secundair logo knw 1

De droge zomer van 2022 heeft niet geleid tot meer schademeldingen door grondwateronttrekkingen. Wel wordt het steeds lastiger om onderscheid te maken tussen schade als gevolg van de klimaatverandering en schade die is ontstaan door grondwateronttrekking. Dat schrijft de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) in haar jaarverslag over 2022.

De provincie is, als er sprake is van een vergunde grondwateronttrekking of -infiltratie, volgens de Waterwet verplicht om op verzoek van een gedupeerde onderzoek te doen naar het verband tussen schade en onttrekking. Om dat vast te stellen schakelen provincies de onafhankelijke ACSG in.

Onttrekking van grondwater kan leiden tot schade aan bijvoorbeeld landbouwgewassen, bomen of gebouwen. Gedupeerden kunnen schade verhalen op de veroorzaker als grondwateronttrekking de oorzaak is. Maar het wordt steeds moeilijker om dat vast te stellen, blijkt uit het jaarverslag. De ACSG ziet dat diverse schades door droogte zijn veroorzaakt waarbij geen causaal verband kan worden gelegd met grondwateronttrekkingen. De commissie ervaart dat het lastiger wordt om dat aan gedupeerden uit te leggen.

“Discussies over grondwateronttrekkingen, met name in de provincies Brabant, Gelderland en Overijssel, laten zien dat de vanzelfsprekende beschikbaarheid van grondwater geen gegeven meer is en dat daarmee nog zorgvuldiger moet worden omgegaan. Voor de ACSG betekent dit dat nog meer aandacht zal worden gegeven aan de communicatie naar de schademelder”, schrijft voorzitter Jan Geluk in het jaarverslag.

Na drie droge jaren trad in 2021 een stabilisatie op van het aantal schademeldingen. Die trend heeft zich in 2022 voortgezet, zo blijkt uit het jaarverslag. In 2022 zijn er 9 nieuwe verzoeken om een schadeadvies ontvangen en zijn er 17 verzoeken afgehandeld. Aan het eind van het jaar had de commissie nog 33 verzoeken in behandeling. “Hieruit kan worden opgemaakt dat de achterstanden worden ingelopen”, schrijft de commissie.

Met betrekking tot het berekenen van de schade verwacht de commissie dit jaar efficiënter te kunnen gaan werken, nu meerdere externe en interne onderzoeken naar schadeberekeningen zijn afgerond. Met inbreng van die onderzoeken kan de berekeningsmethodiek worden verbeterd, blijkt uit het jaarverslag. 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!