Het kabinet reserveert uit het Nationaal Groeifonds 135 miljoen euro voor het integraal kennis- en innovatieprogramma De Blauwe Motor dat zich richt op versnelling en opschaling van innovaties in de watertechnologiesector. De initiatiefnemers zullen het ingediende projectplan nog wel moeten aanpassen om definitief in aanmerking te kunnen komen voor de bijdrage uit het fonds.

Vandaag maakten minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en minister Sigrid Kaag (Financiën) de toekenning uit het Nationale Groeifonds bekend. Het initiatief uit de watersector is 1 van de in totaal 28 projecten die door het kabinet zijn aangewezen voor een financiële bijdrage uit het fonds. 

Het kabinet volgt het advies van de onafhankelijke adviescommissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem en investeert 5 miljard euro en reserveert nog eens 1,3 miljard euro voor projecten in onder meer digitalisering van het hoger onderwijs en mbo, groene waterstof en verbetering van de preklinische fase van kankeronderzoek. Projecten worden gemiddeld voor 50 procent uit het fonds gefinancierd en voor de andere helft door publieke en private partijen. 

Flink sleutelen
Voor het project De Blauwe Motor ligt 135 miljoen euro klaar, maar dan moet het ingediende voorstel wel worden aangepast. Uit het rapport van de adviescommissie blijkt dat het consortium achter De Blauwe Motor nog stevig moet sleutelen aan het projectvoorstel, afgaande op de kritische kanttekeningen die de commissie plaatst bij de plannen.  

Zo mist de commissie ‘een heldere focus op verdienvermogen’. De algemene opzet van het plan van aanpak vindt de commissie ‘goed doordacht’, maar de strategische onderbouwing wordt ‘als gering tot gemiddeld beoordeeld’. “Daarom vraagt de commissie de indieners om terug te komen met een aangepast, meer gefocust voorstel met een steviger economisch onderbouwing.”

Het grootste deel van de bijdrage die De Blauwe Motor vraagt uit het Nationaal Groeifonds (bijna tweederde) is bestemd voor full scale implementatieprojecten, schrijft de commissie. Ook hier wil ze focus. “Voorbeelden zijn meerdere projecten die zich richten op het verwijderen van medicijnresten, het verhogen van effluentkwaliteit of cellulosewinning. Daarbij is het voor de commissie onvoldoende duidelijk op basis van welke criteria zal worden geprioriteerd.”

In de beoordeling stelt de commissie ook vast dat de Nederlandse watersector veel (kleine) mkb-bedrijven telt die in specifieke markten soms kansrijke posities innemen met hoge toegevoegde waarde en flinke marges, maar ook een beperkte individuele slagkracht hebben. Dat laatste wordt als risico gezien voor opschaling en groei van de sector, een analyse die zich slecht verhoudt tot de doelstelling van het Groeifonds: het duurzaam verdienvermogen van Nederland versterken.

De commissie had ook kanttekeningen bij de focus op Oost-Nederland (vanwege de problemen met droogte op de hoge zandgronden) in de planaanpak van het consortium, maar ze heeft zich laten overtuigen dat de beoogde innovaties niet locatie-specifiek zijn en ‘daarmee breed toepasbaar zijn’.

Aandachtspunt
Het consortium dat zich achter het initiatief heeft geschaard, wekt veel vertrouwen. Het is ‘sterk en divers samengesteld’, ‘vanaf technologieontwikkeling tot en met implementatieprojecten en de verdere marktontwikkeling’, aldus het adviesrapport. De centrale positie van Wetsus in het consortium is wel een aandachtspunt bij de beoordeling. Dat heeft te maken met de structurele onderzoeksfinanciering van het instituut (TO2-, NWO- of KNAW), die, zo stelt de adviescommissie, nog niet gezekerd is met bestuurlijke toezeggingen. En het is wel van belang dat er voor Wetsus structurele financiering beschikbaar komt, aldus de commissie.

Voorts zijn er (kritische) opmerkingen over het berekende effect op het bruto binnenlands product (bbp), de kansen op het gebied van de export en de maatschappelijke baten van de watertechnologieinnovaties. Hier stelt de commissie dat impact wordt overschat of dat onderbouwende informatie ontbreekt.

De coalitie achter De Blauwe Motor gaat in de komende maanden de adviezen van de Groeifonds Adviescommissie verwerken in een aangepast projectplan om zo de definitieve toekenning veilig te stellen. Ze heeft daar 9 maanden de tijd voor.


10 JAAR WERKEN AAN NATIONALE WATERBESCHIKBAARHEID

Aan het initiatief De Blauwe Motor neemt een groot aantal organisaties en bedrijven deel. Ze willen 10 jaar lang werken aan het zeker stellen van de nationale waterbeschikbaarheid. Trekkers van de samenwerking zijn de onderzoeksinstituten Wetsus en KWR, kenniscentrum STOWA, Water Alliance, TKI Watertechnologie en de vijf waterschappen in Oost-Nederland (Vechtstromen, Zuiderzeeland, Drents Overijselse Delta, Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe).

Kennisontwikkeling middels innovatieve samenwerking tussen bedrijven en universiteiten loopt via Wetsus. Toekenning van de subsdie voor het project betekent dat Wetsus de komende 10 jaar haar innovatieprogramma hiervoor zal inzetten. Het deel van het programma dat zich richt op het vertalen van nieuwe technologie naar ondernemerschap en export wordt gecoördineerd door netwerkorganisatie Water Alliance in samenwerking met ENVAQUA.

 

MEER INFORMATIE
H2O actueel: De Blauwe Motor wil innovatie versnellen
Adviesrapport Nationaal Groeifonds

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Er moet veel gebeuren, niet alleen grenzen markeren, maar actief het waterbeheer in het buitengebied naar de nieuwe inzichten herstellen. Daarbij moet ieder waterschap ruimte vrijhouden om initatieven vanuit het veld actief op te pakken en niet in een stilzwijgende welwillendheid laten sneuvelen.
Waarom niet een waterfabriek bouwen van zout naar zoet, zo een als in Israël gr marco
Weten waterschappen wel waar hun grenzen zijn?
De legger is het kroonjuweel van het waterschap. Zoals een gemeente de bebouwde kom markeert met een bord, zo staan de waterschapsgrenzen beschreven in de legger. Dit is niet een eenvoudige grens met het buur-waterschap, maar een complex stelsel van waterstaatswerken met de bijbehodende invloedszoneringen. Alleen binnen die zoneringen heeft het (klassieke) waterschap zeggenschap (klassiek: gericht op waterbeheer (watergangen) en waterveiligheid (dijken) ex waterzuivering).
Alles begint en houdt op bij de invloedszones - de grenzen - van het waterschap. En laat het nou toch heel eenvoudig zijn die grenzen kleiner te maken (dus de invloedszones in nieuwe leggers te verkleinen) maar zo goed als onmogelijk om deze weer groter te maken. Het ene is n weggevertje en het andere is landje pik - dus betalen.
Dus voor een strategische herorientatie van de waterschappen is een strategische herwaardering van het kroonjuweel - de waterschapslegger en het gehele bijbehorende invloeds-spel van essentieel belang.
De waterschappen zijn de afgelopen jaren ver in de marge gedrukt want invloedszones met gemeenten, het rijk en andere belanghebbenden zijn aan het verschuiven. (En waar is de wet PUBERR gebleven?)
Dus eerst herwaarderen van waterschapsgrenzen, dan weten waar de grenzen zijn en vervolgens deze met een (dijk)leger gaan verdedigen ! ;-)
https://sjfsupport.com/mmi.html
Zijn waterschappen nog wel van deze tijd?
Interessant artikel van Stephan Kuks over de toekomst van de waterschappen. Zelf vraag ik mij af of de waterschappen wel in staat zijn om antwoord te geven op de grote maatschappelijke vragen, die ook hij noemt. Hij zegt: "Nu wordt het tijd dat waterschappen duidelijk maken dat er vanuit water en bodem grenzen zijn, en dat de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van Nederland hierop moeten worden aangepast.” Dat lijkt op het oog een logische uitspraak, maar de grote vraag is of het huidige waterschap deze vraag wel inhoud kan geven. En niet vanwege dat het waterschap niet deskundig zou zijn, maar meer vanwege de samenstelling van het bestuur en dat het mandaat op de genoemde onderwerpen zeer beperkt is.
En natuurlijk, prachtig als Kuks vindt dat de waterschappen duidelijk stelling moeten nemen in het maatschappelijk debat over de toekomst van ons land, maar welke stelling dan? Het belang van de boeren? Het belang van de natuur? Het belang van woningbouw? Deze discussie hoort in eerste instantie thuis op het allerhoogste politieke niveau. Daar heeft men het de afgelopen decennia lelijk laten liggen, maar dat betekent niet dat nu het waterschap aan bod is. En natuurlijk voor het waterbeheer zijn de waterschappen de ogen en de oren van de samenleving. De waterschappen zijn bij uitstek degenen die van onderop knelpunten en ideeën kunnen aandragen om het beleid op provinciaal en nationaal niveau effectief vorm te geven. Maar ik moet er niet aan denken dat de waterschappen dat in die breedheid zelf zouden moeten gaan oppakken.
En om dan ook maar tegelijk tegen een heilig huis aan te schoppen, we zouden ons zelfs kunnen afvragen of waterschappen en het functioneren ervan nog wel van deze tijd is. Zeker als het gaat om ruimtelijke ordening en klimaat heeften provinciaal bestuur veel meer mandaat en dus veel meer slagkracht. Wat mij betreft zou het waterbeheer zo overgeheveld kunnen worden naar de provincie en zouden waterschappen omgevormd kunnen worden tot uitvoeringsorganisaties die het dagelijks waterbeheer doen. De RWZI’s zouden nutsbedrijf kunnen worden. Zeker zij zouden daarmee grote stappen kunnen maken in de efficiency van de waterzuivering.
Wat bedoel ik daarmee? In de afgelopen 10 tot 20 jaar zijn de RWZI ’s zich steeds meer gaan toeleggen op terugwinning van grondstoffen(fosfaat, cellulose, biogas, etc). Maar een grote doorbaak met substantieel resultaat heb ik tot nu toe niet echt gezien, misschien met uitzondering van een aantal initiatieven, zoals Waterstromen. Het succes van een goede afzet van reststromen wordt bepaald door kwantiteit en kwaliteit.
Eind vorige eeuw werd in de autobranche de organisatie Autorecycling Nederland opgericht. Ik was daarbij betrokken. Doel was om een hoger hergebruik te realiseren bij demontage van auto’s. Voor het ophalen een paar rubber strips per bedrijf was namelijk nooit veel belangstelling vanwege de geringe baten. Maar als je als verwerkingsbedrijf bij alle autodemontagebedrijven rubber kan ophalen, wordt het ineens interessant. Ook voor het autodemontage bedrijf, sommig restafval kreeg ineens een positieve geldwaarde.
Dat kan ook zomaar voor de RWZI’s gelden. Als ze met z’n allen gaan samenwerken en op landelijk niveau collectief contracten gaan afsluiten met afnemers dan kan dat voor beide partijen interessant worden. Bijvoorbeeld voor struviet. Zeker nu de totale gevolgen van kunstmest steeds meer onder het vergrootglas komen, zou struviet een geweldige vervanger kunnen zijn.
En een centrale organisatie, zoals ARN bij de autosector heeft nog meer voordelen. Je kunt een veel directere samenwerking met partijen als Wetsus en KWR tot stand brengen, waarbij uit een deel van de opbrengsten van de restproducten onderzoek gefinancierd kan worden om nog effectiever en efficiënter te worden met de terugwinning. Je zou dan ook kunnen kijken in hoeverre je samenwerkingen zou kunnen aangaan met bedrijven, die nu hun afvalwater moeten voorzuiveren. Bij Waterstromen werd zo’n samenwerking al tot stand gebracht met een voedselproducent en een leerlooier.
En als het echt succesvol zou worden, zou het zelfs kunnen leiden tot lagere belastingen(verontreinigingsheffing). Wat mij betreft is er wel één belangrijke voorwaarde aan verbonden, namelijk dat het zuiveren van communaal afvalwater altijd een publieke aangelegenheid blijft.
Klinkt goed! Maar waarom wordt dit niet bij alle waterschappen ingevoerd? Dan ontstaan er meer mogelijkheden tegen lagere prijzen.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!