secundair logo knw 1

In 2018 was er nog een feestelijk samenzijn bij de start van de klimaatcommissie maar dat zit er nu niet in I foto: IPCC

Nederland houdt op 25 januari van volgend jaar de Climate Adaptation Summit. Deze internationale top wordt vanwege de coronacrisis grotendeels digitaal georganiseerd en vervangt de conferentie die in oktober was gepland. Regeringsleiders en ministers nemen deel via videoverbindingen.

Tijdens de online Climate Adaptation Summit in januari zullen oplossingen centraal staan om kwetsbare gebieden wereldwijd weerbaarder te maken tegen klimaatverandering, zoals extremer weer en een stijgende zeespiegel. De Global Commission on Adaptation publiceerde hierover in september 2019 het rapport Adapt Now en trapte daarmee een actiejaar af. Als wereldwijd tot en met 2030 1,8 biljoen dollar in maatregelen tegen de gevolgen van klimaatverandering wordt geïnvesteerd, kan dit volgens de commissie 7,1 biljoen dollar aan voordelen opleveren.

De bedoeling was om het actiejaar af te sluiten op 22 oktober met de Climate Adaptation Summit in Amsterdam. Omdat dit samenzijn wegens de coronacrisis niet door kan gaan, koos het kabinet op voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat voor een andere oplossing. Er wordt nu op 25 januari 2021 vanuit Nederland een centraal online programma georganiseerd. Een deel hiervan vindt plaats in het nieuwe drijvende kantoor van het Global Center on Adaptation in Rotterdam. Veel internationale deelnemers zoals regeringsleiders en ministers zullen deelnemen via videoverbindingen vanuit alle continenten.

Verantwoordingsdag
De ministerraad maakte de nieuwe datum en opzet van de klimaattop vanmiddag bekend tijdens Verantwoordingsdag. Sinds 2000 legt het kabinet op de derde woensdag van mei verantwoording af over de financiële bestedingen en de voortgang van de plannen in het jaar daarvoor. Het lijkt ditmaal over een heel andere tijd te gaan, zoals het kabinet ook zelf in het begeleidende nieuwsbericht constateert.

“We bevinden ons momenteel in een crisis, waarbij de overheid historisch hoge bedragen leent om de economie te ondersteunen. Dit volgt op een in historisch opzicht zeldzame gebeurtenis van een geheel andere orde, namelijk van opeenvolgende jaren met een overschot op de begroting. De piek van die reeks overschotten lag in 2019, toen er 14 miljard euro meer binnenkwam dan er werd uitgegeven”, aldus het kabinet.

Klimaatadaptatie in jaarverslag
Een onderdeel van de Verantwoordingsdag is het Rijksjaarverslag, dat bestaat uit alle jaarverslagen van de ministeries. In het jaarverslag 2019 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is klimaatadaptatie een belangrijk thema. Er wordt gemeld dat de gezamenlijke overheden vorig jaar afspraken hebben gemaakt over het uitvoeren van stresstesten, het vastleggen van ambities en het opstellen van uitvoeringsprogramma’s. Inmiddels is ongeveer 90 procent van de stresstesten uitgevoerd en zijn veel partijen gestart met de risicodialogen.

Droogte ontbreekt natuurlijk niet in het jaarverslag. In december is het eindrapport van de beleidstafel Droogte gepubliceerd. De aanbevelingen hieruit worden gebruikt voor het uitvoeringsprogramma Zoetwater voor de periode 2022-2027. Het Deltaprogramma Zoetwater van vorig jaar noemt 150 kansrijke maatregelen voor het hele land om beter om te gaan met toekomstige droogteperiodes.

Integraal waterbeleid op koers
Een ander onderwerp in het jaarverslag is integraal waterbeleid. Hierover wordt ook gerapporteerd in de eveneens vandaag verschenen rapportage De Staat van Ons Water. Het ministerie merkt over integraal waterbeleid het volgende op: “Het uitgevoerde beleid en de bijbehorende resultaten waren het afgelopen jaar conform de verwachtingen en liggen op koers. Het betreft financiering van het werk aan de Kaderrichtlijn Water, Grote Wateren en de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Deels wordt dit ook bekostigd vanaf het Deltafonds. Er zijn geen grote afwijkingen of een noodzaak tot bijstelling aan het licht gekomen.”

Volgens het jaarverslag zijn waterschappen en Rijkswaterstaat in 2019 stevig aan de slag gegaan met de beoordeling van de primaire keringen aan de nieuwe waterveiligheidsnormen. Op dit moment is circa 20 procent van de primaire keringen beoordeeld. Ook is vorig jaar begonnen met de voorbereidingen voor het Programma Integraal Riviermanagement, de opvolger van Ruimte voor de Rivier. Hierin werken Rijk en regio’s samen om een robuust en toekomstgericht rivierensysteem te creëren.

De bestuurlijke versnellingstafels hebben een impuls gegeven aan de Delta-aanpak Waterkwaliteit, aldus het jaarverslag. Zo gaf de brede tafel richting aan de landelijke analyse waterkwaliteit, waarover recent het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving is verschenen. Hiermee is een basis gelegd voor de nieuwe ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de Kaderrichtlijn Water. De uitvoering van maatregelen uit de huidige stroomgebiedbeheerplannen is in volle gang. Maatregelen als vistrappen en natuurvriendelijke oevers verbeteren het leefgebied van waterplanten en vissen.

Aanpak voor human capital aangepast
In het jaarverslag van het ministerie van Infrastructiir en Waterstaat is een passage gewijd aan de Human Capital Agenda van de topsector Water & Maritiem. Hiermee wordt de instroom bevorderd van voldoende goed opgeleide en gekwalificeerde mensen die in de watersector willen werken. “In 2019 is een moderniseringstraject ingezet, waarbij beter wordt aangesloten bij de Human Capital Agenda’s van andere topsectoren en de door het kabinet vastgestelde missies. Het concept van de waterambassadeurs is aangepast en wordt meer gericht op leren, innoveren en werken en verbreden van het netwerk. Ook zijn in 2019 weer 25 nieuwe ambassadeurs geselecteerd waarvoor werkbezoeken en bijeenkomsten zijn georganiseerd.”

 

MEER INFORMATIE
Ministerraad over online klimaattop
Kamerbrief van minister Van Nieuwenhuizen
H2O-bericht over aftrap actiejaar
Verantwoording kabinet over 2019
Documenten van Verantwoordingsdag
Jaarverslag 2019 ministerie van IenW 
Rapportage De Staat van Ons Water
Deltafonds in 2019
H2O-bericht over Nationale analyse waterkwaliteit

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).
Prachtig initiatief! Nu het hele stroomgebied van de Berkel als ruimtelijke eenheid bekijken ,vervuilers opsporen en voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling (incl. bescherming)met elkaar bedenken.cf kaderrichtlijn water.