secundair logo knw 1

Evacuatie in Valkenburg

Terwijl in Limburg het gevecht met het hoge water nog volop gaande is, maken waterschappen zich stroomafwaarts op voor de naderende afvoerpiek. Nergens worden problemen verwacht, de afvoercapaciteit is groot genoeg en er kunnen tijdig maatregelen worden genomen. Medewerkers van waterschappen uit heel het land zijn wel naar het zuiden afgereisd om te helpen.

Daarmee geven de waterschappers gehoor aan het verzoek dat het Waterschap Limburg donderdag via de Unie van Waterschappen aan de waterschappen heeft gedaan om te komen helpen. De extra handen en materiaal zijn zeer welkom om de problemen het hoofd te bieden.

Dat die groot zijn blijkt uit de evacuatie van veel mensen. In Venlo en omgeving moeten ruim 10.000 bewoners hun huis uit. In Roermond wordt het laaggelegen gedeelte van een bedrijventerrein preventief geëvacueerd. De bewoners van de Noord-Limburgse dorpen Aijen en Bergen hebben ook het verzoek gekregen hun huizen te verlaten.

Geen gat maar een wel
Bewoners van Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle in de gemeente Meerssen moeten de nacht elders doorbrengen. De evacuatie is een voorzorgsmaatregel, vanwege problemen met dijk bij het Julianakanaal. Het aanvankelijk gemelde ‘gat in de dijk Julianakanaal’ bleek een wel te zijn. De dijk is daar versterkt met zandzakken en big bags. Daarmee is de situatie voorlopig onder controle, schrijft Waterschap Limburg. “Vanavond zal er een helikopter van de kustwacht met infraroodcamera’s het gebied scannen om de stabiliteit van de hele dijk te controleren.”

Waterschap Limburg meldt verder: “We zitten op schema om de coupures in het noorden te sluiten, conform het draaiboek hoogwater. We verwachten tegen 18.00-19.00 uur hiermee klaar te zijn. De coupures in het zuiden die volgens dit draaiboek dicht moeten, zijn inmiddels gesloten.”

Extra inspecties
Waterschap Aa en Maas verwacht geen problemen door de naderende watergolf. “Op dit moment (15 juli, H2O) is de inschatting dat er tijdens de piek >3.000 m3 per seconde door de Maas stroomt. Dat is ongeveer 60 procent van wat de Maas aan kan in Brabant.”

De sloten en beken in het werkgebied kunnen de regen voldoende opvangen, aldus Aa en Maas, dat wel een aantal maatregelen neemt om de situatie in de hand te houden. Zo sluit het waterschap 20 sluizen die water afvoeren vanuit het gebied naar de Maas en ook worden extra inspecties langs de dijken uitgevoerd.

Na de fikse regenbuien in de nacht van woensdag op donderdag zijn in het buitengebied van waterschap De Dommel rond de Reusel en de Buulder Aa percelen onder water gelopen. De kering in de Dommel bij het Van Abbemuseum in Eindhoven-Centrum is automatisch omhoog gegaan en heeft goed gefunctioneerd, schrijft het waterschap.

In het zuidelijk deel van het gebied stabiliseren de afvoeren zich inmiddels en dat geldt ook voor de waterpeilen, schrijft het waterschap. "In het noordelijk deel stijgen de afvoeren en de waterpeilen nog licht, maar blijven ruim binnen de marges. Het gaat dan vooral om de Dommel tussen Den Bosch en St. Michielsgestel."

Waterschap Brabantse Delta verwacht over ongeveer drie dagen de hoogste waterstand ter hoogte van de Overdiepse Polder. “De inlaten waarmee we water de polder inlaten voor beregening, zijn al gesloten. Uit voorzorg sluiten we dit weekend ook keersluis Schipdiep in het Oude Maasje vlakbij Keizersveer. Daarmee voorkomen we dat het water in het Oude Maasje te veel stijgt.”

Op basis van de ontwikkeling van de waterstanden kunnen we pas in de loop van het weekend zeggen of en wanneer de Overdiepse Polder vol gaat lopen en het water van de Bergsche Maas over de polder heen mee gaat stromen, schrijft het waterschap.

'Lokaal kan er misschien wat overlast zijn, oevers en uiterwaarden lopen onder, maar we kunnen de afvoer van het water prima aan' - Rijn en IJssel

Geen Knelpunten
Waterschap Rijn en IJssel meldt: “Er zijn in ons gebied geen problemen met wateroverlast. Er zijn geen knelpunten. Lokaal kan er misschien wat overlast zijn, oevers en uiterwaarden lopen onder, maar we kunnen de afvoer van het water prima aan. We inspecteren de dijken en nemen daar waar nodig tijdig maatregelen, zoals het sluiten van coupures en het open en dicht zetten van sluizen.”

Langs de Rijn en de Waal wordt een hoogte verwacht die vergelijkbaar is met die van afgelopen februari. Het betekent dat Waterschap Rivierenland langs de Maas meer maatregelen neemt dan langs de Rijn of Waal. De dijken zijn berekend op deze waterhoogten. Evacueren achter de dijk is in het gebied van Waterschap Rivierenland niet aan de orde. “We adviseren agrariërs dringend om hun vee uit de zomerpolders en uiterwaarden te halen. Campings op deze locaties adviseren we om waar mogelijk op te breken.”

Langs de Maas en Afgedamde Maas start het waterschap met dijkbewaking: zaterdag in het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard, zondag in het Land van Altena. Daarmee controleert het waterschap de staat van de dijken. “Bij de Maas loopt het gebied tussen de dijken onder. Het water zal tegen de Maasdijken staan. Het betekent dat Alem en Bern eilanden worden. Bij Heerewaarden gaat een coupure in de Maasdijk dicht.”

Lek
De waterstand van de Nederrijn en Lek stijgt de komende dagen. Medewerkers van De Stichtse Rijnlanden hebben vrijdagochtend de deuren van de Oude Sluis gesloten en het waterpeil in de sluiskolk omhoog gezet. “Het is één van de maatregelen die we als waterschap nemen bij hoogwater op de Lek. Bij hoge waterstanden op de Lek neemt de druk op de dijk toe. Om te voorkomen dat water bij sluizen en inlaten onder de dijk door gaat stromen geven we tegendruk: we verhogen het waterpeil in de sluiskolk aan de landzijde.”

Medewerkers namen 2 zandzakvulmachines, 12 haakarmbakken met in totaal 8.800 gevulde zandzakken, 40.000 ongevulde zandzakken en 850 lege big bags mee - Hollandse Delta

Zandzakkenvulmachine
De verwachting voor ons gebied is dat die piek van het water uit Limburg zondagavond/maandagmorgen aankomt, schrijft het Hoogheemraadschap van Delfland. “We verwachten dat dit circa 60 tot 80 cm verhoging van het waterpeil betekent. Deze hoeveelheden water kunnen wij goed afvoeren naar zee. Daarom verwachten wij geen problemen in ons gebied.”

Delfland stuurt een aantal medewerkers die helpen bij het inspecteren van de dijken in Limburg. “Daarnaast sturen wij via onze calamiteitenaannemer een zandzakkenvulmachine met personeel naar Limburg toe”, zegt dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt.

Hollandse Delta verwacht geen grote problemen in het werkgebied. Donderdagavond zijn medewerkers van het waterschap afgereisd naar Limburg om daar hulp te bieden. Zij namen 2 zandzakvulmachines, 12 haakarmbakken met in totaal 8.800 gevulde zandzakken, 40.000 ongevulde zandzakken en 850 lege big bags mee. 

Schieland en de Krimpenerwaard sluit de sluis bij de haven in Schoonhoven. “De sluis blijft in ieder geval dit weekend dicht en gaat pas weer open als de waterstanden omlaag zijn gegaan.”

Bevers
Waterschap Drents Overijsselse Delta verwacht geen problemen door het stijgende water in de IJssel, hoewel deze uitzonderlijk is voor deze tijd van het jaar. “Wij verwachten de piek van het hoge water volgende week woensdag bij Deventer. Zoals de vooruitzichten nu zijn, blijft de Wellekade in Deventer droog. Wel zal het water van de IJssel tegen de dijken aan komen te staan.”

Het waterschap houdt bevers in de gaten, want die gaan bij het stijgende water op zoek naar droge plekken. “Er is dan een kans dat ze richting de dijk trekken en daar gaan graven. Mocht het nodig zijn, dan treft het waterschap maatregelen volgens het beverprotocol. “ 

Waterschap Vallei en Veluwe zal de hoogwatergeul bij Veessen niet in stelling brengen. “Doordat de hoogwaterperiode kort duurt, is er geen risico dat dijken instabiel worden”, schrijft het waterschap. In de buitendijkse gebieden sluit het waterschap op een aantal plaatsen de schuiven. “Dat is nodig om het instromen van rivierwater te voorkomen.” Het waterschap verwacht dat de lagere delen van de uiterwaarden langs de IJssel en de Nederrijn vanaf zondag 18 juli volstromen.

Acht medewerkers van waterschap Hunze en Aa's zijn naar Limburg afgereisd om te helpen. Ze namen twee zandzakvulmachines mee, die elk 2.000 zandzakken per uur kunnen vullen. Ook vier dijkinspecteurs en een calamiteitencoördinator helpen in Limburg.

Vijf dijkinspecteurs en een dijkadviseur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn actief in Limburg om in het getroffen rampgebied Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat te helpen.

'We houden het gevallen water zelfs zo veel mogelijk vast. Bijvoorbeeld in onze retentiegebieden' - Vechtstromen

Crisisondersteuner
Drie medewerkers van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn naar Limburg afgereisd om te helpen als crisisondersteuner. Ook zijn inspecteurs ter beschikking die kunnen ondersteunen bij dijkinspectie. “Ook staat materiaal klaar dat verscheept kan worden naar het rampgebied: trekkerpompen, zandzakken en een vulmachine maar ook putzuigwagens om de riolen leeg te pompen zijn beschikbaar om Limburg te ondersteunen bij de nasleep van de enorme wateroverlast.”

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn vier medewerkers van Zuiderzeeland met 30.000 zandzakken en drie zandzakvulmachines naar Limburg gegaan om te assisteren.

Waterschap Scheldestromen heeft materieel klaar staan dat door Waterschap Limburg kan worden afgeroepen. “Hierbij gaat het om zandzakken, vulmachines, noodpompen en aggregaten, boten en gereedschap.” Het waterschap heeft een calamiteitenteam ingezet dat hulp aan Limburg verder voorbereidt. De verwachting is dat komende dagen nog meer Zeeuwse waterschappers aan de slag gaan in Limburg.

Op dit moment ervaren we geen problemen, schrijft Vechtstromen. "We houden het gevallen water zelfs zo veel mogelijk vast. Bijvoorbeeld in onze retentiegebieden. Dat water kunnen we namelijk weer goed gebruiken tijdens mogelijke droge periodes die nog kunnen komen."

 

MEER INFORMATIE 
H2O Actueel: Extreme regenval is gevolg van warmere lucht en traag bewegende buien
H2O Actueel: Waterschap Limburg: waterstand Maas vergelijkbaar met 1993

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).
Prachtig initiatief! Nu het hele stroomgebied van de Berkel als ruimtelijke eenheid bekijken ,vervuilers opsporen en voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling (incl. bescherming)met elkaar bedenken.cf kaderrichtlijn water.
Geweldig resultaat. Draagt mijn handelen bij aan een Drinkbare Rivier of niet? Dat is de simpele vraag.
Goed artikel. Maar waar het om gaat is de instandhouding, verbetering of vergroting van natuur. Niet om perspectief voor de boer. Uiteraard: als boeren kunnen en willen veranderen, dan is het prima als ze ook natuur gaan beheren. Maar dat moet niet het uitgangspunt zijn: de natuur staat voorop.