen deze ontwikkelingen toe maar hebben wel zorgen over de praktische uitvoerbaarheid, omdat het ook in de watersector steeds lastiger wordt om goede mensen aan te trekken en op te leiden. Het opbouwen van uitvoeringskracht heeft tijd nodig en is niet van vandaag op morgen geregeld.

Grotere ramp in Noord-Limburg voorkomen
Waterveiligheid is uiteraard een belangrijk thema. De overstromingen die in juli 2021 grote delen van Limburg troffen, onderstrepen volgens de Staat van Ons Water het belang van dijkversterking en rivierverruiming. In de rapportage wordt opgemerkt dat het door alle inspanningen van de laatste jaren en de maatregelen van Rijkswaterstaat, waterschappen, defensie en andere hulptroepen gelukt is om de overstromingen in Noord-Limburg te beperken en hier een grotere ramp te voorkomen.

De waterschappen en Rijkswaterstaat werkten vorig jaar aan de versterking van 787 dijken en 311 kunstwerken in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In de kustzone is 16,1 miljoen kubieke meter water gesuppleerd.

Halen van KRW-doelen uitdaging
De waterkwaliteit is de afgelopen decennia in Nederland verbeterd en dat gaat de komende jaren gestaag verder. Maar het blijft een uitdaging om in 2027 de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen, wordt geconstateerd. Volgens een in 2021 gepubliceerde analyse zal een aantal stoffen dan nog niet voldoen aan de KRW-normen. Het gaat met name om metalen, ammonium en twee soorten polyaromatische koolwaterstoffen.

De Unie van Waterschappen vraagt in verband hiermee het kabinet om strakke regelgeving voor de industrie en handhaving daarvan, zodat voorkomen wordt dat gevaarlijke en chemische stoffen in water terechtkomen. Belangrijk is de aanpak van medicijnresten, microplastics en zware metalen en van zeer zorgwekkende stoffen, aldus een bericht op de eigen site. De Unie pleit samen met Vewin voor een totaalverbod voor de omvangrijke groep van poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS).

Synergie met andere opgaven gezocht
De uitvoering van de maatregelen uit de vorige stroomgebiedsbeheerplannen 2016-2021 is afgelopen jaar afgerond (zie infographic). Maatregelen die niet binnen deze planperiode zijn gerealiseerd, schuiven grotendeels door.

De waterbeheerders zoeken synergie met andere opgaven, zoals de aanleg van natuur, zoetwaterbeschikbaarheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Daarbij is volgens hen tot nu toe veel bereikt. De otter is teruggekeerd. Ook is de biodiversiteit van waterinsecten licht gestegen. Een minder positieve waarneming is dat hun aantal daalt.

Kosten redelijk stabiel voor huishoudens
Rijk, waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven en provincies maakten samen 7,8 miljard euro aan kosten voor waterbeheer in 2021. Dit is 0,2 procent minder dan het jaar daarvoor. Wel zijn de kosten ten opzichte van 2017 met 3,5 procent gestegen.

De kosten worden voor 44 procent gemaakt door waterschappen. Daarna volgen gemeenten (22 procent), drinkwaterbedrijven (18 procent) en Rijk (14 procent). Bij de kosten van de provincies gaat het slechts om 2 procent.

Alle huishoudens en bedrijven in Nederland betalen mee aan de kosten voor waterbeheer. Dat gebeurt via diverse belastingen en de drinkwaterrekening. Het bedrag dat huishoudens betalen, is de laatste vijf jaar redelijk stabiel gebleven. De lastendruk steeg in deze periode licht met 0,3 procent. Bijvoorbeeld een gezin met een eigen woning was in 2021 gemiddeld 839 euro kwijt. Bedrijven kregen, afhankelijk van de branche waarin ze werken, te maken met aanzienlijk hogere of juist lagere lasten.

KRW in Staat van Ons Water 2021
Overzicht uitvoering van maatregelen in verband met KRW I Bron: Staat van Ons Water 2021

MEER INFORMATIE
Staat van Ons Water 2021 (download)
Bericht Unie van Waterschappen
H2O Actueel: rapportage over 2020
 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!