secundair logo knw 1

Hoofdkantoor waterschap De Dommel

In het bestuur van waterschap De Dommel hebben Water Natuurlijk, VVD, Partij van de Arbeid en de geborgde fracties van Natuurterreinen en Ongebouwd overeenstemming bereikt over een concept bestuursprogramma. Het is een akkoord op hoofdlijnen. Het beoogde bestuur wil met ‘een fundamenteel andere aanpak van het waterbeheer’ komen tot een watersysteemherstel in Midden-Brabant en noemt deze aanpak de watertransitie.

Het nieuwe bestuur wil doorpakken. Het zet de komende bestuursperiode volop in op uitvoering van maatregelen en interventies, staat in het akkoord met de titel Water voor nu en later. Voortvarend aan de slag met de watertransitie.

Vier sporen
De transitie wordt vormgegeven langs vier sporen. Die zijn gericht op het afbouwen en uitfaseren van huidige activiteiten, die haaks staan op de watertransitie. En het opbouwen en ombuigen van nieuwe, gewenste activiteiten, zo staat geschreven. 2030 is het omslagpunt. Tot dat jaar wordt met ‘verleiden en stimuleren’ geprobeerd tot een andere aanpak van het waterbeheer te komen, daarna is er minder ruimte voor vrijblijvendheid.

Transitie de Dommel 900 Schematische weergave van de transitieopgave | Bron Water voor nu en later

Grondwaterbeheer
Belangrijk thema is vergroten van de beschikbaarheid van water in het beheergebied. “De komende vier jaar benut het bestuur om actief grondwaterbeheer binnen het beheergebied van De Dommel nader vorm te geven en te implementeren.” Daarbij geldt het vorig jaar uitgebrachte rapport ‘Zonder water geen later’ van de Brabantse droogtecommissie als belangrijk uitgangspunt voor het bestuur de komende jaren.

In het conceptakkoord komen de coalitiepartijen tot concrete afspraken met betrekking tot het grondwaterbeleid. Enkele zijn: waterbesparing aantrekkelijk maken door het koppelen van belasting aan het waterverbruik; het principe ‘voor wat hoort wat’ toepassen voor grondeigenaren die aantoonbaar extra water conserveren; standstill op totaal van aantal en omvang onttrekkingen in alle gebieden; uitwerken en instellen van een verdringingsreeks bij extreme waterschaarste, specifiek voor het beheergebied van De Dommel.

Waterkwaliteit
Ook wil de coalitie werk maken van verbetering van de waterkwaliteit. Er komt een integrale visie. “Het sluiten van kringlopen, decentraal zuiveren, modulaire infrastructuur en het transportstelsel zijn belangrijke thema’s om te verkennen in deze toekomstvisie. We willen in 2027 op tenminste 2 locaties actief bezig zijn met decentraal zuiveren.” Voor de afvalwaterzuiveringen zijn forse investeringen nodig op gebied van nutriënten, medicijnresten en microverontreinigingen.

Andere thema’s die speciale aandacht krijgen in het conceptakkoord zijn de Kaderrichtlijn Water (‘er ligt nog een grote opgave op weg naar het 'afrekenmoment' eind 2027’), een toekomstbestendige leefomgeving, klimaatneutraal waterschap, circulariteit en versterken biodiversiteit.

Het algemeen bestuur spreekt zich 21 juni uit over de overeenkomst, die tot stand is gekomen onder leiding van formateur Roel van Gurp. In het Brabantse waterschap zat nieuwkomer BBB (4 zetels) niet aan de onderhandelingstafel.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...