De droogte in recente zomers laat zien dat de situatie bij het onttrekken van grondwater veranderd is. Herijk daarom de uitgangspunten en werkwijze bij vergunningverlening en zorg ervoor dat toezicht en handhaving meer prioriteit krijgen. Dat adviseert de Rekenkamer Oost-Nederland aan de provincies Gelderland en Overijssel.

De provincies zijn verantwoordelijk voor de vergunningverlening van drinkwaterwinningen en industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 kubieke meter per jaar. Veel vergunningen zijn tientallen jaren geleden afgegeven. De provincies Gelderland en Overijssel hebben indertijd een zorgvuldig afweging van de verschillende belangen – drinkwater, industrie, landbouw en natuur – gemaakt, constateert de Rekenkamer Oost-Nederland in het gisteren aangeboden rapport Als elke druppel telt. Maar vanwege de toenemende droogte die leidt tot waterschaarste, is een nieuwe situatie ontstaan.

Het belang van voldoende water komt steeds meer op de voorgrond te staan. In de warme en droge zomers van 2018, 2019 en 2022 was er schade aan landbouw en natuur en een grotere vraag naar drinkwater. Daarom vindt de Rekenkamer het tijd worden voor een herijking van de uitgangspunten en werkwijze rond vergunningverlening, toezicht en handhaving bij grondwateronttrekkingen. De Rekenkamer doet acht aanbevelingen aan de Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijssel (zie kader onderaan).

Huidige beoordelingssystematiek ontoereikend
De aanbevelingen gaan onder meer over de manier waarop de provincie de te verwachten effecten van onttrekkingen beoordeelt. In de huidige beoordelingssystematiek houdt de provincie rekening met de verlaging ten opzichte van het grondwaterpeil op het moment van de vergunningaanvraag. Volgens de Rekenkamer volstaat dit niet meer. Het is bij nieuwe aanvragen belangrijk om de optelsom van verlagingen door eerdere onttrekkingen en andere factoren mee te nemen.

De Rekenkamer pleit er ook voor dat de provincies meetgegevens die nodig zijn voor de analyse van de ontwikkeling van de grondwaterstand in een gebied, gebruiken bij een update van bestaande vergunningen. De provincies hebben deze meetgegevens wel, maar benutten die hiervoor nog niet.

Verder moeten toezicht en handhaving meer prioriteit krijgen. De Rekenkamer kraakt vooral een kritische noot over de gang van zaken in Overijssel, waar voorschriften uit de vergunningen niet systematisch worden gevolgd. In Gelderland vindt het toezicht op een gestructureerde manier plaats en worden de vergunningen meestal goed nageleefd. Wel worden overtredingen vaak laat opgemerkt.

Geen compleet beeld bij waterschappen
Twee aanbevelingen gaan over de relatie tussen provincie en waterschap, dat voor alle andere onttrekkingen van grondwater vergunningen verleent. De Rekenkamer adviseert om te zorgen voor een completer beeld van de onttrekkingen onder bevoegd gezag van de waterschappen dan er nu is. Dit betekent vooral een inspanning van de waterschappen.

De provincies kunnen hierop invloed uitoefenen omdat zij regels voor de registratie van grondwateronttrekkingen kunnen meegeven aan de waterschappen. Beide provincies hebben dit ook gedaan maar de gehanteerde grens ligt vrij hoog, vooral in Overijssel. Daardoor blijven onttrekkingen buiten beeld. De provincie Gelderland heeft naleving van de registratieplicht door waterschappen tot voor kort veronachtzaamd.

Provincies in spagaat bij drinkwater
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft nog een opmerking over de onttrekkingen voor drinkwater. De twee provincies bevinden zich hierbij in een spagaat. Zij houden toezicht op de onttrekkingen door Vitens, ook in relatie tot de bescherming van de natuur, maar hebben tegelijk een verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende drinkwater. De leveringsplicht van Vitens kan in periodes van tekorten leiden tot overschrijdingen, met extra gevolgen voor de omgeving.

Daarnaast stelt de Rekenkamer vast dat een deel van de Overijsselse vergunningen voor industriële onttrekkingen wordt ingezet voor laagwaardig gebruik. Het beleid is om kostbaar grondwater alleen te benutten voor hoogwaardige doelen. Hierop zijn de vergunningen nog niet aangepast.

Kaart Grondwateronttrekkingen Gelderland en OverijsselDe grondwateronttrekkingen waarvoor de provincies Gelderland en Overijssel bevoegd gezag zijn. Het gaat om 44 drinkwaterwinningen en 52 industriële onttrekkingen in Gelderland en 22 drinkwaterwinningen en 11 industriële onttrekkingen in Overijssel. Bron: Rapport Als elke druppel telt (2022) / Rekenkamer Oost-Nederland.


AANBEVELINGEN

De Rekenkamer Oost-Nederland komt met acht aanbevelingen voor de Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijssel, verdeeld over twee categorieën.

Herijking van werkwijze bij onttrekkingen
• Maak bij het beoordelen van vergunningaanvragen een duidelijke koppeling met de trend van de grondwaterstand en de factoren die de grondwaterstand samen met de nieuwe onttrekking beïnvloeden, zoals klimaatverandering en bestaande onttrekkingen. Gebruik dit om te beoordelen of de onttrekking in het gebied past.
• Zorg voor een periodieke evaluatie van bestaande vergunningen waarbij wordt bekeken of het effect van de onttrekking op de omgeving nog aanvaardbaar is dan wel de vergunning moet worden geactualiseerd. Benut daarvoor de meetgegevens over grondwaterstanden die de provincie bezit.
• Zorg ervoor dat toezicht en handhaving bij (industriële) onttrekkingen meer prioriteit krijgen. Door tijdiger gebreken te signaleren kan kostbaar grondwater worden bespaard.
• Overweeg om voor alle waterschappen in Overijssel en Gelderland met een werkgebied op de hoge zandgronden een lagere grens voor de registratie van grondwateronttrekkingen te hanteren, bijvoorbeeld 12.000 kubieke meter.
• Bevorder dat waterschappen de door de provincie vastgestelde registratiegrens duidelijk vermelden in hun regelgeving, zodat alle onttrekkingen waarvoor de registratieplicht geldt daadwerkelijk worden geregistreerd.

Andere aanbevelingen
• Verbeter de archivering van vergunningen en toezichtsdossiers bij grondwateronttrekkingen.
• Voor Overijssel: actualiseer de industriële vergunningen met als uitgangspunt het hoogwaardig gebruik van kostbaar grondwater en houd toezicht op de naleving.
• Geef een jaar na de behandeling van dit Rekenkamerrapport inzicht in de implementatie van de aanbevelingen.

 

LEES OOK
H2O Actueel: Extra drinkwaterwinning Vitens in Overijssel
H2O Actueel: Waterschappen gaan registratie verbeteren

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!