0
0
0
s2smodern

Het kabinet en vertegenwoordigers van belangenorganisaties hebben een definitief akkoord voor de Noordzee afgesloten. Dit bevat een pakket aan maatregelen voor de periode tot en met 2030, gericht op energietransitie, natuur en visserij. Milieu- en natuurorganisaties steunen het akkoord, in de visserijsector heerst verdeeldheid.

In februari lag er een voorlopig Noordzeeakkoord en nu is er dan een definitieve versie. Het bijna zestig pagina’s tellende document is opgesteld door het Noordzeeoverleg, waaraan het Rijk en organisaties op het terrein van natuur en milieu, energie, visserij en zeehavens deelnemen. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft het akkoord afgelopen vrijdag aangeboden aan de Tweede Kamer.

In haar begeleidende brief schrijft de minister: “Dit Noordzeeakkoord bevat de afspraken tussen het Rijk en stakeholderpartijen over keuzes en beleid die de strategische opgaven voor de energietransitie uit het Klimaatakkoord, voor natuurherstel en voor een gezonde toekomst voor visserij op de Noordzee concreet en langdurig met elkaar in balans brengen. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van andere gebruikers zoals zeevaart, defensie en zandwinning. Het is een evenwichtig pakket geworden van afspraken over een duurzaam gebruik van de Noordzee tot en met 2030 en daarna.”

Meer windparken op zee
In het akkoord is opgenomen dat het aantal windparken flink wordt uitgebreid in het Nederlandse deel van de Noordzee. De visserijvloot wordt geherstructureerd om deze duurzaam en rendabel te maken. Visserijtechnieken met over de bodem slepende vistuigen zijn in de toekomst niet meer toegestaan in ecologisch belangrijke gebieden. Nog een afspraak: er worden extra maatregelen genomen voor het vogelrichtlijngebied Friese Font ten noorden van de Waddeneilanden, terwijl de Bruine Bank – een zandbank in de zuidelijke Noordzee – snel als een dergelijk gebied wordt aangewezen.

Het kabinet heeft voor de uitvoering van het akkoord een transitiebijdrage van 200 miljoen euro tot en met 2030 toegezegd. Het budget komt uit de begrotingen van vier ministeries, aangevuld met een algemene bijdrage. Dit is onder meer bedoeld voor sanering en verduurzaming van de visserij en voor natuurherstel, monitoring en onderzoek. Het grootste bedrag — 119 miljoen euro — wordt uitgetrokken voor het uitkopen van vissers en het verduurzamen van de visserijvloot.

Steun van natuur- en milieuorganisaties
De organisaties van de energiesector, de branchorganisatie voor zeehavens en de natuur- en milieuorganisaties hebben na het raadplegen van hun achterbannen het definitieve Noordzeeakkoord ondertekend. De natuur- en milieuorganisaties zien het akkoord als een belangrijke stap in het realiseren van een gezonde en veerkrachtige Noordzee. Zij wijzen op meer beschermd gebied, verduurzaming van de visserijvloot met een stevig transitiefonds en meer zekerheid over het opwekken van duurzame energie.

Het gaat wel om een compromis, merken de natuur- en milieuorganisaties op. Hun inzet was uitsluiting van sleepnettenvisserij op 30 procent van het oppervlakte van de Nederlandse Noordzee. Dat is 15 procent geworden. Ook is het Noordzeeakkoord de laatste weken aangepast om de visserij nog wat verder tegemoet te komen. Daarom blijft vissen mogelijk in een deel van het Friese Front. In ruil hiervoor zal visserij niet meer mogelijk zijn in de rest van dit natuurgebied.

Verzet in visserijsector
De grootste pijn zit in de visserijsector. Een deel van de vissers verzet zich fel tegen het akkoord, omdat zij vinden dat dit hen te veel beperkingen oplegt. Daarom besloten twee organisaties waaronder de grote Nederlandse Vissersbond het Noordzeeakkoord niet te tekenen.

Dit heeft ertoe geleid dat de zeven andere visserijorganisaties die het akkoord wel steunen maar net geen meerderheid van de vissers vertegenwoordigen, ook hebben afgezien van het zetten van een handtekening. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil nu een externe verkenner laten onderzoeken wat de redenen voor de grote verschillen zijn. Dit moet ervoor zorgen dat de visserijorganisaties mee blijven praten over de toekomstige verdeling van de Noordzee.

 

MEER INFORMATIE
Definitief Akkoord voor de Noordzee
Tweede Kamerbrief minister van IenW
Reactie van natuur- en milieuorganisaties
H2O-bericht over voorlopig akkoord

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.