secundair logo knw 1

Zo’n 42 procent van het Nederlands landbouwareaal is aangewezen als met nutriënten verontreinigd gebied. Dat percentage zal nog toenemen als de gebieden op 1 januari 2024 definitief worden vastgesteld. Dat blijkt uit de brief die landbouwminister Piet Adema naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de derogatieregeling. Aanvullende verontreinigde gebieden bevinden zich in de werkgebieden van de waterschappen Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta.

De bewindsman reageert in de brief op de kritiek van de Europese Commissie op het tempo waarin Nederland de uitzonderingspositie op de Nitraatrichtlijn (derogatie) afbouwt. Dat gaat naar de zin van Brussel niet snel genoeg, Nederland zou zich niet aan afgesproken deadlines houden. Die kritiek zorgde ervoor dat Adema gisteren (vrijdag) zijn bezoek aan de internationale vakbeurs Grüne Woche in Berlijn afbrak om in de ministerraad de Europese kritiek op het gevoelige derogatiedossier te bespreken.

De uitkomst is dat Adema bakzeil haalt. “Naar aanleiding van de zorgen en de gesprekken daarover met de Europese Commissie, zie ik geen andere optie dan terug te komen op het tijdpad van eerder aangekondigde voornemens”, schrijft hij de Kamerbrief. “Dan heb ik het over het inzaaien van vanggewassen en de invoering van de bufferstroken waarop niet bemest mag worden.”

In de brief kondigt de minister een versnelling van maatregelen aan (aanleg bufferstroken en inzaaien vanggewassen) die in boerenkring al tot verontwaardigde reacties heeft geleid.

Verontreinigde gebieden
Maar de Europese Commissie kijkt ook kritisch naar de aanwijzing van de met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden). In de derogatiebeschikking is opgenomen dat Nederland deze gebieden, waar de derogatie versneld moet worden afgebouwd, aanwijst. Daarbij geldt dat op 1 januari 2024 de gebieden definitief moeten zijn vastgesteld.

Adema moet in de aanwijzing tempo gaan maken. In 2022 zijn gebieden aangewezen, en nu zijn er nieuwe bijgekomen. De minister komt op basis van een advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) en de KRW-beoordeling van de oppervlaktewaterkwaliteit, op aanvullende verontreinigde gebieden in de waterschappen Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta, zo blijkt uit de Kamerbrief. “Ik kies voor aanwijzing op waterschapsniveau omdat het op dit moment niet mogelijk is om te komen op een afbakening op een lager schaalniveau”, legt Adema uit.

Het resultaat is dat zo’n 42 procent van het Nederlands landbouwareaal is aangewezen als verontreinigd gebied. Voor boeren in deze gebieden gaat het ‘lagere derogatieregime’ gelden, aangevuld met maatregelen voor vanggewasverplichting na maïsteelt en voorwaarden voor scheuren van grasland, schrijft de landbouwminister. Daarmee moet de belasting van het water met nitraat versneld afnemen.

Definitieve aanwijzing
Voor de definitieve aanwijzing per 1 januari 2024 gaat Adema nog verder kijken naar die gebieden waarin sprake is van verontreiniging of het risico op verontreiniging door nitraten en fosfor uit agrarische bronnen. “Die gebieden omvatten alle toestroomgebieden waar de waterkwaliteit gemiddeld of incidenteel niet voldoen of het risico lopen te worden verontreinigd te worden. Dit geldt voor zowel grondwater als voor oppervlaktewater.”

De bewindsman gaat erbij daarbij vanuit dat het areaal ‘verontreinigde gebied’ nog groter wordt dan de 42 procent die nu is aangewezen. “De aanwijzing van de extra NV-gebieden heeft vooral voor melkveehouders in die gebieden directe gevolgen”, schrijft de minister. Deze boeren zullen hun bedrijfsvoering sneller moeten aanpassen.


STAPSGEWIJS AFBOUWEN
De derogatieregeling biedt boeren de mogelijkheid meer mest (lees stikstof) uit te rijden op hun land dan de Europese norm van 170 kg per hectare. De uitzondering werd in de afgelopen decennia periodiek verlengd voor Nederland en enkele andere landen, maar vorig jaar bepaalde de Europese Commissie dat de ontheffing in ons land tot 2026 stapsgewijs moet worden afgebouwd. In verontreinigde gebieden moet dat versneld gebeuren.

De beschikking is vooral een signaal dat verbetering van de waterkwaliteit meer prioriteit moet krijgen in Nederland. Daarmee gaat het niet goed. Nederland gaat de doelen van de Europese Kaderichtlijn Water (KRW) niet halen en een van de oorzaken is de uitspoeling van nitraat. De daling van nitraatconcentraties in uitspoelingswateren stagneert en in sommige regio’s stijgen ze zelfs weer. Dit terwijl de Nitraatrichtlijn bedoeld is om de nitraatuitspoeling uit de landbouw en eutrofiëring van oppervlaktewater door nutriënten uit mest te verminderen en verdere verontreiniging van grondwater met nitraat te voorkomen.


CORRECTIE OP 25/01

Dat de aanwijzing van nieuwe verontreinigde gebieden gebaseerd is op inbreng door waterschappen is niet juist, stelt het Hoogheemraadschap van Delfland. "In de brief wordt weliswaar het gehele grondgebied van Delfland aangewezen als een zogenaamd “nutriënten verontreinigd gebied”: maar voor deze aanwijzing hebben wij geen inbreng geleverd (wij zijn niet geconsulteerd). Deze doet ook geen recht aan de verschillen in deelgebieden en de meerjarige verbetering van de waterkwaliteit in het agrarisch gebied van Delfland."

Een en ander is aangepast in het artikel.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom dure, complexe en onderhouds intensieve ondergrondse oplossingen stimuleren als je water ook bovengronds kunt opvangen?
Begin eerst maar met het Veluwe meer en de randmeren uit te diepen en baggeren....perfecte opslagbuffer voor overvloed aan water.
@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.