secundair logo knw 1

Er is extra inzet nodig om de waterkwaliteit een boost te geven, want anders worden de waterkwaliteitsdoelen niet gehaald. Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, pleitte vanmiddag op de Waterschapsdag voor strakke gezamenlijke harde afspraken om verdere verbetering van de waterkwaliteit te realiseren. Die harde afspraken moeten er voor de zomer zijn.

De UvW-voorzitter stelde voor om de Delta-afspraak waterkwaliteit ‘op inhoud en organisatie met elkaar vast te stellen’. De waterkwaliteit geeft nog steeds reden tot zorg, aldus Oosters. Het halen van de waterkwaliteitsdoelen van de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) lijkt buiten bereik te blijven, aldus de bestuurder.

De waterschappen meten stagnatie in het bereiken van de gestelde doelen, stelde Oosters die onder zijn toehoorders minister Cora van Nieuwenhuizen wist. De belasting met gewasbeschermingsmiddelen, mest, nieuwe chemische stoffen en medicijnresten dreigen een onneembare barrière te vormen voor de KRW-doelen die voor 2027 zijn afgesproken.

Vingers tussen de deur
Oosters: “Waterbeheerders zijn bezig met de voorbereiding van de derde en laatste beheerperiode van de KRW en zien zich bij ongewijzigd beleid en onvoldoende harde afspraken voor de vraag gesteld of doelen moeten worden verlaagd om niet in 2027 met de vingers tussen de deur te komen. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn!”

De Unie van Waterschappen wil daarom op korte termijn de Delta-aanpak Waterkwaliteit omzetten in een harde Delta-afspraak, stelde Oosters. Die moeten er wat hem betreft voor de zomer van dit jaar komen. “Overheden, drinkwaterbedrijven, agrariërs, natuurterreinbeheerders, bedrijfsleven en industrie moeten nu gezamenlijk de stap zetten om de uit alle onderzoeken aanbevolen maatregelen te prioriteren. We kunnen niet alles doen en niet alles is even effectief. We moet dus met elkaar kiezen. Hier gaat de 80-20-regel op. Wanneer wij 20 porcent van de mogelijke maatregelen kiezen die ons 80 procent beter doelbereik geven, dan kiezen we slim en doelmatig.”

Afspraak is afspraak
En vervolgens geldt: afspraak is afspraak, zei Oosters. Waarbij elke partij zijn verantwoordelijkheid neemt en de bronbenadering als uitgangspunt geldt. Een gezamenlijke aanpak is volgens de UVW-voorzitter cruciaal: “Een gedeelde prioriteitstelling, een gedeelde regie, een gedeelde uitvoering, een gedeelde monitoring levert maatschappelijk gezien het beste totaalresultaat. De interbestuurlijke afspraken op het terrein van hoogwaterbescherming, zoetwater en klimaatadaptatie zijn voorbeelden op ons eigen terrein dat zo’n aanpak werkt.”

Dat de voorzitter van de waterschappen oproept om tot harde afspraken te komen is niet nieuw. Deze keer drong de UvW-voorzitter ook aan op verbinding en voorzetting van de samenwerking die al is ingezet met onder met de investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ van waterschappen, gemeenten en provincies.

Testcase
Oosters toonde zicht positief over de wijze waarop het nieuwe kabinet inspeelt op die gezamenlijke ambities en plannen. “De totstandkoming van een interbestuurlijke afspraak over klimaatadaptatie is de komende weken in dat opzicht een testcase.”

De inhoud van de afspraken staat dankzij het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie al goeddeels vast, stelde Oosters. “Nu is het van belang om voldoende middelen ter beschikking te krijgen om concrete innovatieve en voorbeeldprojecten in gemeenten die in samenwerking met het waterschap tot stand komen te voorzien van cofinanciering.”

Ook is het belangrijk om snel de bouwregelgeving tegen het licht te houden, aldus Oosters. "En de gemeentelijke stresstesten op klimaateffecten zullen een goede input gaan vormen voor de nieuwe Omgevingsvisies. De stresstest is de watertoets 2.0. Wij zijn daar blij mee!"

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....