Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Op vijf meetlocaties verspreid door het land monitort het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden de bodemdaling. Om de geotechnische eigenschappen van het veen te bepalen, en die informatie te gebruiken om bodemdaling te voorspellen, worden nu extra grote veenmonsters gestoken.

0
0
0
s2smodern

Rioolwaterscreening wordt onderdeel van het coronadashboard dat het kabinet opzet om de verspreiding van het virus te monitoren. Uit actuele metingen in het rioolwater blijkt de concentratie van het virus in het rioolwater sneller te dalen dan de meldingen bij de GGD doen vermoeden.

0
0
0
s2smodern

Inwoners van de Belgische plaats Overijse krijgen af en toe geen water meer uit de kraan. Het waterbedrijf kan niet meer in de sterk gestegen vraag voorzien. De uitvallende drinkwatervoorziening is een van de gevolgen van de droogte in Vlaanderen, die voor steeds meer problemen zorgt.

0
0
0
s2smodern

De ‘van-boer-tot-bord-strategie’ voor de verduurzaming van de voedselketen die de Europese Commissie deze week presenteerde, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Dat zeggen de Unie van Waterschappen en de vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin. 

0
0
0
s2smodern

Op hoger gelegen zandgronden hebben waterschappen de eerste onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater ingesteld. Dat is erg vroeg, aldus de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling in de nieuwe droogtemonitor. Voor de rest van het land zijn de gevolgen van de droogte vooralsnog beperkt.

0
0
0
s2smodern

De nieuwe Omgevingswet treedt 1 januari 2022 in werking. Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben hierover overeenstemming bereikt. Dat meldt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers, die nog wel moeten instemmen met de nieuwe datum.

0
0
0
s2smodern

Nederland houdt op 25 januari van volgend jaar de Climate Adaptation Summit. Deze internationale top wordt vanwege de coronacrisis grotendeels digitaal georganiseerd en vervangt de conferentie die in oktober was gepland. Regeringsleiders en ministers nemen deel via videoverbindingen.

0
0
0
s2smodern

De leefomgeving heeft nauwelijks invloed op het aantal rode Amerikaanse rivierkreeften dat in een watergang wordt aangetroffen. Dat is het belangrijkste resultaat van een in opdracht van STOWA uitgevoerd onderzoek. In een ander onderzoek worden nu de kosten en baten van het intensief wegvangen van de invasieve exoot vergeleken.

0
0
0
s2smodern

Rioolwaterscreening wordt onderdeel van het coronadashboard dat het kabinet ontwikkelt om de verspreiding van het virus te monitoren. Dat valt op te maken uit de persconferentie die premier Mark Rutte en minister van volksgezondheid Hugo de Jonge gisteravond gaven over corona. Het dashboard moet een belangrijk instrument worden om het coronavirus ‘maximaal te controleren’, waar het kabinet nu op inzet.

0
0
0
s2smodern

Het blijkt mogelijk om met anammox-bacteriën elektriciteit uit afvalwater te produceren. Daarvoor is een procedé ontwikkeld in een internationaal onderzoek, waarbij de Radboud Universiteit betrokken is. De stip op de horizon is een grootschalige toepassing.

0
0
0
s2smodern

De kwaliteit van het zeewater bij Katwijk laat te wensen over. Dat komt omdat bij heftige regenbuien het boezemkanaal vervuild water de Noordzee inpompt. Gemeente, hoogheemraadschap van Rijnland en waterbedrijf Dunea slaan de handen ineen op zoek naar een oplossing.

0
0
0
s2smodern

Er komt 5000 m3 testwater vrij als een geothermieproject wordt opgezet. Dit zoute water moet worden opgeslagen en verwerkt. Advies- en Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV onderzocht welke verwerkingswijze uit technisch, maatschappelijk, juridisch en milieutechnisch oogpunt het meest aantrekkelijk is. De herinjectie van het testwater en de inzet van RWZI’s zouden uitkomst kunnen bieden.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Vallei en Veluwe stelt maandag 18 mei een verbod in op het onttrekken uit oppervlaktewater. Het waterschap overweegt om ook grondwateronttrekkingen te beperken of te gaan verbieden. Aanhoudende droogte en oplopend neerslagtekort vragen om ingrijpen.

0
0
0
s2smodern

In de week dat het Europees Parlement instemt met hergebruik van gezuiverd afvalwater voor irrigatie en beregening van gewassen in de landbouw (een hamerstuk), publiceren onderzoekers een studie waaruit blijkt dat gezuiverd afvalwater bijdraagt aan een disbalans tussen stikstof en fosfaat in oppervlaktewater. Deze scheve verhouding kan de groei van stikstofminnende algen (giftige blauwalgen) bevorderen, aldus de onderzoekers.

0
0
0
s2smodern

Zo’n achttienhonderd leerlingen van zestig basisscholen in heel Nederland doen morgen mee aan een meting van de waterkwaliteit van rivieren, beekjes en sloten. Het evenement AlleScholenVerzamelen! is vanwege de coronamaatregelen zo aangepast dat dit ook vanuit huis mogelijk is. 

0
0
0
s2smodern

Het RIVM doet momenteel op 29 locaties onderzoek naar de aanwezigheid van het coronavirus in rioolwater. Als over ongeveer twee weken de resultaten bekend zijn, wordt duidelijk of de pilot wordt voorgezet en de screening van rioolwater structureel wordt ingezet om de verspreiding van het coronavirus te monitoren.

0
0
0
s2smodern

Groenblauwe daken kunnen op allerlei manieren bijdragen aan maatschappelijke en wateropgaven. Dat blijkt uit een nieuwe publicatie van kenniscentrum STOWA en Stichting RIONED. Hierin worden de resultaten van onderzoeken bij twaalf daken belicht.

0
0
0
s2smodern

Vitens heeft een jaar met diverse uitdagingen achter de rug, zoals een piekbelasting van het systeem door extreme hitte. Toch lukte het om genoeg water van zeer hoge kwaliteit te leveren, meldt het drinkwaterbedrijf in het jaarverslag over 2019.

Laatste reacties op onze artikelen

Heel jammer dat RIVM niet met KWR wil samenwerken in dit onderzoek. Je zou zeggen: alle hens aan dek in deze tijd, maar dat lukt dus niet. Ik hoop dat men op zijn minst afspraken maakt wie waar bemonstert en hoe de resultaten gedeeld worden.
Wat wordt er met deze resultaten gedaan? Gaat men ook blussen indien men brand ontdekt of zijn we blij dat de brandmelder het doet. Oplossingen wellicht meenemen in IPMV van STOWA.
Voor reacties en dergelijke kunt u ook contact opnemen met de auteur, per email via ljamjacobs@yahoo.co.uk.
De betalende burgers zijn relatief ondervertegenwoordigd in het waterschapsbestuur. Dat is ook een beetje hun eigen schuld, bij verkiezingen is de opkomst van die burgers laag en stemmen ze ook nog op “boerenpartijen” zoals het CDA en de VVD. Samen met de geborgde zetels is er dan al gauw een machtsblok dat voor “ongebouwd” en daarmee vanzelf tegen de “ingezetenen” is. Daarom is het belangrijk dat er een partij als de Algemene Waterschapspartij is!
Overigens heeft de Raad van State alle bezwaren bij de versterking van de Markermeerdijken van tafel geveegd, en heeft HHNK zelfs een prijs gekregen voor de burgerparticipatie bij Durgerdam. Er zullen altijd mensen zijn die iets niet in hun achtertuin willen.
Mooi stuk werk! Nog wel een vraag. Sommige laboratoria rapporteren per meting twee resultaten de (ruwe meet-) waarde en het resultaat (waarvoor waardes onder de RG naar <RG worden omgezet). Hoe wordt aangekeken tegen het gebruik van deze ruwe meetdata als alternatief voor de hier genoemde methodes?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.