0
0
0
s2smodern
Interessant? Deel dit artikel met uw (water)netwerk!
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Het is twee voor twaalf voor de Nederlandse drinkwaterbronnen, zegt de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin). Aanleiding is een studie van onderzoeksinstituut KWR waaruit blijkt dat de bronnen onder toenemende druk staan. Vewin-voorzitter Peter van der Velden overhandigt vandaag het rapport aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

De drinkwaterbedrijven waarschuwen de minister dat het produceren van drinkwater een steeds grotere zuiveringsinspanning zal vergen als verbetering uitblijft. 

De bedrijven manen de minister tot spoed. De door de bewindsvrouw ingestelde 'versnellingstafels' om met maatregelen te komen voor een betere waterkwaliteit, juichen de drinkwaterbedrijven toe, maar, stellen ze, de tafels moeten nu snel tot resultaten leiden. Eind van dit jaar moet duidelijk zijn waar de minister concreet op inzet om daadwerkelijk tot resultaten te komen, schrijven de drinkwaterbedrijven.

Onomkeerbaar
Uit de studie van KWR blijkt dat het grondwater als bron voor drinkwater op steeds grotere diepten met steeds meer stoffen verontreinigd raakt. Dit leidt tot 'een gestage, langdurige en waarschijnlijk onomkeerbare verslechtering' van de grondwaterkwaliteit, concludeert Vewin. Boosdoeners zijn vooral nitraat, bestrijdingsmiddelen, oude bodemverontreinigingen en verzilting.

Maar ook industriële stoffen en (dier)geneesmiddelen vormen een bedreiging van de grondwaterkwaliteit. “Nieuwe activiteiten in de ondergrond, zoals geothermie of de opslag van warmte en koude, vormen ook een risico voor grondwatervoorraden.” Inmiddels hebben diverse verontreinigingen ongeveer de helft van de grondwaterwinningen bereikt, stelt KWR in de studie. 

Oppervlaktewater
Circa 40 procent van het Nederlandse drinkwater wordt gewonnen uit oppervlaktewater, meest in het westen van het land. Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater staat onder toenemende druk. Concreet gaat het vooral om bestrijdingsmiddelen, verzilting, medicijnresten en opkomende stoffen. Vewin: “Daarnaast wordt steeds duidelijker dat microplastics, nanomaterialen en antibioticaresistentie een bedreiging kunnen vormen.”

In de studie plaatst KWR een kanttekening bij de stellingen: "Door het ontbreken van systematische monitoringsgegevens is de kennis over deze bedreigingen nog volop in ontwikkeling. Hierdoor is op basis van de huidige stand der kennis geen goed beeld te geven van de toestand van het oppervlaktewater op deze thema’s."

Klimaatverandering zal de kwaliteit waarschijnlijk negatief beïnvloeden, onder andere door meer verzilting en minder verdunning van verontreiniging door lagere rivierafvoeren in tijden van droogte. Daardoor zal de druk op de drinkwaterbronnen waarschijnlijk nog verder toenemen, schrijft KWR.

Topprioriteit
Om tot verbetering te komen dringen de drinkwaterbedrijven erop aan om in de komende planperiode van de Kaderrichtlijn Water (KRW) verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen topprioriteit te geven. Concreet betekent dat in de stroomgebiedbeheerplannen die eind 2020 klaar moeten zijn, alle aandacht moet uitgaan naar verbetering van de drinkwaterbronnen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de effecten van de klimaatverandering.

Vewin dringt er voorts op aan de KRW-plancyclus na 2027 te verlengen. In tegenstelling tot de minister (zie verwijzing onder dit artikel), gaan de drinkwaterbedrijven er daarbij vanuit dat Nederland er níet in slaagt om de doelen van de KRW in 2027 te halen. “Er zijn afspraken nodig om na 2027 doelen alsnog te halen en de behaalde doelen te behouden”, schrijft Vewin. “Als de Europese Commissie besluit dat de KRW moet worden herzien is het van groot belang genoemde bestaande en nieuwe doelen en ambities te verankeren in de nieuwe KRW.”

Vewin bepleit verder artikel 7 van de Kaderrichtlijn Water te behouden en indien mogelijk te versterken als resultaatsverplichting. Dit artikel regelt de bescherming van drinkwaterbronnen.

 

MEER INFORMATIE
Rapport KWR: De kwaliteit van drinkwaterbronnen in Nederland
Standpunt Vewin over kwaliteit drinkwaterbronnen
Minister houdt vast aan doelen Kaderrichtlijn Water

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De titel van dit artikel is nietszeggend en had net zo goed kunnen luiden: 'bij alle watergedragen installaties is er een legionellarisico'. Legionella groeit nou eenmaal in een waterig milieu. Omdat risico het product is van kans en effect gaat het in werkelijkheid om de kans dat legionella kan groeien en het effect daarvan voor de omgeving.
Het risico (als resultante) kan dan gewoon heel erg klein zijn en is dat in de meeste gevallen waarschijnlijk ook. De kans op vermeerdering van legionella in een watersysteem houdt verband met veel factoren waarvan de temperatuur de belangrijkste is. De cases in Boxtel en Son hebben geleerd dat hoge temperaturen (> 30 grC) van het afvalwater hoogstwaarschijnlijk een belangrijke rol hebben gespeeld.
Het is ook al langer bekend dat Legionella pneumophila (als gevaarlijkste soort) vooral bij die temperaturen optimaal groeit. Bij effectieve afdekking en afzuiging van een bassin kan het effect naar de omgeving in feite naar nul worden gereduceerd en daarmee het risico! Het is onzinnig om dat op voorhand voor alle systemen te gaan eisen, want de kans op vermeerdering van Legionella pneumophila in biologische systemen met temperaturen < 30 grC zal ongetwijfeld een stuk kleiner zijn. Laten we dat eerst goed onderzoeken.
Verder is het onbegrijpelijk dat de Omgevingsdiensten inzetten op een doelvoorschrift met een harde eis dat er geen legionella in de lucht en het effluent zit. Het is namelijk praktisch gezien gewoon niet haalbaar en het leidt tot hoge maatschappelijke kosten en de toevoeging van veel ongewenste desinfectiemiddelen van effluenten. Vergeet niet dat in de lucht en het effluent van een gemiddelde RWZI ook Legionella pneumophila wordt aangetroffen (in aanzienlijk lage concentraties als bij de zuivering in Boxtel). Hoe zou je in de zuivering Legionella moeten bestrijden? Moeten we al ons RWZI-effluent gaan chloren of met UV behandelen?
Ik lees hier een typisch voorbeeld van een overheid die neigt tot een overreactie om in de toekomst elke aansprakelijkheid te kunnen weerleggen. Ondertussen wordt een groot deel van de industrie opgezadeld met het maken van hoge extra kosten voor het bestrijden van een relatief laag risico.
Jan Pronk maakte ooit als Minister van VROM dezelfde fout bij de Tijdelijke Regeling Legionellapreventie die zo'n beetje voor alle collectieve leidingwatersystemen in Nederland het legionellarisico moest gaan indammen. Dat moest worden teruggedraaid (naar alleen de prioritaire instellingen) want de maatschappelijke kosten die dat veroorzaakte waren simpelweg te hoog.
Leuk dat jullie aandacht besteden aan de notitie over de Nationale analyse waterkwaliteit, maar de stof die het meest overschrijdt is niet aluminium, maar ammonium. Als je dat wijzigt in de titel en tekst van de laatste alinea, klopt het verhaal weer.
Helaas zijn de filmpjes niet via het YouTube kanaal te vinden.
Grappig dat er nu pas actie via een collectief wordt opgestart. Waarom kun je in Nederland anno 2019 niet je douche water hergebruiken in je WC?!? Het zou verplicht moeten worden in nieuwbouw en een mogelijkheid in bestaande bouw, bijv via een platte tank in de kruipruimte.
@Wijnand VisserMet dank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

(advertentie)

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het