0
0
0
s2smodern

De Eerste Kamer is vandaag akkoord gegaan met de spoedwet voor digitale besluitvorming en daarmee is de laatste stap gezet. Algemene besturen van waterschappen kunnen in deze coronatijd nu belangrijke beslissingen nemen zonder fysiek bij elkaar te komen. Voorwaarde is dat publiek de bestuursvergadering kan volgen via een livestream of een liveverbinding van een omroep.

Het is rap gegaan. Op 30 maart stuurde het kabinet het wetsvoorstel naar de Raad van State, nu is de wet al door de Tweede en Eerste Kamer geloodst. De Eerste Kamer ging vanmiddag vrijwel unaniem akkoord. Alleen de Partij voor de Dieren stemde tegen, omdat deze partij vreest voor verwatering van het publieke debat. Er resteert nog de formaliteit dat de tijdelijke wet officieel moet worden gepubliceerd in het Staatsblad. Daarna treedt de wet onmiddellijk in werking.

De wet voor digitale besluitvorming door besturen van decentrale overheden geldt voorlopig tot 1 september. De mogelijkheid bestaat om de termijn met steeds twee maanden te verlengen. Voor waterschappen betekent de regeling dat vooral grotere projecten geen onnodige vertraging hoeven op te lopen.

Handreiking voor waterschappen
De Unie van Waterschappen stuurt waarschijnlijk morgen (8 april) een handreiking aan de waterschappen. Dit document is samen met het Waterschapshuis opgesteld. De handreiking bestaat uit drie delen: een overzicht van de voorwaarden voor digitale besluitvorming, tips voor de inzet van tools en applicaties en tips voor de voorbereiding van een besluitvormende bestuursvergadering.

Op verzoek van H2O licht de Unie alvast de belangrijkste consequenties voor waterschappen toe. Besluitvorming mag nu digitaal, maar wel onder bepaalde randvoorwaarden. Zo is besloten besluitvorming niet toegestaan. Die mogelijkheid blijft voorbehouden aan ‘fysieke’ vergaderingen.

Waaraan zal in de praktijk vooral behoefte zijn? Volgens de Unie van Waterschappen zoekt iedereen naar welke applicaties het beste kunnen worden gebruikt. Digitale besluitvorming zal veel oefenen met alle bestuursleden inhouden. Er zijn opeens nieuwe vaardigheden nodig en soms ook aangepaste reglementen van orde. Grote uitdagingen om met elkaar op te pakken, aldus de Unie.

Diverse voorwaarden
Aan digitale besluitvorming zijn verschillende voorwaarden verbonden. Belangrijke punten zijn:

• Het is niet mogelijk om besloten digitaal te vergaderen, ook niet voor een deel van de agenda. Dit heeft ermee te maken dat deze beslotenheid technisch en praktisch niet of nauwelijks kan worden gegarandeerd.

• De vergadering kan door publiek worden gevolgd via een livestream of een liveverbinding door een (lokale) omroep. Functioneert de livestream of uitzending niet, dan wordt de besluitvorming geschorst.

• Alle deelnemers aan de bestuursvergadering hebben afzonderlijk digitaal toegang tot de beraadslaging en stemming. Het lid beschikt daarvoor over de technische middelen, maar is wel zelf verantwoordelijk voor een goed gebruik. Is er onvoorzien een technisch mankement bij een of meerdere leden? Dan kan de besluitvorming doorgaan, als het quorum wordt gehaald.

• Alle bestuursleden zijn bij het uitbrengen van hun stem zichtbaar én hoorbaar herkenbaar. Er mag geen twijfel bestaan over iemands identiteit. Alleen dan is de stemmingsuitslag geldig. Een lid kan stemmen door bijvoorbeeld digitaal handopsteken of een stembriefje duidelijk in beeld te houden. Tevens zegt het lid wat zijn keuze is.

• Het is voor de voorzitter van de bestuursvergadering technisch mogelijk om de orde te handhaven. Microfoons kunnen bijvoorbeeld worden gedempt of juist opengezet. Ook kan de voorzitter steeds overzien welke deelnemers aanwezig zijn.

• Er bestaat de mogelijkheid van inspraak. Dit vloeit voort uit het feit dat de Waterschapswet blijft gelden. Het waterschap biedt de technische mogelijkheid voor inspraak. De inspreker is zelf verantwoordelijk voor een goed gebruik hiervan.

Aanvulling 8 april:
De Unie van Waterschappen heeft de Handreiking Digitale besluitvorming voor waterschappen gepubliceerd, plus een ledenbrief. De link naar deze publicaties vindt u hieronder.

 

MEER INFORMATIE
Bericht van ministerie van BZK
Handreiking en ledenbrief van UvW
Wetsvoorstel naar Raad van State (30-3)
Brandbrief UvW aan minister BZK (24-3)
Liveblog coronavirus door UvW

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de invoering van de WACC was destijds al bekend dat deze niet voldoende ruimte zou bieden bij een toename van de investeringsomvang. Dus de nu voorgestelde correctie is niet meer dan logisch. De noodzaak van een goede openbare drinkwatervoorziening voor de volksgezondheid staat immers niet ter discussie!
Op zichzelf zegt de overschrijding van risicogrenzen nog niets over de werkelijke risico's. Ook niet over cumulatie van risico's en wat voor effecten deze hebben op het aquatisch milieu. In zijn algemeenheid wordt verwezen naar onderzoek in het buitenland waaruit blijkt dat er effecten zijn op vissen (geslachtsverandering) en macrofaunagemeenschappen gerelateerd aan de aanwezigheid van effluent met medicijnresten. "Gezien de vergelijkbare gehalten van medicijnresten die in het Nederlandse oppervlaktewater worden gevonden, zijn die effecten ook in Nederland niet uit te sluiten". Zou juist daar niet meer onderzoek naar moeten worden gedaan?
In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.