0
0
0
s2smodern

Het kabinet en vertegenwoordigers van belangenorganisaties hebben een definitief akkoord voor de Noordzee afgesloten. Dit bevat een pakket aan maatregelen voor de periode tot en met 2030, gericht op energietransitie, natuur en visserij. Milieu- en natuurorganisaties steunen het akkoord, in de visserijsector heerst verdeeldheid.

In februari lag er een voorlopig Noordzeeakkoord en nu is er dan een definitieve versie. Het bijna zestig pagina’s tellende document is opgesteld door het Noordzeeoverleg, waaraan het Rijk en organisaties op het terrein van natuur en milieu, energie, visserij en zeehavens deelnemen. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft het akkoord afgelopen vrijdag aangeboden aan de Tweede Kamer.

In haar begeleidende brief schrijft de minister: “Dit Noordzeeakkoord bevat de afspraken tussen het Rijk en stakeholderpartijen over keuzes en beleid die de strategische opgaven voor de energietransitie uit het Klimaatakkoord, voor natuurherstel en voor een gezonde toekomst voor visserij op de Noordzee concreet en langdurig met elkaar in balans brengen. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van andere gebruikers zoals zeevaart, defensie en zandwinning. Het is een evenwichtig pakket geworden van afspraken over een duurzaam gebruik van de Noordzee tot en met 2030 en daarna.”

Meer windparken op zee
In het akkoord is opgenomen dat het aantal windparken flink wordt uitgebreid in het Nederlandse deel van de Noordzee. De visserijvloot wordt geherstructureerd om deze duurzaam en rendabel te maken. Visserijtechnieken met over de bodem slepende vistuigen zijn in de toekomst niet meer toegestaan in ecologisch belangrijke gebieden. Nog een afspraak: er worden extra maatregelen genomen voor het vogelrichtlijngebied Friese Font ten noorden van de Waddeneilanden, terwijl de Bruine Bank – een zandbank in de zuidelijke Noordzee – snel als een dergelijk gebied wordt aangewezen.

Het kabinet heeft voor de uitvoering van het akkoord een transitiebijdrage van 200 miljoen euro tot en met 2030 toegezegd. Het budget komt uit de begrotingen van vier ministeries, aangevuld met een algemene bijdrage. Dit is onder meer bedoeld voor sanering en verduurzaming van de visserij en voor natuurherstel, monitoring en onderzoek. Het grootste bedrag — 119 miljoen euro — wordt uitgetrokken voor het uitkopen van vissers en het verduurzamen van de visserijvloot.

Steun van natuur- en milieuorganisaties
De organisaties van de energiesector, de branchorganisatie voor zeehavens en de natuur- en milieuorganisaties hebben na het raadplegen van hun achterbannen het definitieve Noordzeeakkoord ondertekend. De natuur- en milieuorganisaties zien het akkoord als een belangrijke stap in het realiseren van een gezonde en veerkrachtige Noordzee. Zij wijzen op meer beschermd gebied, verduurzaming van de visserijvloot met een stevig transitiefonds en meer zekerheid over het opwekken van duurzame energie.

Het gaat wel om een compromis, merken de natuur- en milieuorganisaties op. Hun inzet was uitsluiting van sleepnettenvisserij op 30 procent van het oppervlakte van de Nederlandse Noordzee. Dat is 15 procent geworden. Ook is het Noordzeeakkoord de laatste weken aangepast om de visserij nog wat verder tegemoet te komen. Daarom blijft vissen mogelijk in een deel van het Friese Front. In ruil hiervoor zal visserij niet meer mogelijk zijn in de rest van dit natuurgebied.

Verzet in visserijsector
De grootste pijn zit in de visserijsector. Een deel van de vissers verzet zich fel tegen het akkoord, omdat zij vinden dat dit hen te veel beperkingen oplegt. Daarom besloten twee organisaties waaronder de grote Nederlandse Vissersbond het Noordzeeakkoord niet te tekenen.

Dit heeft ertoe geleid dat de zeven andere visserijorganisaties die het akkoord wel steunen maar net geen meerderheid van de vissers vertegenwoordigen, ook hebben afgezien van het zetten van een handtekening. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil nu een externe verkenner laten onderzoeken wat de redenen voor de grote verschillen zijn. Dit moet ervoor zorgen dat de visserijorganisaties mee blijven praten over de toekomstige verdeling van de Noordzee.

 

MEER INFORMATIE
Definitief Akkoord voor de Noordzee
Tweede Kamerbrief minister van IenW
Reactie van natuur- en milieuorganisaties
H2O-bericht over voorlopig akkoord

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de invoering van de WACC was destijds al bekend dat deze niet voldoende ruimte zou bieden bij een toename van de investeringsomvang. Dus de nu voorgestelde correctie is niet meer dan logisch. De noodzaak van een goede openbare drinkwatervoorziening voor de volksgezondheid staat immers niet ter discussie!
Op zichzelf zegt de overschrijding van risicogrenzen nog niets over de werkelijke risico's. Ook niet over cumulatie van risico's en wat voor effecten deze hebben op het aquatisch milieu. In zijn algemeenheid wordt verwezen naar onderzoek in het buitenland waaruit blijkt dat er effecten zijn op vissen (geslachtsverandering) en macrofaunagemeenschappen gerelateerd aan de aanwezigheid van effluent met medicijnresten. "Gezien de vergelijkbare gehalten van medicijnresten die in het Nederlandse oppervlaktewater worden gevonden, zijn die effecten ook in Nederland niet uit te sluiten". Zou juist daar niet meer onderzoek naar moeten worden gedaan?
In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.