Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

D66 wil van de ministers Cora van Nieuwenhuijzen (Infrastructuur en Waterstaat) en Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) weten welke maatregelen ze gaan nemen om het vermalen van vissen in de waterkrachtcentrale van Vattenfall in de Maas te voorkomen. Veel trekvissen vinden de dood als ze de centrale tussen Lith en Alphen passeren.

0
0
0
s2smodern

Medio dit jaar begint Waterschap Hollandse Delta (WSHD) een praktijkproef om de sterkte van dijken met getijdenzand te testen. Uit een eerdere proef langs de Friese Waddenkust bleek al dat deze dijken minder gevoelig zijn voor piping dan dijken met rivierzand.

0
0
0
s2smodern

De Nederlandse Waterschapsbank heeft een Waterinnovatiefonds opgericht. Het fonds gaat innovatieve projecten van waterschappen co-financieren. De innovaties moeten breed toepasbaar zijn en bijdragen aan de verduurzaming van Nederland, laat de bank weten. Het fonds wordt op afstand van de bank geplaatst, een speciaal comité zal aanvragen voor financiële bijdragen beoordelen.

0
0
0
s2smodern

Het project COASTAR, dat de zoetwatervoorziening in Nederland moet beschermen, heeft van de jury van De Vernufteling alvast een ‘eervolle vermelding’ ontvangen. Daarnaast maakt de inzending kans op de publieksprijs, die op 28 januari wordt uitgereikt.

0
0
0
s2smodern

Nederland promoot de eigen expertise op het gebied van waterbeheer actief in het buitenland, maar de kennisoverdracht gaat zeker niet altijd van een leien dakje. Volgens promovendus Ellen Minkman is een betere aansluiting bij de lokale context van een ander land nodig. Ook is flexibiliteit belangrijk.

0
0
0
s2smodern

Het kraanwater bevat slechts een uiterst geringe hoeveelheid microplastics. Het feit dat het water na de zuivering nog door het leidingnet gaat, heeft daarop geen invloed. Dit blijkt uit onderzoek van Het Waterlaboratorium in opdracht van Dunea en Waternet.

0
0
0
s2smodern

Een consortium van kennisinstellingen en bedrijven gaat de effecten van micro- en nanoplastic deeltjes (MNPs) op de gezondheid van de mens onderzoeken. De ambitie is om methoden te ontwikkelen om de aanwezigheid van de plasticdeeltjes in het menselijk lichaam te meten, om te onderzoeken waar de deeltjes in het lichaam worden opgenomen en wat de effecten van de deeltjes zijn op het afweersysteem. 

0
0
0
s2smodern

Tegen het einde van de eeuw kan 7 procent van het wereldwijde landoppervlak te maken hebben met extreme droogte. Dat komt volgens een internationale klimaatstudie neer op ruim een verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie. Bijna 500 miljoen mensen extra zullen hiervan last hebben.

0
0
0
s2smodern

De watertechnologiebedrijven blijven nadelige gevolgen ondervinden van de coronapandemie, blijkt uit een in december gehouden enquête. Volgens de WaterCoalitieNL is het wel opvallend dat 57 procent van de bedrijven geen verlies van werk verwacht.

0
0
0
s2smodern

Lozingen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen op het oppervlaktewater vanuit de glastuinbouw kunnen een probleem vormen voor de waterkwaliteit. Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard gebruikt warmtebeeldcamera’s om lozingen in de glastuinbouw op te sporen. Het hoogheemraadschap liet nu weten de campagne met de camera’s door te zetten.

0
0
0
s2smodern

Mocht het politieke besluit worden genomen om de geborgde zetels in de waterschapsbesturen af te schaffen, dan is het geen haalbare kaart om dit voor de volgende waterschapsverkiezingen te regelen. Het tijdpad daarvoor is te krap.

0
0
0
s2smodern

Met de relatief nieuwe ontzoutingstechniek capacitieve deïonisatie (CDI) lukt het steeds beter om nutriënten als fosfor, stikstof, kalium en ook lithium heel gericht uit afvalwater te vissen. Dat maakt hergebruik mogelijk, stellen onderzoekers van onder andere de Wageningen Universiteit en Wetsus.

0
0
0
s2smodern

De Delftse start-up Noria gaat aan de slag met de plastic soep in de Waddenzee. Niet alleen wordt de route van het plastic vanuit de stad Groningen via de binnenwateren naar de Waddenzee onderzocht, ook wordt het plastic straks opgevist voordat het de zee bereikt. Het Waddenfonds subsidieert het project, dat drie jaar duurt.

0
0
0
s2smodern

De Nederlandse landbouw moet de belasting van het milieu met schadelijke stoffen serieus verminderen. Gebeurt dat niet dan loopt Nederland het risico zich niet aan internationale milieu- en klimaatverdragen te houden, zoals de doelstellingen in het Klimaatakkoord van Parijs en de Kaderrichtlijn Water.

0
0
0
s2smodern

Een goed beeld van de zoutgehalten waarbij macrofaunasoorten in brakke regionale wateren voorkomen en nieuwe, meer gedifferentieerde drempelwaarden voor stikstof en fosfaat. Dat heeft recent onderzoek in het kader van het project Brakke wateren opgeleverd.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Vechtstromen gaat bijna 260.000 euro bijdragen aan vier regionale innovatieprojecten. Het gaat onder meer om de aanleg van kleine, flexibele stuwen in verband met droogte en een pilotonderzoek naar de verwijdering van medicijnresten op de Puurwaterfabriek in Emmen.

0
0
0
s2smodern

André Struker, Etteke Wypkema en het duo Antoinet Looman en Constantijn Jansen op de Haar zijn doorgedrongen tot de halve finale van de verkiezing Minister van de nieuwe economie. De waterschappers kregen voldoende stemmen van het publiek om de laatste 21 te halen.

0
0
0
s2smodern

Het is belangrijk dat het parlementaire proces bij de invoering van het nieuwe belastingsysteem voor waterschappen zo snel mogelijk verloopt en niet wordt vertraagd omdat politieke partijen met eigen aanpassingen komen. Dat stelt LTO Nederland.

0
0
0
s2smodern

Sinds de herintroductie van de otter in Nederland, in 2002, wordt de omvang en verspreiding van de populatie jaarlijks gemonitord. Na jaren van gestage groei heeft de otterpopulatie, met een geschatte omvang van 450 exemplaren, de status van levensvatbare populatie bereikt.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

In de praktijk van het hoogheemraadschap van Delfland komt het 'oplossen van de agrarische weeffout' er op neer dat de subcategorie wegen (de andere helft van de categorie Ongebouwd) gewoon flink minder gaat betalen. Nogal wiedes, als je de 400% wegenopslag afschaft. Ruwweg een korting van 1 miljoen, die de andere categorieën mogen betalen. De wegbeheerders hadden er niet om gevraagd, en ook de boeren in nDelfland worden er gen cent wijzer van.
In de praktijk betalen de inwoners van Delfland al 90% van de watersysteemheffing, dus die draaien ook op voor deze lastenverlichting voor wegen. En even voor de orde van grootte: de subcategorie boeren binnen Ongebouwd betalen samen ook ongeveer 1 miljoen. Tja.
@D.D.de Gunst De naam Levvel is gebaseerd op 'Lely’s Erfgoed Veiliggesteld' in palindroom.
Geachte dames en heren,
Kunt u mij vertellen wat de naam levvel betekent?
Nederland is altijd al het braafste jongetje geweest, dus dan vraag ik me af: hoe doet de rest het?
De kop van dit artikel is nogal misleidend. "Nieuwe indicator gaat uitspoeling fosfaat tegen". Grappig, maar deed de oude indicator dat dan niet? Trouwens, indicatoren gaan natuurlijk nooit "iets tegen". Bovendien, fosfaat bindt toch in de bodem?
Volgens minister Schouten gaat de nieuwe #fosfaat indicator de uitspoeling van #nitraat tegen: H2O citeert: "...kunnen boeren met de gecombineerde fosfaatindicator beter bepalen hoeveel meststoffen de bodem nodig heeft... dit voorkomt uitspoeling van nitraat naar oppervlakte- en grondwater." Het gaat dus om nitraat, niet om fosfaat (want fosfaat bindt in de bodem).
En even verderop lezen we: "De meeste agrariërs kunnen op basis van de indicator evenveel tot zelfs iets meer bemesten op hun percelen dan ze nu doen." Uitspoeling tegengaan door iets meer te bemesten? Het klinkt als fake news.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.