secundair logo knw 1

De Eems-Dollard | Foto Rijkswaterstaat

In het programma Eems-Dollard 2050 werken overheden, bedrijven en natuurorganisaties samen om de waterkwaliteit te verbeteren, natuurlijke leefgebieden te versterken en de Eems-Dollard voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. De doelen moeten bereikt zijn in 2050. Uit de monitoringsrapportage 2021 van dit programma blijkt dat er nog grote stappen gezet moeten worden.

“Maar dat is ook niet verwonderlijk”, zegt Marian van Ark van Eems-Dollard 2050. “Het programma loopt pas zes jaar en is de afgelopen jaren vooral gericht geweest op het verwerven van kennis en het uitvoeren van pilots. Het is nu zaak succesvolle pilots op te schalen en daarbij de opgebouwde kennis in te zetten en verder uit te breiden.”

Om de doelen van het programma te behalen, is het volgens Van Ark nodig om een combinatie van maatregelen in te zetten. “Als we de waterkwaliteit structureel willen verbeteren, dan zullen we moeten baggeren en dit slib gebruiken voor bijvoorbeeld dijkversterking, maar ook laaggelegen land ophogen met slib en moeten werken aan het natuurlijk laten bezinken van het slib.”

Van Ark hoopt dat de schaal van de pilots die binnen het project zijn opgezet, zoals de brede groene dijk en de proef met het ophogen van landbouwgrond, de komende jaren kan worden vergroot. “Als bijvoorbeeld blijkt dat de klei van de brede groene dijk zich goed houdt, kunnen we het concept naar de hele Dollard-dijk uitbreiden.”

Dat geldt ook voor het gebruik van slib om landbouwgronden in de regio op te hogen. Eems-Dollard 2050 laat op dit moment onderzoek doen welke effecten het ophogen van lage grond met slib op grote schaal zou hebben. “We moeten de resultaten nog afwachten, maar we merken in elk geval dat veel agrariërs geïnteresseerd zijn in dit idee. In de regio hebben we te kampen met bodemdaling door gaswinning en veenoxidatie, dus dit zou daar mogelijk een oplossing voor zijn.”

Door het creëren van doorgangen in de dijk, willen Van Ark en haar collega’s meer overgangsgebieden tussen zout water en zoetwater en water en land creëren. “Die natuurlijke leefgebieden zijn de afgelopen decennia geleidelijk aan verdwenen, maar ze zijn zo belangrijk voor de planten en dieren die in een estuarium thuishoren. Deze maatregel levert door de slibinvang ook weer een bijdrage aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Bovendien helpt het de omgeving voor te bereiden op de klimaatverandering, want door slib te laten bezinken kunnen laaggelegen kustgebieden langzaam meegroeien met de zeespiegelstijging.”

Al deze projecten en ideeën zijn, zo benadrukt Van Ark, een kwestie van de lange adem. “De waterkwaliteit en de natuur in de Eems-Dollard staan al sinds decennia onder druk. Dat draai je niet in een paar jaar om. Onze stip aan de horizon is het jaar 2050. Daar zijn onze inspanningen op gericht.”

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!