Drie stormen op rij brachten veel wind, maar ook veel neerslag. Het is extreem nat. Gronden zijn verzadigd, waardoor het regenwater de bodem niet intrekt. Waterschappen zijn er druk mee.

In verband met de grote hoeveelheid regen van de afgelopen dagen, in combinatie met gestremde afvoer via het Lauwersmeer, zette wetterskip Fryslân het Woudagemaal bij Lemmer in. Het historische stoomgemaal draait in elk geval tot en met donderdag dag en nacht als ondersteuning van het Hooglandgemaal bij het bemalen van de Friese boezem, aldus het Friese waterschap.

Waterschap Drents Overijsselse Delta is al dagen in touw met het vasthouden, verdelen en afvoeren van water om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen, meldt het waterschap. “Sloten, weteringen, kanalen en grachten staan vol, met name in het noordelijke deel van het werkgebied in Zuid-West Drenthe.” In het werkgebied van WDOD draaien alle gemalen op 100 procent van de capaciteit. "Ook de grote blikvangers Gemaal Stroink in Vollenhove en Gemaal Zedemuden in Zwartsluis."

Rotte
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard verlaagt het water op de Rotte, door water (180 miljoen liter) in de Eendrachtspolder te laten stromen. Deze polder is speciaal ontworpen om overtollig water in te kunnen laten bij hoog water en kan tijdelijk vier miljoen kubieke meter water bergen.

Het hoogheemraadschap vroeg Rijkswaterstaat om de gesloten de Hollandsche IJsselkering weer 'een beetje' te openen. Dat gebeurde enige tijd. “Hierdoor verlaagt de waterstand van de Hollandsche IJssel, doordat het rivierwater de Nieuwe Maas instroomt”, meldt het Hoogheemraadschap.

De zeven gemalen aan de randen van de provincie Flevoland draaien op volle toeren, om het overtollige regenwater naar de omliggende (rand)meren te spuien, laat Waterschap Zuiderzeeland weten. Het waterschap sloot uit voorzorg een gedeelte van de Kadoelerkeersluis bij Kraggenburg, dit omdat water uit het achterland (Kop van Overijssel) vanwege de opgeblazen balgstuw bij Ens niet meer kon wegstromen richting het IJsselmeer en Ketelmeer.

Dijkbewaking
In het noorden zetten de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s in het weekeinde dijkbewaking in. De coupures bij Delfzijl werden gesloten in verband met hoogwater en de storm. Waterschap Scheldestromen stelde vrijdag fase 1 dijkbewaking in, wat betekent continue monitoring van de actuele waterstanden en controle van coupures en andere kunstwerken in de primaire waterkering. Scheldestromen handhaaft Fase 1 ‘staat van paraatheid’ tot dinsdagmiddag.

Van de drie stormen (Dudley, Eunice en Franklin), was Eunice de meest hevige en leidde evenals Dudley tot de nodige schade, met name door omgevallen bomen. De stormschade bedraagt ruim een half miljard euro, meldt het Verbond van Verzekeraars. Nooit eerder kregen verzekeraars in krap een week tijd zo veel schademeldingen en was de verwachte schadepost zo hoog, aldus de verzekeraars.

Ook de waterschappen waren druk met het traceren en ruimen van schade, die overigens over het algemeen meeviel.

De duinen in Noord-Holland hebben de eerste twee stormen goed doorstaan, aldus het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en meldde daarbij te verwachten dat dat ook bij de derde storm het geval zou zijn.

Hoewel het waterschap Scheldestromen zondagavond meldde dat de schade aan dijken en duinen door de storm Eunice is meegevallen, overweegt het waterschap na het stormseizoen in april toch extra zand op te spuiten omdat er met de afgelopen stormen het nodige zand verloren is gegaan.

Eunice bracht waterbedrijf Evides in de problemen. Waterleidingen in Zeeland werden kapotgetrokken door omgevallen bomen.

 

MEER INFORMATIE
Rijkswaterstaat sluit Ramspol, waterschappen paraat voor storm

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het belangrijkste staat onderaan: toestaan van kunstmestvervangers op basis van dierlijke mest. De milieu-impact kan nauwelijks worden overschat: er is minder kunstmest nodig (veel energie nodig, dus veel CO2) en via de erts komen er sporen van giftige zware metalen mee in de bodem. En er ontstaat een toepassing voor eindproducten van mestverwerking. Zo kun je regionaal de kringloop beter sluiten.
Er moet veel gebeuren, niet alleen grenzen markeren, maar actief het waterbeheer in het buitengebied naar de nieuwe inzichten herstellen. Daarbij moet ieder waterschap ruimte vrijhouden om initatieven vanuit het veld actief op te pakken en niet in een stilzwijgende welwillendheid laten sneuvelen.
Waarom niet een waterfabriek bouwen van zout naar zoet, zo een als in Israël gr marco
Weten waterschappen wel waar hun grenzen zijn?
De legger is het kroonjuweel van het waterschap. Zoals een gemeente de bebouwde kom markeert met een bord, zo staan de waterschapsgrenzen beschreven in de legger. Dit is niet een eenvoudige grens met het buur-waterschap, maar een complex stelsel van waterstaatswerken met de bijbehodende invloedszoneringen. Alleen binnen die zoneringen heeft het (klassieke) waterschap zeggenschap (klassiek: gericht op waterbeheer (watergangen) en waterveiligheid (dijken) ex waterzuivering).
Alles begint en houdt op bij de invloedszones - de grenzen - van het waterschap. En laat het nou toch heel eenvoudig zijn die grenzen kleiner te maken (dus de invloedszones in nieuwe leggers te verkleinen) maar zo goed als onmogelijk om deze weer groter te maken. Het ene is n weggevertje en het andere is landje pik - dus betalen.
Dus voor een strategische herorientatie van de waterschappen is een strategische herwaardering van het kroonjuweel - de waterschapslegger en het gehele bijbehorende invloeds-spel van essentieel belang.
De waterschappen zijn de afgelopen jaren ver in de marge gedrukt want invloedszones met gemeenten, het rijk en andere belanghebbenden zijn aan het verschuiven. (En waar is de wet PUBERR gebleven?)
Dus eerst herwaarderen van waterschapsgrenzen, dan weten waar de grenzen zijn en vervolgens deze met een (dijk)leger gaan verdedigen ! ;-)
https://sjfsupport.com/mmi.html
Zijn waterschappen nog wel van deze tijd?
Interessant artikel van Stephan Kuks over de toekomst van de waterschappen. Zelf vraag ik mij af of de waterschappen wel in staat zijn om antwoord te geven op de grote maatschappelijke vragen, die ook hij noemt. Hij zegt: "Nu wordt het tijd dat waterschappen duidelijk maken dat er vanuit water en bodem grenzen zijn, en dat de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van Nederland hierop moeten worden aangepast.” Dat lijkt op het oog een logische uitspraak, maar de grote vraag is of het huidige waterschap deze vraag wel inhoud kan geven. En niet vanwege dat het waterschap niet deskundig zou zijn, maar meer vanwege de samenstelling van het bestuur en dat het mandaat op de genoemde onderwerpen zeer beperkt is.
En natuurlijk, prachtig als Kuks vindt dat de waterschappen duidelijk stelling moeten nemen in het maatschappelijk debat over de toekomst van ons land, maar welke stelling dan? Het belang van de boeren? Het belang van de natuur? Het belang van woningbouw? Deze discussie hoort in eerste instantie thuis op het allerhoogste politieke niveau. Daar heeft men het de afgelopen decennia lelijk laten liggen, maar dat betekent niet dat nu het waterschap aan bod is. En natuurlijk voor het waterbeheer zijn de waterschappen de ogen en de oren van de samenleving. De waterschappen zijn bij uitstek degenen die van onderop knelpunten en ideeën kunnen aandragen om het beleid op provinciaal en nationaal niveau effectief vorm te geven. Maar ik moet er niet aan denken dat de waterschappen dat in die breedheid zelf zouden moeten gaan oppakken.
En om dan ook maar tegelijk tegen een heilig huis aan te schoppen, we zouden ons zelfs kunnen afvragen of waterschappen en het functioneren ervan nog wel van deze tijd is. Zeker als het gaat om ruimtelijke ordening en klimaat heeften provinciaal bestuur veel meer mandaat en dus veel meer slagkracht. Wat mij betreft zou het waterbeheer zo overgeheveld kunnen worden naar de provincie en zouden waterschappen omgevormd kunnen worden tot uitvoeringsorganisaties die het dagelijks waterbeheer doen. De RWZI’s zouden nutsbedrijf kunnen worden. Zeker zij zouden daarmee grote stappen kunnen maken in de efficiency van de waterzuivering.
Wat bedoel ik daarmee? In de afgelopen 10 tot 20 jaar zijn de RWZI ’s zich steeds meer gaan toeleggen op terugwinning van grondstoffen(fosfaat, cellulose, biogas, etc). Maar een grote doorbaak met substantieel resultaat heb ik tot nu toe niet echt gezien, misschien met uitzondering van een aantal initiatieven, zoals Waterstromen. Het succes van een goede afzet van reststromen wordt bepaald door kwantiteit en kwaliteit.
Eind vorige eeuw werd in de autobranche de organisatie Autorecycling Nederland opgericht. Ik was daarbij betrokken. Doel was om een hoger hergebruik te realiseren bij demontage van auto’s. Voor het ophalen een paar rubber strips per bedrijf was namelijk nooit veel belangstelling vanwege de geringe baten. Maar als je als verwerkingsbedrijf bij alle autodemontagebedrijven rubber kan ophalen, wordt het ineens interessant. Ook voor het autodemontage bedrijf, sommig restafval kreeg ineens een positieve geldwaarde.
Dat kan ook zomaar voor de RWZI’s gelden. Als ze met z’n allen gaan samenwerken en op landelijk niveau collectief contracten gaan afsluiten met afnemers dan kan dat voor beide partijen interessant worden. Bijvoorbeeld voor struviet. Zeker nu de totale gevolgen van kunstmest steeds meer onder het vergrootglas komen, zou struviet een geweldige vervanger kunnen zijn.
En een centrale organisatie, zoals ARN bij de autosector heeft nog meer voordelen. Je kunt een veel directere samenwerking met partijen als Wetsus en KWR tot stand brengen, waarbij uit een deel van de opbrengsten van de restproducten onderzoek gefinancierd kan worden om nog effectiever en efficiënter te worden met de terugwinning. Je zou dan ook kunnen kijken in hoeverre je samenwerkingen zou kunnen aangaan met bedrijven, die nu hun afvalwater moeten voorzuiveren. Bij Waterstromen werd zo’n samenwerking al tot stand gebracht met een voedselproducent en een leerlooier.
En als het echt succesvol zou worden, zou het zelfs kunnen leiden tot lagere belastingen(verontreinigingsheffing). Wat mij betreft is er wel één belangrijke voorwaarde aan verbonden, namelijk dat het zuiveren van communaal afvalwater altijd een publieke aangelegenheid blijft.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!