0
0
0
s2smodern
Het storten van granuliet in de natuurplas Over de Maas is volgens de regels gegaan. De stof is niet schadelijk voor het milieu. Desalniettemin zal om de onrust onder omwonenden weg te nemen een review worden uitgevoerd naar de milieukwaliteit van granuliet. Dat schrijven de ministers Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) en Cora van Nieuwenhuijzen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. 
 

Het schrijven van de bewindsvrouwen volgt op berichtgeving in de media (Zembla, de Volkskrant) vorige maand over het storten van 100.000 ton granuliet, dat gold als bouwstof waaraan een chemische stof was toegevoegd. Het restproduct was afkomstig van het bedrijf Bontrup in Amsterdam en kwam vrij bij de verwerking van graniet, dat gebruikt wordt voor de aanleg van asfaltwegen. 

Ambtenaren van Rijkswaterstaat gaven aanvankelijk geen toestemming voor storten in de natuurplas, maar na bemoeienis van de top van de dienst werd de aangevraagde vergunning alsnog verleend, aldus de berichtgeving in genoemde media, die spraken over ‘een illegale afvaldump’.

De berichtgeving leidde tot ophef. Zo drong de gemeente West Maas en Waal er bij minister Van Nieuwenhuizen op aan de storting per direct te stoppen. In een reactie wees de vereniging van rivierwaterbedrijven RIWA erop dat de natuurplas in open verbinding staat met de Maas en verontreinigde stoffen zich kunnen verspreiden in het watersysteem.

Uitleg
De berichtgeving leidde ook tot Kamervragen met daarin het verzoek tot uitleg over de gang van zaken. De ministers schrijven nu dat Rijkswaterstaat in 2019 en 2020 twee onderzoeken heeft laten doen naar de kwaliteit van het granuliet. Uit de bemonstering bleek dat het materiaal voldeed aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Ook werden er geen afbraakproducten van flocculant aangetoond, schrijven de ministers.
 

De onderzoeken in 2019 en 2020 leidden tot de conclusie dat het toepassen van granuliet geen schadelijke gevolgen heeft voor de milieukwaliteit en de leefomgeving, aldus de Kamerbrief. Daarmee is de kous niet af, want de bewindsvrouwen laten een ‘review’ uitvoeren om de onrust bij omwonenden weg te nemen. Dat onderzoek naar de milieukwaliteit van granuliet zal in overleg met de provincie en de gemeente door een bureau worden gedaan dat tot dusverre niet bij de kwestie was betrokken.

Het te storten materiaal mag volgens het Besluit bodemkwaliteit overigens ‘licht verontreinigd’ zijn, dit om het mogelijk te maken materialen als grond en baggerspecie te hergebruiken op land of in oppervlaktewater. De uitleg daarbij is dat dit in lijn is met de doelstellingen van de circulaire economie. Voor hergebruik geldt wel een ‘strikte normering’, zoals vastgesteld in het Bbk.

Drie categorieën

Dit besluit kent drie categorieën, te weten grond, baggerspecie en bouwstof en ongeacht de kwalificatie moeten deze voldoen aan de eisen uit het Bbk. Voor grond en baggerspecie enerzijds en bouwstof anderzijds gelden wel verschillende eisen. Om te bepalen tot welke categorie een stof behoort is het niet van belang wat herkomst van het materiaal is en of het van natuurlijke oorsprong is, aldus de brief. “Zo worden onder het Besluit Bodemkwaliteit bentoniet, boorgruis, riool-, kolken- en gemalen slib en veegzand (RKGV) als grond gekwalificeerd.”

Volgens de Kamerbrief ontstond er binnen Rijkswaterstaat toch ‘een inhoudelijke discussie’ over de vraag hoe het granuliet moest worden aangemerkt, als ‘grond’ of als ‘bouwstof’, een dispuut dat maanden duurde en waaraan het directoraat Milieu en Internationaal, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en op enig moment ook oud-minister Halbe Zijlstra bijdragen leverden. In de uiteindelijke besluitvorming bleef granuliet gekwalificeerd als ‘grond’. Er waren geen ‘inhoudelijk zwaarwegende argumenten’ om daarvan af te wijken, aldus de ministers. 

Ook voerde de top geen druk uit op de verantwoordelijke dienst om dit besluit te accepteren en aan te houden, schrijven de ministers die daarmee de uitzending van Zembla weerspreken, waarin werd gesteld dat de top van RWS wel oneigenlijke druk heeft uitgeoefend.

 

VERONDIEPEN MET GRANULIET
granuliet kern en leeflaag    Granuliet (BBK vulmateriaal) kern en leeflaag | Beeld project Over de Maas
Over de Maas is een private zandwin- en natuurontwikkelingsproject in de uiterwaarden van de Maas tussen Alphen en Dreumel in de gemeente West Maas en Waal.
Granuliet is in de natuurplas gestort voor het stimuleren van natuurontwikkeling en stabilisatie van de oevers, zoals vaker gebeurt bij diepe zandwinplassen.
Over het granuliet in de natuurplas wordt een leeflaag aangebracht bestaande uit schrale grond of zand.
Na oplevering van het project, uiterlijk eind 2021, gaat Natuurmonumenten het natuurgebied beheren.

 

MEER INFORMATIE
Kamerbrief en bewijsstukken

H2O-artikel: 'Rijkswaterstaat maakte ‘afvaldump’ in natuurplas Alphen mogelijk'

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?
@Ton BresserDank Ton. Belangrijk om na te denken over hoe we de watertransitie op gang krijgen. Ik ben wel bang dat een overstroming eerder aanzet tot actie dan droogte.
Spijker kop weer Jos. Het probleem treffend beschreven. En naam misschien Ministerie WaKeRo (Min. Water, Klimaat en Ruimtelijke ordening?) Is een soort waakfunctie ;-)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.