0
0
0
s2smodern

Overheid, landbouw en de vereniging van waterbedrijven Vewin hebben een overeenkomst gesloten om in circa veertig grondwaterbeschermingsgebieden de uitspoeling van nitraat terug te dringen. Doel is om in de gebieden de kwaliteit van het grondwater zo te verbeteren dat wordt voldaan aan de nitraatnorm.

Het akkoord gaat 1 januari in. Het is getekend door boerenorganisatie LTO, Interprovinciaal Overleg (IPO), de vereniging van waterbedrijven Vewin en de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat. Gezamenlijk stellen ze vast dat er extra inzet nodig is om de nitraatuitspoeling terug te dringen.

“Bij veel grondwaterwinningen, waar water opgepompt wordt om drinkwater van te maken, wordt te veel nitraat aangetroffen. Berekeningen laten zien dat in circa veertig grondwaterbeschermingsgebieden de nitraatnorm in het uitspoelingswater uit de wortelzone op termijn wordt overschreden of dreigt te worden overschreden,” verklaren ze in een persbericht.

Kritisch rapport
Die constatering sluit aan bij de bevindingen van de Commissie voor de milieueffectrapportage die eerder deze maand in een kritisch rapport vaststelde dat de maatregelen die worden voorgesteld in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018 -2022) onvoldoende zijn om de gestelde milieudoelen van de Nitraatrichtlijn, Grondwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water te halen. Mat name in de zuidelijke zandgebieden blijft voorlopig te veel nitraat in het grondwater aanwezig, aldus de Commissie m.e.r.

De partijen die nu het bestuursakkoord hebben getekend zijn overeengekomen dat niet wordt gekozen voor aanscherpen van regels, maar voor een vrijwillige benadering gebaseerd op beter bodembeheer en vakmanschap van de boer. Daarmee wordt niet gekozen voor een verplichte aanpak, daar waar Vewin dit jaar wel toe heeft opgeroepen bij de bescherming van drinkwaterbronnen. Over het zesde actieprogramma Nitraatrichlijn werd onder meer gezegd: “Er zijn veel afspraken op vrijwillige basis. Dat werkt in de praktijk niet.”

'Mooi akkoord'
Toch is de koepelorganisatie van de drinkwaterbedrijven nu blij met de overeenkomst. “Het is een mooi akkoord,” zegt een Vewin-woordvoerder. “Er is afgesproken dat bij onvoldoende voortgang alsnog aanscherping van de regels komt. Die bepaling is op aandringen van Vewin in het akkoord opgenomen. Dat is voor ons een stok achter de deur en ook de reden waarom we onze handtekening hebben gezet.”

Om de vinger aan de pols te houden wordt de voortgang geëvalueerd. Voor 1 april 2019 moeten de betrokken provincies deze in beeld brengen en als blijkt dat de doelen niet worden gehaald volgt overleg over ‘noodzakelijke acties’ om ‘nitraatgerelateerde knelpunten’ op te lossen.

In overleg met boeren
Afgesproken is onder meer dat per gebied gezamenlijk geanalyseerd wordt hoe hoog nitraatconcentraties zijn, wat de oorzaken daarvan zijn en welke maatregelen genomen worden om deze concentraties te verlagen, aldus de persverklaring. Dat gebeurt in overleg met de boeren. Inzet daarbij is vermindering van de nitraatuitspoeling maar met behoud van goede (financiële) bedrijfsresultaten op de agrarische bedrijven.

Dat kan, zo is gebleken in een aantal projecten op zandgronden. In het nu getekende bestuursakkoord wordt daar naar verwezen: “Er wordt voortgebouwd op succesvolle lopende initiatieven in de regio zoals Vruchtbare Kringloop in Gelderland en Boeren voor Drinkwater in Overijssel, waarbij de nitraatuitspoeling is verminderd en de gewasopbrengsten zijn toegenomen.”

De ambitie is om deze projecten in de veertig grondwaterwinningsgebieden uit te bouwen. Begin 2018 wordt bekend in welke gebieden de aanpak van start gaat.


WAT WE EERDER SCHREVEN OVER NITRAATUITSPOELING IN HET GRONDWATER:

De Adviescommissie Water is in een advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen uiterst kritisch over de manier waarop het grondwater wordt beheerd: Grote zorgen over kwaliteit grondwater
De maatregelen die worden voorgesteld in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn onvoldoende om de gestelde milieudoelen van de Nitraatrichtlijn, Grondwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water in heel Nederland op tijd te halen, aldus de Commissie m.e.r.: Nitraatprogramma ontoereikend, doelen worden niet gehaald
De vereniging van waterbedrijven, Vewin, wil af van vrijwillige afspraken: Vewin vraagt kabinet nu drinkwaterbronnen te beschermen met harde maatregelen
De kwaliteit van het grondwater in de zandgebieden waar melkveehouders meedoen aan het project ‘Boeren voor Drinkwater’ is aanzienlijk verbeterd. Door verlaging van het nitraatoverschot op de bedrijven neemt de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater gestaag af: Project 'Boeren voor Drinkwater' brengt norm Kaderrichtlijn Water dichterbij
Het vakartikel: Landbouw en drinkwaterwinning kunnen goed samengaan

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi inzicht, complimenten!
Aangezien de behoefte naar verwachting redelijk universeel is over Nederland, zou ik een best practise verwachten qua risicomanagement vanuit de bedrijfswaarden matrix. Ik ben benieuwd in hoeverre zo'n standaardisering is ingedaald.
"...in China een oppervlak van 24 km2 [5]. In de toekomst zullen zonneparken van deze grootte naar verwachting ook in Nederland te zien zijn."
Nou nee. Zonneparken van 2.400 ha komen er NOOIT in Nederland want dat is ruimtelijk onacceptabel. Ik denk dat het bij 200 ha wel ophoudt. Ik denk ook dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen drijvende systemen op natuurlijke waterpartijen (waar onderzoek gewenst is) en systemen op water zonder natuurwaarden zoals nieuw aangelegde zandputten/grindgaten, koelwater/industriewaterbekkens, slibreservoirs, drinkwaterbekkens en overloopgebieden.
Ik ben (als leek) wel erg benieuwd of er al eens is getest op het radicaaleffect van toegevoegde zuurstof (en het eventuele gebrek aan anti-oxidanten in het ultragefiltreerde RWZI-effluent). Iets wat mogelijk de afbraak van de aanwezige medicijnen zou kunnen verklaren.
Heel jammer dat RIVM niet met KWR wil samenwerken in dit onderzoek. Je zou zeggen: alle hens aan dek in deze tijd, maar dat lukt dus niet. Ik hoop dat men op zijn minst afspraken maakt wie waar bemonstert en hoe de resultaten gedeeld worden.
Wat wordt er met deze resultaten gedaan? Gaat men ook blussen indien men brand ontdekt of zijn we blij dat de brandmelder het doet. Oplossingen wellicht meenemen in IPMV van STOWA.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.